532/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Laki alkoholijuomaverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Alkoholijuomista on suoritettava valtiolle alkoholijuomaveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Verona kannetaan perusveroa ja lisäveroa.

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan

1) alkoholijuomalla sellaista alkoholilaissa tarkoitettua alkoholijuomaa, joka sisältää yli 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia;

2) oluella tullitariffin nimikkeeseen 22.03 kuuluvaa mallasjuomaa ja tullitariffin nimikkeeseen 22.06 kuuluvaa oluen ja alkoholittoman juoman sekoitusta;

3) viinillä käymisteitse valmistettua enintään 15 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävää tullitariffin nimikkeisiin 22.04, 22.05 tai 22.06 kuuluvaa juomaa, joka ei sisällä lisättyä etyylialkoholia;

4) muulla alkoholijuomalla etyylialkoholia sisältävää juomaa, joka ei ole olutta eikä viiniä;

5) valmistuksella myös pakkaamista, jollei kysymyksessä ole valmisteverotuslain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimeksianto; sekä

6) valtuutetulla varastossapitäjällä sitä, jolle on myönnetty oikeus pitää alkoholijuomia verottamattomien alkoholijuomien varastossa.

2 luku

Verovelvollisuus

3 §

Alkoholijuomaveroa on velvollinen suorittamaan:

1) alkoholijuomien maahantuoja;

2) alkoholijuomien valmistaja, jos kysymys on ansiotarkoituksessa tapahtuvasta valmistuksesta; ja

3) valtuutettu varastossapitäjä.

Samoin alkoholijuomaveroa on velvollinen suorittamaan se, jolle on toimitettu kotimaassa valmistettuja alkoholijuomia verotta tämän lain nojalla, jollei niitä ole käytetty verottomaan tarkoitukseen.

Se, joka tuo maahan alkoholijuomia muuten kuin ansiotarkoituksessa enemmän kuin alkoholijuomista annetussa asetuksessa säädetään verottomaksi, on velvollinen suorittamaan 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun veron. Sanottua lainkohtaa sovelletaan myös siihen, joka täällä vastaanottaa ulkomailta muutoin kuin kaupallisessa tarkoituksessa toimitetun alkoholijuomia sisältävän lähetyksen.

Lisäveroa on velvollinen suorittamaan alkoholijuomien 2 §:n 5 kohdassa tarkoitettu pakkaaja ja alkoholijuomien maahantuoja. Niin ikään lisäveroa on velvollinen suorittamaan valtuutettu varastossapitäjä varastosta luovuttamistaan verotta maahantuoduista tai hankituista alkoholijuomista.

4 §

Jos valmistaja myy tai siirtää alkoholijuoman valmistusvaiheen aikana toiselle valmistajalle, verovelvollinen on viimeksi mainittu valmistaja. Jos maahantuoja tai valmistaja siirtää alkoholijuoman toiselle valmistuspaikalle tai valmistajalle pakattavaksi vähittäismyyntipäällyksiin, verovelvollinen on se, jolle alkoholijuoma on siirretty, paitsi jos kysymyksessä on valmisteverotuslain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimeksianto.

3 luku

Veron määräämisen perusteet

5 §

Alkoholijuomaveron perusveroa on suoritettava etyylialkoholipitoisuuden ja juomamäärän perusteella seuraavasti:


Alkoholi-   Tuote-   Veron
pitoisuus   ryhmä   määrä
tilavuus-
prosentteina
Olut
yli 2,8 mutta
enintään 15   11.   1,70 markkaa jokaiselta juomalitran
             sisältämältä senttilitralta
             etyylialkoholia
Viinit
yli 2,8 mutta
enintään 5,5   21.   8 markkaa litralta valmista
             alkoholijuomaa
yli 5,5 mutta
enintään 8,0   22.   13 markkaa litralta valmista
             alkoholijuomaa
yli 8,0 mutta
enintään 15,0  23.   17 markkaa litralta valmista
             alkoholijuomaa
Muut alkoholijuomat
yli 2,8 mutta
enintään 22   31.   2,65 markkaa jokaiselta juomalitran
             sisältämältä senttilitralta
             etyylialkoholia
yli 22      32.   3,00 markkaa jokaiselta juomalitran
             sisältämältä senttilitralta
             etyylialkoholia.

6 §

Edellä 3 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa alkoholijuomaveroa on suoritettava seuraavasti:


Tuoteryhmä      markkaa senttilitralta valmista
               alkoholijuomaa
11                 0,16
21-23               0,35
31                 0,70
32 a                1,00
32 b                1,50

Tuoteryhmään 32 a kuuluvat sellaiset muut alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina on yli 22 mutta enintään 32, sekä tuoteryhmään 32 b yli 32 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät muut alkoholijuomat.

Muita veroja tai maksuja ei tuonnin yhteydessä kanneta, eikä kannettavaan veroon sovelleta tulliasetuksen 30 a §:ssä säädettyä vähimmäisrajaa.

7 §

Verovelvollisen on verotusta varten ilmoitettava verotettavan tuotteen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina 0,1 prosenttiyksikön tarkkuudella yli menevää osuutta huomioon ottamatta. Jos enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäväksi ilmoitetun valmistuserän tai maahantuodun erän todellisen alkoholipitoisuuden todetaan ylittävän verotusta varten ilmoitetun määrän vähintään 0,5 prosenttiyksiköllä, kannetaan alkoholijuomavero erän todellisen eikä ilmoitetun alkoholipitoisuuden perusteella. Muiden juomien osalta vastaava raja on 1 prosenttiyksikkö.

Alkoholipitoisuus määritellään +20°C:n lämpötilassa.

8 §

Lisäveroa on suoritettava vähittäismyyntipäällyksissä olevista alkoholijuomista 4 markkaa litralta. Vähittäismyyntinä pidetään tässä lainkohdassa myös anniskelua.

Jos verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että vähittäismyyntipäällys kuuluu ympäristöministeriön hyväksymään, panttiin perustuvaan päällysten kierrätysjärjestelmään:

1) lisäveroa ei ole suoritettava, jos vähittäismyyntipäällys on uudelleen täytettävä;

2) lisäveroa on suoritettava 1 markka litralta, jos vähittäismyyntipäällys on raaka-aineena hyödynnettävä.

9 §

Milloin alkoholijuomia viedään verottamattomien alkoholijuomien varastosta, vero määrätään vientihetkellä voimassa olevien säännösten mukaisesti varastosta vietyjen määrien perusteella.

4 luku

Verottomuus

10 §

Verotonta on:

1) muiden verottamattomien alkoholijuomien kuin oluen myynti tai muu luovutus valtuutetun varastossapitäjän verottamattomien alkoholijuomien varastoon;

2) alkoholijuomien maahantuonti valtuutetun varastossapitäjän varastoon;

3) maassa valmistettu alkoholijuoma, joka viedään maasta taikka siirretään vapaa-alueelle, tullivarastoon tai verottomien tavaroiden myymälään;

4) maassa valmistettu alkoholijuoma, joka myydään tulliverolain 16 a §:ssä mainittuun tarkoitukseen sen mukaan kuin asetuksella säädetään;

5) maahan tuotu alkoholijuoma, milloin se on tulliton muun säädöksen kuin tullitariffilain (660/87) tai muun sopimuksen kuin tulleja koskevan kansainvälisen sopimuksen perusteella, jollei kysymyksessä olevassa säädöksessä tai sopimuksessa tai tässä laissa toisin säädetä tai määrätä;

6) alkoholijuoma, joka käytetään tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen tai pakkaamiseen;

7) alkoholijuoma, joka toimitetaan alkoholilaissa tarkoitettuun erityismyyntiin tai laadunvalvontaan tai tutkimuskäyttöön;

8) alkoholijuoma, joka siirretään valmistusvaiheen aikana 4 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

5 luku

Erinäiset säännökset

11 §

Milloin maassa valmistettu alkoholijuoma, josta vero on suoritettu, on viety maasta taikka siirretty vapaa-alueelle, tullivarastoon tai verottomien tavaroiden myymälään, viejällä tai siirtäjällä on oikeus hakemuksesta saada alkoholijuomaveroa vastaava palautus.

Palautusta on haettava piiritullikamarilta kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona alkoholijuoma on viety maasta tai siirretty 1 momentissa tarkoitettuun paikkaan.

12 §

Milloin maassa valmistettua alkoholijuomaa siirretään vapaa-alueelta, tullivarastosta taikka verottomien tavaroiden myymälästä kotimaan kulutukseen, on alkoholijuomaverosta, verottomuudesta ja veron palauttamisesta voimassa, mitä maahan tuodun alkoholijuoman osalta säädetään tai määrätään.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös maassa valmistettuun vapaa-alueella, tullivarastossa, verottomien tavaroiden myymälässä kulutettuun alkoholijuomaan samoin kuin niissä todettuun vajaukseen.

Valmistuspaikalla ja verottamattomien alkoholijuomien varastossa tapahtuneeseen omaan kulutukseen sovelletaan maassa valmistettujen tuotteiden verotusta koskevia säännöksiä.

13 §

Kotimaisella valmistajalla tai valtuutetulla varastossapitäjällä on oikeus vähentää verokaudelta suoritettavasta alkoholijuomaverosta saman verokauden aikana verovelvolliselle palautettujen tai hyväksyttäviksi katsottavien hävitettyjen verollisten alkoholijuomien veroa vastaava määrä.

14 §

Jos maahantuoja tai verovelvollinen esittää selvityksen, jonka mukaan olut on tuotettu sellaisessa oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan yrityksistä riippumattomassa yrityksessä, jonka vuosituotanto on enintään 1 000 000 litraa, alennetaan suoritettavaa alkoholiveron perusveroa 20 prosentilla.

15 §

Maassa valmistetuista tuotteista kannettavan veron määräämisestä, suorittamisesta, maksuunpanosta ja muutoksenhausta sekä verosta muutoinkin on voimassa, mitä valmisteverotuslaissa (558/74) tai sen nojalla säädetään tai määrätään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Maahan tuoduista tuotteista kannettavan veron suorittamisesta, samoin kuin maahan tuonnin yhteydessä toimitettavasta alkoholijuomien verotuksesta ja verosta muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista säädetään tai määrätään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

16 §

Tullihallitus voi hakemuksesta hyväksyä valtuutetuksi varastossapitäjäksi säännöllistä liiketoimintaa harjoittavan maahantuojan, valmistajan tai tukkumyyjän, joka katsotaan luotettavaksi ja vastuukykyiseksi.

Verottamattomien alkoholijuomien varastoksi voidaan hakemuksesta hyväksyä tukkumyyntivarastot, joiden määrän tullihallitus voi rajoittaa. Tullihallitus voi erityisistä syistä myöntää muita alkoholijuomia kuin olutta koskevan luvan verottamattomien alkoholijuomien varaston pitämiseen myös vähittäismyyntiin tarkoitetuissa vähittäismyyntivarastoissa.

Tullihallitus vahvistaa antamassaan luvassa varastotoiminnassa noudatettavat ehdot. Jollei lupaehtoja noudateta tai jos lupaa myönnettäessä vallinneet olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet, tullihallitus voi peruuttaa antamansa luvan.

17 §

Kun eduskunnalle on annettu hallituksen esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että alkoholijuomasta kannetaan esityksen mukainen vero.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on erotusta vastaava määrä palautettava hakemuksesta verovelvolliselle.

18 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

6 luku

Voimaantulosäännökset

19 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Tätä lakia sovelletaan alkoholijuomiin, jotka sanottuna päivänä tai sen jälkeen tuodaan maahan tai viedään valmistajan tai valtuutetun varastossapitäjän verottamattomien alkoholijuomien varastosta.

Tällä lailla kumotaan alkoholijuomaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki (869/79) ja olutverosta samana päivänä annettu laki (877/79) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20 §

Jos sellaisia oluita, joista on ennen tämän lain voimaantuloa maksettu olutveron perus- ja lisävero, tämän lain nojalla annettujen päätösten perusteella siirtyy valtuutetun varastossapitäjän verottamattomien alkoholijuomien varastoon, verovelvollinen voi verotuksessaan tehdä sanottuja veroja vastaavan vähennyksen.

HE 30/94
VaVM 26/94

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.