436/1994

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus valtion rakennusurakoista

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään julkisista hankinnoista 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1505/92)17 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Valtion viranomaisten rakennusurakoissa noudatetaan, sen lisäksi mitä julkisista hankinnoista annetussa laissa (1505/92) säädetään, tässä asetuksessa säädettyä menettelyä. Tämän asetuksen lisäksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista rakennusurakoista annetussa asetuksessa (1571/93) säädetään.

Rakennustyöllä tarkoitetaan tässä asetuksessa talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöitä, näihin liittyviä korjaus- ja kunnossapitotöitä sekä näihin verrattavaa työtä suunnitelmien edellyttämän työntuloksen aikaansaamiseksi tarvittavine hankintoineen.

2 §
Rakennustyön antaminen urakoitsijan tehtäväksi

Valtion rakennustyö on annettava urakoitsijan tehtäväksi, milloin tämä työnteettämistapa on kokonaistaloudellisesti edullista rakennuttajana tai tilaajana toimivalle hankintayksikölle.

2 luku

Urakkatarjousten hankkiminen ja urakkatarjouspyyntöasiakirjat

3 §
Urakkakilpailuperiaatteet

Urakkatarjousten hankkiminen on järjestettävä siten, että syntyy riittävä ja vapaa kilpailu urakasta.

Urakkakilpailuun osallistuvia tarjouksentekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä.

Erityisistä syistä rakennustyö voidaan antaa urakoitsijalle urakkakilpailua järjestämättä.

4 §
Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettava tiedot urakalla teetettävän työn laajuudesta sekä työlle, rakenteille, rakennusaineille, urakka-ajalle ja maksuehdoille asetettavista vaatimuksista sekä muut selvitykset ja urakkaehdot, jotka ovat tarpeelliset tarjoushinnan laskemista varten.

3 luku

Tarjouksen pyytäminen

5 §
Tarjouspyyntömenettelyt

Hankintayksikkö voi tarjouspyyntömenettelyssä käyttää avointa, rajoitettua tai neuvottelumenettelyä.

Avoimessa menettelyssä halukkaat urakoitsijat voivat tehdä tarjouksen.

Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö pyytää tarjouksen valitsemiltaan urakoitsijoilta.

Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö ottaa yhteyden valitsemiinsa urakoitsijoihin ja neuvottelee yhden tai useamman urakoitsijan kanssa sopimuksen ehdoista.

Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää ainoastaan, jos avoimella tai rajoitetulla menettelyllä ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia taikka hankkeen erityisluonteen tai kiireellisyyden vuoksi.

4 luku

Urakkatarjousten käsittely

6 §
Urakkatarjousten avaaminen

Urakkatarjoukset avataan tarjousten antamista varten ilmoitetun määräajan päättymisen jälkeen.

7 §
Tarjousten julkisuus

Urakkatarjoukset ja urakoitsijan valinta ovat salaisia, kunnes tarjouksen tekijälle on ilmoitettu hänen tarjouksensa hyväksymisestä. Hankintayksikön on huolehdittava siitä, että urakoitsijan antamien tietojen luottamuksellisuus säilyy.

Mikäli avaustilaisuus on julkinen, siinä ilmoitetaan tarjouksen tehneiden nimet ja tarjoushinnat.

8 §
Tarjouksen hyväksyminen

Tarjouksista hyväksytään se, joka harkitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Tarjoushintaa yksinomaan ei ole pidettävä ratkaisevana hyväksymiselle. Milloin hyväksytään alinta korkeampi tarjous, on perustelut tästä liitettävä asiakirjoihin.

9 §
Tarjouksen hylkääminen

Tarjous voidaan hylätä, jos:

1) tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset;

2) tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset urakan suorittamiselle;

3) tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti;

4) tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa. Ennen tarjouksen hylkäämistä hankintayksikön on tutkittava tarjous yksityiskohtaisesti ja tarvittaessa pyydettävä tarjouksen tekijältä selvitys tarjouksen perusteista;

5) tarjous poikkeaa urakan täyttämiselle asetetuista vaatimuksista ja ehdoista; tai

6) tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen, sosiaaliturvamaksujen tai muiden vastaavien lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen.

Myöhästynyttä tarjousta ei saa hyväksyä. Jos on ilmeistä, että myöhästyminen on johtunut tarjouksen tekijästä riippumattomista syistä, tarjous voidaan hyväksyä edellyttäen, että se on laadittu ja lähetetty hankintayksikölle ennen tarjousajan päättymistä.

10 §
Kaikkien tarjousten hylkääminen

Jos kaikki saadut tarjoukset niiden epäedullisuuden tai muun perustellun syyn vuoksi hylätään, rakennustyön teettäminen lykkääntyy tai se toteutetaan hankintayksikön muilla toimilla, tästä on viipymättä ilmoitettava tarjouksentekijöille.

5 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Urakkasopimuksen laatiminen

Kun urakan teettämisestä on tehty päätös, sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista on laadittava kirjallinen urakkasopimus tai vähäisissä töissä tarjouksen mukainen tilaus yleisesti hyväksyttyihin rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin perustuen.

12 §
Vakuus

Urakoitsija on urakkasopimuksessa velvoitettava antamaan hankintayksikön hyväksymä riittävä vakuus sopimuksen täyttämisestä, jollei sen asettamista katsota epätarkoituksenmukaiseksi.

Ennakkoa voidaan maksaa ainoastaan riittävää vakuutta vastaan.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan valtion rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoilla 29 päivänä kesäkuuta 1961 annettu asetus (385/61) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sen soveltamisesta annettu liikenneministeriön päätös (186/83).

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.