500/1994

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus sotilas- ja palvelusarvoista

Puolustusministerin esittelystä säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/74) 9 §:n nojalla:

1 §

Sotilaallista esimiesasemaa sekä sotilaan koulutusta, virka-asemaa ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla.

2 §

Sotilasarvot ovat:

1) sotamies;

2) korpraali, ylimatruusi;

3) alikersantti;

4) kersantti;

5) ylikersantti;

6) vääpeli, pursimies;

7) sotilasmestari, vänrikki, aliluutnantti;

8) luutnantti;

9) yliluutnantti;

10) kapteeni, kapteeniluutnantti;

11) majuri, komentajakapteeni;

12) everstiluutnantti, komentaja;

13) eversti, kommodori;

14) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

15) kenraaliluutnantti, vara-amiraali; sekä

16) kenraali, johon voidaan liittää aselajia osoittava maininta, ja amiraali.

Sotamiehen sotilasarvon sijasta voidaan käyttää puolustushaara- ja aselaji- tai joukkokohtaisia arvoja, siten kuin puolustusvoimain komentaja niistä sotilaskäskyasiana erikseen määrää.

3 §

Palvelusarvoa voidaan 1 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa käyttää sotilasarvon sijasta sinä aikana, jonka asianomainen henkilö on puolustusvoimien palveluksessa sotilaana.

Puolustusvoimain komentaja määrää sotilaskäskyasiana palvelusarvoista sekä niiden käyttämisestä ja rinnastamisesta sotilasarvoihin, jollei siitä mitä 15 §:n 2 momentissa säädetään, muuta johdu.

4 §

Samassa tai rinnasteisessa sotilasarvossa olevien keskinäinen arvojärjestys määräytyy ylentämisajankohdan mukaan siten kuin puolustusvoimain komentaja siitä sotilaskäskyasiana tarkemmin määrää.

5 §

Upseerina palvelevan sotilasarvot ovat:

1) luutnantti;

2) yliluutnantti;

3) kapteeni, kapteeniluutnantti;

4) majuri, komentajakapteeni;

5) everstiluutnantti, komentaja;

6) eversti, kommodori;

7) kenraalimajuri, kontra-amiraali;

8) kenraaliluutnantti, vara-amiraali; sekä

9) kenraali ja amiraali.

6 §

Opistoupseerina palvelevan sotilasarvot ovat:

1) sotilasmestari, vänrikki, aliluutnantti;

2) luutnantti;

3) yliluutnantti; sekä

4) kapteeni ja kapteeniluutnantti.

7 §

Korkeakoulututkintoa edellyttävässä erikoisupseerin virassa olevan sotilasarvot ovat 5 §:ssä tarkoitetut upseerin sotilasarvot, joihin on liitetty asianomaista toimialaa osoittava etuliite.

Opistotasoista tutkintoa edellyttävässä erikoisupseerin virassa olevan sotilasarvot ovat 6 §:ssä tarkoitetut sotilasarvot, joihin on liitetty asianomaista toimialaa osoittava etuliite. Sotilasinsinööri ja sotilaskapellimestari voidaan kuitenkin ylentää majuria, komentajakapteenia, everstiluutnanttia tai komentajaa vastaavaan erikoisupseerin arvoon.

8 §

Reserviin tai nostoväkeen kuuluvan:

1) miehistön sotilasarvot ovat sotamies, korpraali ja ylimatruusi;

2) aliupseerin sotilasarvot ovat alikersantti, kersantti, ylikersantti, vääpeli ja pursimies sekä sotilasmestari;

3) opistoupseerin sotilasarvot ovat vääpeli ja pursimies, sotilasmestari, vänrikki ja aliluutnantti, luutnantti, yliluutnantti sekä kapteeni ja kapteeniluutnantti;

4) upseerin sotilasarvot ovat vänrikki ja aliluutnantti, luutnantti, yliluutnantti, kapteeni ja kapteeniluutnantti, majuri ja komentajakapteeni, everstiluutnantti ja komentaja, eversti ja kommodori, kenraalimajuri ja kontra-amiraali, kenraaliluutnantti ja vara-amiraali sekä kenraali ja amiraali; sekä

5) erikoisupseerin sotilasarvot ovat 7 §:ssä tarkoitetut sotilasarvot.

9 §

Varusmiespalvelusta suorittavan asevelvollisen sotilasarvot ovat sotamies, korpraali, ylimatruusi, alikersantti ja kersantti.

10 §

Upseerina ja opistoupseerina palvelevan ylentämisen yleisenä edellytyksenä on, että asianomainen on ollut lähinnä alemmassa arvossa vähintään kaksi vuotta.

Edellä 1 momentissa säädetystä aikamäärästä voidaan erityisestä syystä poiketa.

11 §

Upseerina palvelevan ylentämisen edellytyksenä on:

1) luutnantiksi, yliluutnantiksi ja kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi luutnantin virkaan vaadittava koulutus;

2) majuriksi tai komentajakapteeniksi ja everstiluutnantiksi tai komentajaksi majurin ja komentajakapteenin virkaan vaadittava koulutus; sekä

3) everstiksi tai kommodoriksi ja sitä ylempiin sotilasarvoihin everstin ja kommodorin virkaan vaadittava koulutus.

Erityisestä syystä voidaan upseeri ylentää koulutuksensa mukaista ylintä sotilasarvoa seuraavaan upseerin sotilasarvoon.

12 §

Opistoupseerina palvelevan ylentämisen edellytyksenä on:

1) sotilasmestariksi, vänrikiksi tai aliluutnantiksi ja luutnantiksi 3 luokan opistoupseerin virkaan vaadittava koulutus; sekä

2) yliluutnantiksi ja kapteeniksi tai kapteeniluutnantiksi 2 luokan opistoupseerin virkaan vaadittava koulutus.

Erityisestä syystä voidaan opistoupseeri ylentää koulutuksensa mukaista sotilasarvoa seuraavaan opistoupseerin sotilasarvoon.

13 §

Ylentäminen erikoisupseerin sotilasarvoon edellyttää, että asianomaisella on erikoisupseerin virkaan vaadittava koulutus.

Ylentämistä varten seuraavaan erikoisupseerin sotilasarvoon vaaditaan, että asianomainen on ollut lähinnä alemmassa erikoisupseerin tai vastaavassa upseerin tai opistoupseerin arvossa vähintään kaksi vuotta.

Edellä 2 momentissa säädetystä aikamäärästä voidaan erityisestä syystä poiketa.

Erikoisupseerin virassa oleva laillistettu lääkäri, eläinlääkäri ja hammaslääkäri sekä diplomi-insinööri voidaan erityisestä syystä ylentää suoraan kapteenia tai kapteeniluutnanttia vastaavaan erikoisupseerin arvoon.

14 §

Reserviin ja nostoväkeen kuuluvan sekä sotilasvirkaan opiskelevan ylentämisen edellytyksistä määrää puolustusvoimain komentaja tasavallan presidentin vahvistamien perusteiden mukaisesti sotilaskäskyasiana.

Varusmiespalveluksessa olevan ylentämisperusteista määrää puolustusvoimain komentaja sotilaskäskyasiana.

15 §

Tasavallan presidentti ylentää vänrikin, aliluutnantin ja 2 §:n 1 momentin 8-16 kohdassa tarkoitettuihin sekä vastaaviin erikoisupseerin sotilasarvoihin puolustusvoimain komentajan esittelystä. Jos ylennettävän nimittää virkaan tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä, ylentämisen esittelee kuitenkin puolustusministeri. Sama koskee kenraalimajurin ja kontra-amiraalin sekä näitä ylempään upseerin tai erikoisupseerin sotilasarvoon ylentämistä.

Jäljempänä 18 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun sotilas- ja palvelusarvon antaa tasavallan presidentti puolustusministerin esittelystä.

Puolustusvoimain komentaja määrää sotilaskäskyasiana toimivallasta ylentää miehistön ja aliupseerin sotilasarvoon.

16 §

Mitä tässä asetuksessa on säädetty upseerin virassa palvelevan ylentämisestä, sovelletaan myös sellaiseen puolustusministeriön virkamieheen, jonka viran yksinomaisena kelpoisuusehtona on kelpoisuus upseerin virkaan.

17 §

Puolustusministeriön tai puolustusvoimien palveluksessa olevan siviili- ja värvätyn henkilöstön ylentämisessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä muun kuin sotilasvirassa palvelevan asevelvollisen ylentämisestä on säädetty tai määrätty.

18 §

Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan annetussa laissa (514/84) tarkoitetussa palvelussuhteessa olevan sotilas- ja palvelusarvoista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistehtävässä tai muussa ulkomaanpalveluksessa palvelevalle upseerille, jonka palvelussuhteeseen ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettua lakia, voidaan sanotun palveluksen ajaksi antaa palvelusarvona asianomaisen varsinaista sotilasarvoa ylempi sotilasarvo.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetussa palveluksessa olevalle upseerille voidaan palvelusarvona antaa prikaatinkenraalin arvo, joka arvojärjestyksessä sijoittuu everstin ja kenraalimajurin sotilasarvojen väliin.

19 §

Puolustusvoimien upseereista, opistoupseereista ja erikoisupseereista pidetään pääesikunnassa upseeriluetteloa.

20 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

21 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan sotilasarvoon ylentämisestä 13 päivänä syyskuuta 1974 annettu asetus (723/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Reserviin tai nostoväkeen kuuluvan toimiupseerin sotilasarvot ovat ylikersantti ja edellä 8 §:n 3 kohdassa mainitut opistoupseerin sotilasarvot.

Tämän asetuksen voimaan tullessa ylivääpelin tai ylipursimiehen sotilasarvossa olevat säilyttävät kyseisen sotilasarvonsa, jollei heitä reserviin tai nostoväkeen kuuluvina ylennetä seuraavaan sotilasarvoon. Sotilasarvojen keskinäisessä järjestyksessä ylivääpeli ja ylipursimies ovat vääpeliä ja pursimiestä vanhempia, mutta sotilasmestaria, vänrikkiä ja aliluutnanttia nuorempia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.