501/1994

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/87) 10 §:n 3 momentin 4 ja 6 kohta ja 10 §:n 4 ja 5 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 3 momentin 6 kohta 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa asetuksessa (243/92), 10 §:n 4 momentti osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetulla asetuksella (290/93) sekä 10 §:n 5 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

10 §
Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkoja ovat seuraavat:


4) kohdassa 3 sanotun keskusviraston ja lääninhallituksen yleisen osaston taikka hallinto-osaston tai näitä vastaavan osaston tai vastaavan muun toimintayksikön apulaispäällikön virka;


6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuunottamatta tuomioistuimia, syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, YK:n yhteydessä toimivaa kriminaalipoliittista instituuttia, rekisteritoimistoja, paikallispoliisia, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia, luterilaista ja ortodoksista kirkkoa, valtion korkeakoulutasoa alempia oppilaitoksia, opintotuen muutoksenhakulautakuntaa, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta ja työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon toimistonhoitajia; sekä


Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:

1) Valtioneuvoston kanslia: käännöstoimiston toimistopäällikkö;

2) oikeuskanslerinvirasto: apulaisoikeuskansleri, kansliapäällikkö, esittelijäneuvos osastopäällikkönä ja neuvotteleva virkamies;

3) ulkoasiainministeriö: kehitysyhteistyöosaston tukitoiminnoista vastaava apulaisosastopäällikkö ja yleishallinto- ja koulutusyksikön päällikkönä toimiva kehitysyhteistyöneuvos, pohjoismaisen yhteistyöministerin sijaisvirkamies, ulkoasiainhallinnon tarkastaja, taloustoimiston päällikkö ja kiertävä suurlähettiläs;

4) ulkomaanedustus: edustuston päällikön virka;

5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston tuomioistuintoimiston hallitusneuvos ja suunnittelupäällikkö toimistopäällikkönä, vankeinhoito-osaston hallitusneuvos apulaisosastopäällikkönä, valvonta- ja koulutoimiston vankeinhoidon ylitarkastaja, toimistopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja;

6) ylimmät tuomioistuimet: kansliapäällikkö;

7) hovioikeudet: kansliapäällikkö;

8) käräjäoikeudet: hallintopäällikkö ja sihteeri;

9) ulosottovirastot: johtava kaupunginvouti;

10) vankeinhoitolaitos: johtaja, koulutuskeskuksen johtaja ja vankimielisairaalan ylilääkäri;

11) sisäasiainministeriö: hallinto-osaston aluehallinnon tulosyksikön, rekisterihallinnon tulosyksikön, poliisiosaston ja pelastusosaston henkilöstöhallintoasioita käsittelevät hallitusneuvokset, hallintojohtaja, talousjohtaja, poliisijohtaja, ministeriön hallinto-tulosyksikön sekä aluekehityssihteeristön henkilöstöhallintoasioita käsittelevät neuvottelevat virkamiehet, kuntaosaston henkilöstöhallintoasioita käsittelevä aluekehitysneuvos sekä ulkomaalaiskeskuksen henkilöstöhallintoasioita käsittelevä yksikönjohtaja;

12) lääninhallitukset: lääninkamreeri, hallintopäällikkö, talouspäällikkö, suunnittelupäällikkö, kehitysneuvos ja toimistopäällikkö;

13) väestörekisterikeskus: osastopäällikkö ja hallintopäällikkö;

14) paikallispoliisi: Helsingin, Turun ja Tampereen poliisilaitoksen poliisimestari ja apulaispoliisimestari sekä hallinto-osaston johtaja sekä Espoon ja Vantaan nimismies;

15) keskusrikospoliisi: apulaispäällikkö ja yleisen toimiston päällikkö;

16) suojelupoliisi: apulaispäällikkö;

17) liikkuva poliisi: apulaispäällikkö;

18) poliisikoulutus: poliisiopiston johtaja;

19) pelastushallinto: valtion pelastuskoulun ja valtion pelastusopiston rehtori;

20) rajavartiolaitos: rajavartiolaitoksen päällikkö, rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, osastopäällikkö ja toimistopäällikkö sekä rajavartiolaitoksen esikunnan osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, vartioston komentajan, koulun johtajan ja vartiolentolaivueen komentajan tehtävässä oleva upseeri;

21) puolustusvoimat: puolustusvoimain komentaja, pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti, vara-amiraali, kenraalimajuri, kontra-amiraali, asessori, maanpuolustusalueen sekä meri- ja ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikön tehtävässä oleva upseeri ja pääesikunnan henkilöstöosaston osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön tehtävässä oleva upseeri, pääasiassa virkaehtoasioita henkilöstöosastossa käsittelevä upseeri ja ylitarkastaja sekä hallinnollisen osaston toimistopäällikkö;

22) valtiovarainministeriö: tulosalueen, toimiston tai muun yksikön päälliköksi määrätyn virkamiehen virat sekä hallitusneuvos, budjettineuvos, finanssineuvos, lainsäädäntöneuvos, neuvotteleva virkamies, tiedotuspäällikkö, hallitussihteeri, budjettisihteeri, ylitarkastaja, tiedottaja sekä henkilöstöosaston virkamiehet;

23) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja, hallintopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava lakimies;

24) valtiokonttori: finanssijohtaja;

25) lääninverovirastot: osastopäällikkö (henkilöstöhallintotehtävät) ja toimistopäällikkö (henkilöstöhallintotehtävät);

26) tullilaitos: tullihallituksen yksikön päällikkö, laboratorionjohtaja, tullaus- ja tietotekniikkayksikköön sijoitetut toimistopäälliköt, henkilöstö- ja talousyksikköön sijoitettu apulaisosastopäällikkö sekä eteläisen tullipiirin henkilöstö- ja taloushallintotehtävissä toimiva apulaisjohtaja;

27) tilastokeskus: toimintayksiköiden johtajina toimivien virat, hallintopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava lakimies;

28) rakennuspiirit: hallintopäällikkö;

29) valtionhallinnon kehittämiskeskus: johtaja;

30) luterilainen kirkko: lainoppinut asessori;

31) ortodoksinen kirkko: asessori;

32) korkeakoulut: rehtorina toimiva professori, hallintojohtaja, kvestori, palkkatoimiston päällikkö, hallintotoimiston, vastaavan toimiston tai vastuualueen päällikkö, Helsingin yliopiston hallinto-osaston ja teknisen osaston osastopäällikkö ja Helsingin yliopiston palkka-asioiden vastuualueen päällikkönä toimiva ylikamreeri;

33) taidekorkeakoulut ja kuvataideakatemia: rehtori ja rehtorina toimiva opettaja, hallintojohtaja ja hallintotoimiston tai vastaavan toimiston tai vastuualueen päällikkö;

34) opetushallitus: hallintojohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopalveluyksikön kouluneuvos sekä sisäisten palvelujen yksikön kouluneuvos ja pääasiallisesti henkilöstöhallintoasioita käsittelevät virkamiehet;

35) ylioppilastutkintolautakunta: päätoiminen sihteeri;

36) valtion ammatilliset oppilaitokset: ammattioppilaitoksen rehtori (keskusammattikoulut), Helsingin teknillisen oppilaitoksen rehtori ja hallintopäällikkö, Tampereen teknillisen oppilaitoksen hallintopäällikkö;

37) ammatilliset opettajakorkeakoulut ja ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus: ammatillisten opettajakorkeakoulujen rehtorit, ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen johtaja ja Heinolan kurssikeskuksen rehtori;

38) Suomen Akatemia ja tieteen tukeminen sekä taiteen tukeminen: tieteen keskustoimikunnan puheenjohtaja, hallintojohtaja ja hallintotoimiston päällikkö sekä taiteen keskustoimikunnan pääsihteeri ja puheenjohtaja;

39) arkistolaitos: arkistoneuvos, asessori ja maakunta-arkistonjohtaja;

40) museovirasto: osastonjohtaja, hallintojohtaja, ylitarkastaja ja esittelijä;

41) valtion taidemuseo: hallintojohtaja, museonjohtaja ja keskusarkistonjohtaja;

42) Suomen elokuva-arkisto: apulaisjohtaja ja hallintopäällikkö;

43) Suomenlinnan hoitokunta: suunnittelupäällikkö;

44) maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: hallinto- ja virastopalveluryhmän johtaja;

45) riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: tutkimusjohtaja, vesiviljelyjohtaja, palvelujohtaja ja apulaisjohtaja;

46) maanmittauslaitos: valtakunnallisen tuotanto- ja palveluyksikön päälliköksi määrätyn virkamiehen virka;

47) maatalouden tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja ja hallintoyksikön toimistopäällikkö;

48) metsäntutkimuslaitos: hallintojohtaja, konttoripäällikkö, lakimies ja tutkimusaseman johtaja;

49) kasvintuotannon tarkastuskeskus: osastonjohtaja ja lakimies;

50) liikenneministeriö: apulaisosastopäällikkö, yksikön päälliköksi määrätyn virkamiehen virka ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja;

51) merenkulkulaitos: merenkulkupiirin hallintotoimialan toimialapäälliköksi määrätty ylitarkastaja;

52) ajoneuvohallinto: toimistopäällikkö;

53) Telehallintokeskus: johtaja tulosalueen päällikkönä ja henkilöstöhallinnon tulosyksikön päälliköksi määrätyn virkamiehen virka;

54) merentutkimuslaitos: hallintopäällikkö;

55) ilmatieteen laitos: osastopäällikkö, hallinnollisen toimiston päällikkö ja aluetoimiston päällikkö;

56) kauppa- ja teollisuusministeriö: ryhmän vetäjänä toimiva neuvotteleva virkamies, hallitusneuvos, teollisuusneuvos, talousjohtaja, suunnittelujohtaja sekä kaupallinen neuvos ja teollisuusneuvos apulaisosastopäällikkönä;

57) kuluttajavirasto: hallintopalveluista vastaava johdon jäsen;

58) kuluttajavalituslautakunta: sihteeri;

59) kilpailuvirasto: johtaja, kilpailuasiainneuvos apulaisjohtajana ja hallintopäällikkö;

60) kuluttaja-asiamiehen toimisto: toimistopäällikkö;

61) teknillinen tarkastuskeskus: johtaja ja hallinnosta vastaava apulaisjohtaja sekä viranomaisyksikön apulaisjohtaja;

62) geologian tutkimuskeskus: hallintotoimiston päällikkö, tutkimusjohtaja, aluejohtaja ja lakimies;

63) valtion teknillinen tutkimuskeskus: ylijohtaja, hallintojohtaja, tutkimusjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja tietopalvelupäällikkö;

64) teknologian kehittämiskeskus: hallintojohtaja, hallintoyksikön apulaisosastopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja;

65) matkailun edistämiskeskus: osastopäällikkö;

66) valtion hankintakeskus: johtaja;

67) sosiaali- ja terveysministeriö: pakolaistoimiston päällikkö;

68) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus: johtajan virka ja sitä vastaavat ylemmät virat sekä henkilöstöhallinnosta vastaavan yksikön lakimies;

69) työttömyysturvalautakunta: toimistopäällikkö;

70) tarkastuslautakunta: puheenjohtaja;

71) tapaturmavirasto: johtaja, osastopäällikkö ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja;

72) terveydenhuollon oikeusturvakeskus: hallinnosta vastaava apulaisjohtaja;

73) kansanterveyslaitos: hallintojohtaja ja hänen sijaisensa, hallintotoimiston päällikkö ja hänen sijaisensa sekä välittömästi ylijohtajan alaisen tulosyksikön päällikkö;

74) säteilyturvakeskus: hallintojohtaja, ydinturvallisuusjohtaja, tutkimusjohtaja, säteilyturvallisuusjohtaja, apulaisjohtaja ja henkilöstöpäällikkö;

75) lääkelaitos: osastopäällikkö;

76) työministeriö: taloussuunnittelupäällikkö ja laskentapäällikkö;

77) työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto: työvoimapiirien toimistojen hallinto- ja talousasioista vastaavien virkamiesten virat;

78) työneuvosto: korkeampipalkkainen sihteeri;

79) ympäristöministeriö: tulosalueen päälliköksi määrätyn virkamiehen virka ja talousjohtaja;

80) vesi- ja ympäristöhallinto: hallintopäällikkö;

81) valtion asuntorahasto: johtaja, hallintojohtaja ja henkilöstöasioista vastaava ylitarkastaja.

Edellä 1 a §:ssä tarkoitettujen liikelaitosten työnantajavirkoja, joiden haltijoiden tehtäviin kuuluu toimia työnantajan edustajana, ovat seuraavat:

1) Autorekisterikeskus: toimitusjohtaja;

2) Valtionrautatiet: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, keskushallinnon yksikön päällikkö, henkilöstöyksikön palvelussuhderyhmän virat, aluejohtajan, henkilöstökeskuksen ja konepajan päällikön virat sekä aluehallinnon tulosvastuuyksikön päällikön virat;

3) Ilmailulaitos: toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, lentoaseman päällikkö, lennonvarmistuskeskuksen päällikkö, hallinto- ja talousosaston pääasiallisesti henkilöstöasioita käsittelevä apulaisjohtaja ja ylitarkastaja; sekä

4) muun 1 a §:ssä tarkoitetun liikelaitoksen toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, johtaja, hallintojohtaja sekä laitoksen henkilöstöasioita hoitavan yksikön virat, joiden haltijat käsittelevät palvelussuhdeasioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.