392/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Asetus avioliittoasetuksen 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1987 annetun avioliittoasetuksen (820/87) 14 ja 15 §, näistä 14 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 26 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla asetuksella (770/91), seuraavasti:

14 §

Tuomioistuimen on lähetettävä oikeusministeriön oikeusrekisterikeskukselle ilmoitus seuraavista asiakirjoista, jotka tuomioistuin on rekisteröinyt:

1) avioliittolain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettu vaatimus siitä, että kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen;

2) avioliittolain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettu avioehtosopimus;

3) avioliittolain 105 §:ssä tarkoitettu osituskirja;

4) avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu pesäerotuomio; sekä

5) eräistä kansainvälisluonteisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 16 §:ssä tarkoitettu ilmoitus avioehtosopimuksesta tai ulkomaan lain soveltamisesta.

Oikeusrekisterikeskuksen on viivytyksettä huolehdittava siitä, että avioliittolain 105 §:ssä tarkoitettua osituskirjaa koskeva kuulutus julkaistaan virallisessa lehdessä.

Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen sisällöstä.

15 §

Oikeusrekisterikeskus pitää avioehtoasioiden rekisteriä. Rekisteriin talletetaan 14 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta saatavat tiedot tuomioistuimen rekisteröimästä asiakirjasta. Ilmoitukset voidaan toimittaa automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen sen mukaan kuin oikeusministeriö määrää. Rekisteriin otetaan lisäksi väestön keskusrekisteristä saatavat tiedot avioliiton purkautumisesta sekä puolison nimen muutoksesta.

Avioehtoasioiden rekisteriin talletetut tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada todistus rekisterissä olevista tiedoista. Oikeusrekisterikeskus voi antaa luvan saada rekisterin tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai muuna henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuna massaluovutuksena. Lupa voidaan antaa sellaiselle valtion tai kunnan viranomaiselle, yhteisölle tai elinkeinon- tai toiminnanharjoittajalle, joka toiminnassaan jatkuvasti tarvitsee rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Oikeusministeriö antaa tarkemmat määräykset ja ohjeet rekisterin pitämisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Jos asiakirja on jätetty tuomioistuimelle rekisteröitäväksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on sovellettava tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.