516/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus valtion lihantarkastushenkilökunnasta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lihahygienialain (511/94) 12 §:n 2 momentin ja 66 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Yleiset säännökset

Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa toimivat valtion tarkastuseläinlääkärit ja tarkastusapulaiset ovat eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa.

Poroteurastamoissa ja poron teurastuspaikoissa lihan tarkastuksen suorittavat ja laitosta valvovat valtion tarkastuseläinlääkärit ja heitä mahdollisesti avustavat valtion tarkastusapulaiset ovat kuitenkin asianomaisen lääninhallituksen palveluksessa. Poroteurastamossa tai poron teurastuspaikassa toimivan tarkastuseläinlääkärin viran kelpoisuusehdoista ja muista tarkastuseläinlääkärin viran hoitamiseen liittyvistä seikoista säädetään poron lihan tarkastamisesta annetussa asetuksessa (514/94).

2 §
Tarkastuseläinlääkärin kelpoisuusvaatimukset

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tarkastuseläinlääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on, että asianomainen on laillistettu eläinlääkäri ja täyttää maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston asettamat vaatimukset hyvästä perehtyneisyydestä lihantarkastukseen.

Väliaikaisesti tarkastuseläinlääkärinä voi toimia muukin kuin 1 momentissa tarkoitettu eläinlääkäri tai eläinlääketieteen kandidaatti, jolla on tätä varten tarvittava, eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain (409/85) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa eläinlääkärintoimen väliaikaiseen harjoittamiseen.

3 §
Lääninhallituksen henkilöstöhallintotehtävät

Lääninhallitus myöntää eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevalle tarkastuseläinlääkärille sellaisen virkavapauden, johon asianomaisella on virkaehtosopimuksen mukaan oikeus. Lääninhallitus ratkaisee myös muun virkavapausasian enintään vuoden kestävän virkavapauden osalta. Lääninhallitus ottaa viran väliaikaisen hoitajan myöntämänsä virkavapauden ajaksi.

Lääninhallitus ratkaisee eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevien tarkastuseläinlääkäreiden vuosilomia koskevat asiat ja ottaa tarvittavat vuosilomasijaiset, jollei jäljempänä 4 §:ssä toisin säädetä.

Lääninhallitus tekee 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa päätökset eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lääninhallituksen on viipymättä toimitettava eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle tiedoksi 1 ja 2 momenteissa tarkoitetuissa asioissa tekemänsä päätökset.

4 §
Tarkastuseläinlääkärin tehtävät

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tarkastuseläinlääkärin tehtävänä on sen lisäksi, mitä lihahygienialaissa (511/94), eläintautilaissa (55/80) ja eläinsuojelulaissa (91/71) ja niiden nojalla tarkastuseläinlääkärin tehtävistä säädetään tai määrätään:

1) huolehtia eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevien tarkastusapulaisten tehtävien hoitoon ja tarkastusapulaisia koskevaan henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista siten kuin eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos tarkemmin määrää; ja

2) suorittaa ne muut tehtävät, jotka tarkastuseläinlääkärille on erikseen säädetty tai eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos on hänen tehtäväkseen määrännyt.

Jos samassa laitoksessa on kaksi tai useampia tarkastuseläinlääkäreitä voi eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos määrätä yhden heistä muiden tehtäviensä ohella johtamaan laitoksessa suoritettavaa lihantarkastusta ja laitoksen valvontaa. Johtava tarkastuseläinlääkäri ratkaisee myös muiden laitoksessa toimivien tarkastuseläinlääkäreiden vuosilomia koskevat asiat ja ottaa tarvittavat vuosilomasijaiset.

Tarkastuseläinlääkäreiden tehtävistä, työnjaosta ja ratkaisuvallan käytöstä määrätään tarkemmin eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen vahvistamassa työjärjestyksessä.

5 §
Tarkastusapulaisen tehtävät

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevan tarkastusapulaisen tehtävänä on avustaa tarkastuseläinlääkäriä tälle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien suorittamisessa. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos voi tarvittaessa vahvistaa tarkastusapulaisen tehtäviä koskevan työjärjestyksen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten nojalla annettu tarkastuseläinlääkärin työjärjestys jää edelleen voimaan, kunnes se asianomaisessa järjestyksessä muutetaan tai kumotaan.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.