518/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 16 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) 16 a §, sellaisena kuin se on 3 päivänä helmikuuta 1989 annetussa laissa (110/89), seuraavasti:

16 a §

Viranhaltija ja työntekijä, joka on ollut 1 päivänä heinäkuuta 1989 ja 1 päivänä tammikuuta 1995 jatkuneessa tämän lain mukaan eläkkeeseen oikeuttavassa palvelussuhteessa ja jonka eläkeikä 30 päivänä kesäkuuta 1989 voimassa olleen eläkesäännön mukaan on alle 63 vuotta, säilyttää viimeksi mainittuna päivänä voimassa olleen oikeutensa alempaan eläkeikään 31 päivään joulukuuta 1994, jos hän vuoden 1996 loppuun mennessä joko eläkettä hakiessaan tai muutoin kirjallisesti ilmoittaa kunnalliselle eläkelaitokselle niin haluavansa. Tätä ilmoitusta ei voi peruuttaa. Tällaisen ilmoituksen tehnyt ei kuulu 1 päivänä heinäkuuta 1989 voimaan tulleen varhaiseläkejärjestelmän piiriin, jos hänen tämän lain alainen palvelussuhteensa jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Jos viranhaltija tai työntekijä on käyttänyt tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 16 a §:n mukaisesti valintaoikeuttaan ennen tämän lain voimaantuloa, hänellä on oikeus peruuttaa tämä valinta tämän lain mukaisen valinta-ajan kuluessa.

Viranhaltijaan ja työntekijään, joka tämän lain voimaan tullessa on täyttänyt 55 vuotta, ei sovelleta tätä lakia lukuun ottamatta, mitä 16 a §:ssä säädetään valinta-ajan päättymisestä. Sama koskee viranhaltijaa ja työntekijää, joka tämän lain voimaan tullessa on täyttänyt 53 vuotta ja on tällöin virassa tai työssä, jonka eläkeikä 30 päivänä kesäkuuta 1989 voimassa olleen eläkesäännön mukaan kuuluu alle 57 vuoden eläkeikäryhmään. Edellytyksenä kuitenkin on, että viranhaltijan tai työntekijän kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain alainen palvelussuhde täyttää eläkesäännön ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleet edellytykset lisäeläketurvan piiriin kuulumisesta.

Jos viranhaltijalla tai työntekijällä, jolla on tämän lain tai kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (110/89) mukainen valintaoikeus, on valinta-ajan päättyessä 31 päivänä joulukuuta 1996 valitusviranomaisen käsiteltävä valitus, joka koskee hänen ammatillista eläkeikäänsä, on hänellä oikeus valitusviranomaisen päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen seuraavien kuuden kuukauden aikana ilmoittaa kunnalliselle eläkelaitokselle käyttävänsä laissa mainittua valintaoikeuttaan, tai jos hän on tätä ennen suorittanut laissa mainitun valinnan, hänellä on saman määräajan kuluessa oikeus sen peruuttamiseen.

HE 80/93
StVM 6/94

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.