393/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3 §:n ja 8 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 20 päivänä elokuuta 1993 annetun asetuksen (774/93) 3 §:n 3 momentin 3 kohta ja 8 §:n 1 momentti, näistä 8 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 26 päivänä marraskuuta 1993 annetussa asetuksessa (1030/93), seuraavasti:

3 §
Yleinen alioikeus

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:


3) avioehtoasia, avioliittolain (234/29) 35 §:n 4 momentissa, 45 §:n 1 momentissa tai 105 §:ssä, avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 4 §:n 3 momentissa, eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu asia tai lahjanlupauslain 6 §:n mukainen asia:

a) 225 mk;

b) kun käsittely sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 300 mk;


8 §
Kuuluttamis- ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 3 §:n 3 momentin 2 kohdan b alakohdassa, 3 kohdan b alakohdassa, 6 kohdan b alakohdasssa sekä 9 ja 10 kohdassa mainituissa asioissa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisinä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 250 markkaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Sellaisen asian käsittelyssä, joka on tullut alioikeudessa vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on sovellettava tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.