522/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 6, 9 ja 27 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 § muutettuna 26 päivänä kesäkuuta 1981, 13 päivänä joulukuuta 1985 ja 21 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla (486/81, 947/85 ja 1168/90) ja 9 § muutettuna mainitulla 13 päivänä joulukuuta 1985 annetulla lailla ja 20 päivänä kesäkuuta 1974, 6 päivänä elokuuta 1982 ja 1 päivänä marraskuuta 1991 annetuilla laeilla (506/74, 616/82 ja 1321/91), sekä

lisätään lakiin siitä 20 päivänä joulukuuta 1974 annetulla lailla (957/74) kumotun 13 §:n tilalle uusi 13 § seuraavasti:

6 §

Varsinaisesta ajoneuvoverosta ovat vapaat:

1) moottoriajoneuvot, jotka omistaa ja joita käyttää valtio tai sen laitos, lukuun ottamatta valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitetun liikelaitoksen omistamia ajoneuvoja ja kuorma-autoja, joiden suurin sallittu kokonaismassa on 12 000 kilogrammaa tai enemmän;

2) pelastus- ja sairasautot, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen tai poliisin hallitsemat ajoneuvot, museoajoneuvot sekä auton alustalle rakennetut työkoneet;

3) linja-autot;

4) ulkomaille vietävät muut moottoriajoneuvot kuin kuorma-autot, joiden suurin sallittu kokonaismassa on 12 000 kilogrammaa tai enemmän ja joita täällä käytetään väliaikaisesta rekisteröimisestä annettujen säännösten nojalla, sekä moottoriajoneuvot, joita käytetään koenumerokilvin näiden tilapäiseen käyttöön liittyvin rajoituksin;

5) vastavuoroisuuden ehdolla moottoriajoneuvot, joita käyttää vieraan valtion Suomessa oleva lähetystö tai konsulinvirasto, jonka päällikkönä on lähetetty konsuli tahi niihin verrattava ulkomainen edustusto taikka niihin kuuluva henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen; sekä

6) lukuun ottamatta kuorma-autoja, joiden suurin sallittu kokonaismassa on 12 000 kilogrammaa tai enemmän, moottoriajoneuvot, joissa käytetään pääasiallisesti puu- tai turveperusteista polttoainetta tai joissa käytetään bensiiniä ja lisäksi pääasiallisena polttoaineena muuta moottoribensiiniä lievemmin verotettua tai verotonta nestemäistä polttoainetta bensiinipolttoainejärjestelmästä erillisessä polttoainejärjestelmässä, joka on asennettu ajoneuvoon sen valmistuksen yhteydessä valmistajatehtaalla.

9 §

Verohallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää määräämillään ehdoilla vapautuksen suoritetun tai suoritettavan varsinaisen ajoneuvoveron, viivästyskoron, jäämämaksun tai lykkäyksen vuoksi maksettavan koron suorittamisesta.

Pääasiallisesti ulkomailla käytetystä ajoneuvosta voidaan ajoneuvoveroa palauttaa siltä ajalta, jona ajoneuvoa on käytetty ulkomailla. Veroa voidaan kuitenkin ulkomailla käytön perusteella alentaa enintään 70 prosenttia veron määrästä sellaisesta kuorma-autosta, jonka suurin sallittu kokonaismassa on 12 000 kilogrammaa tai enemmän.

Valtiovarainministeriö voi ottaa 1 momentissa tarkoitetun periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Verohallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää lykkäystä varsinaisen ajoneuvoveron suorittamiseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot antamassaan päätöksessä.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

13 §

Kuorma-autosta suoritettua ajoneuvoveroa palautetaan 300 markkaa jokaiselta kansainvälisen kuljetuksen osana olevalta kuorma-auton rautatiekuljetukselta, jonka alku- ja päätepisteen välimatka on suoraan mitattuna vähintään 100 kilometriä. Palautuksen suorittaa hakemuksesta ajoneuvohallinto.

Palautukseen liitettävistä selvityksistä voidaan määrätä tarkemmin asetuksella.

27 §

Jollei veroa tai varsinaisen ajoneuvoveron erääntynyttä osaa ole suoritettu, on moottoriajoneuvon käyttö estettävä. Käyttö on estettävä, vaikka ajoneuvon omistajana tai haltijana on muu kuin se, jonka omistusaikana maksuunpantu vero on jäänyt maksamatta.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Lain 6 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 1995 verotuksessa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen soveltamisen edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 78/94
VaVM 29/94

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.