419/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun asetuksen (658/93) 1 §, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 4 § ja 5 §,

sellaisena kuin niistä ovat 1 § ja 2 §:n 2 momentti 29 päivänä lokakuuta 1993 annetussa asetuksessa (904/93), sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 16 päivänä kesäkuuta 1993 hyväksymästä päätöslauselmasta 841 (1993), 13 päivänä lokakuuta 1993 hyväksymästä päätöslauselmasta 873 (1993) ja 6 päivänä toukokuuta 1994 hyväksymästä päätöslauselmasta 917 (1994) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteita Haitiin tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2 §

Haitista peräisin olevien ja sieltä 21 päivän toukokuuta 1994 jälkeen vietyjen hyödykkeiden tai tuotteiden maahantuonti Suomeen on kielletty. Samoin on kielletty edellä mainittujen hyödykkeiden tai tuotteiden kauppa sekä toimenpiteet, jotka edistäisivät Haitista peräisin olevien hyödykkeiden tai tuotteiden vientiä tai kauttakuljetusta.

Hyödykkeiden tai tuotteiden myynti tai toimitus Haitissa olevalle henkilölle tai yhteisölle tai henkilölle tai yhteisölle, jonka tarkoituksena on liiketoiminnan harjoittaminen Haitin kanssa, on kielletty. Samoin on kielletty toimenpiteet, jotka edistäisivät edellä mainittua hyödykkeiden tai tuotteiden myyntiä tai toimitusta.

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty ei kuitenkaan koske kirjojen, muiden julkaisujen tai muun tiedottamiseen liittyvän aineiston kauppaa. Mitä 2 momentissa on säädetty ei koske pelkästään lääkintätarkoituksiin aiottuja toimituksia eikä elintarviketoimituksia. Mitä 2 momentissa on säädetty ei myöskään koske muita toimituksia, jotka on sallittu päätöslauselmalla 841 (1993) perustetun komitean yksittäistapauksessa antaman suostumuksen nojalla.

3 a §

Lähtöluvan antaminen ilma-alukselle, jonka määränpää on Haiti, samoin kuin tällaisen ilma-aluksen tai Haitista lähtöisin olevan ilma-aluksen lento Suomen ilmatilassa ja laskeutuminen Suomeen on kielletty.

Mitä 1 momentissa on säädetty ei koske säännöllisesti liikennöiviä kaupallisia matkustajalentoja. Mitä 1 momentissa on säädetty ei koske myöskään lentoja, jotka on sallittu 2 § 3 momentissa tarkoitetun komitean yksittäistapauksessa antaman suostumuksen nojalla.

3 b §

Haitin viranomaisten, Haitissa olevien henkilöiden tai yhteisöjen tai näiden puolesta tai välityksellä toimivien henkilöiden tai yhteisöjen vaatimuksia, jotka koskevat 1 §:ssä mainittujen päätöslauselmien nojalla suoritettujen toimien vaikutuksia sopimus- tai muihin liikesuhteisiin, ei saa tunnustaa.

4 §

Edellä 2-3 b §:ssä olevia säännöksiä on sovellettava myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin tai muihin sitoumuksiin.

5 §

Edellä 2 §:n 3 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitetuista toimituksista ja 3 a §:n 2 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitetuista lennoista on etukäteen ilmoitettava ulkoasiainministeriölle, joka toimittaa ilmoitukset 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulle komitealle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.