387/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Laki henkilörekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun henkilörekisterilain (471/87) 1 §:n 3 momentti, 5 §:n 4 momentti, 23 § ja 29 §:n 3 momentti sekä

lisätään 1 §:ään uusi 4 momentti, 2 §:ään uusi 2 a ja 7 a kohta, 18 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, 24 §:ään uusi 3 momentti sekä 29 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti ja muutettu 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Toimituksellisia rekistereitä koskevat soveltuvin osin ainoastaan tämän lain 2, 26 ja 29 §.

Oikeudesta julkaista painokirjoituksia säädetään erikseen. Tätä lakia ei sovelleta henkilörekisteriin, joka sisältää vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaisenaan.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


2 a) toimituksellisella rekisterillä yksinomaan tiedotusvälineen toimitustyössä käytettäväksi tarkoitettua henkilörekisteriä, joka ei ole muiden käytettävissä;


7 a) henkilömatrikkelilla julkaistavaksi tarkoitettua henkilörekisteriä, jossa rekisteröityjä yhdistävänä tekijänä on tietty ammatti tai koulutus, työ- tai muun yhteisön jäsenyys taikka asema tai saavutukset kulttuurin, urheilun, talouselämän tai muulla yhteiskuntaelämän alalla tai muu näihin rinnastettava seikka;


5 §
Henkilötietojen tallettaminen henkilörekisteriin

Luottotietotoimintaa sekä suoramainontaa, puhelinmyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, osoitepalvelua, mielipide- ja markkinatutkimusta sekä tieteellistä tutkimusta, tilastointia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten saa 1 momentin estämättä kerätä ja tallettaa henkilötietoja henkilörekisteriin. Tällaisten henkilörekisterien käytöstä sekä niihin talletettavista tiedoista säädetään tarkemmin asetuksella.

18 §
Tiedon luovuttaminen henkilörekistereistä

Henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten saa henkilörekisteristä luovuttaa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista, tiedot, jotka rekisterinpitäjällä on asetuksen mukaan oikeus kerätä ja tallettaa tällaiseen rekisteriin.


23 §
Oikeus kieltää tiedon käyttö tai luovutus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tai luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun, markkina- ja mielipidetutkimukseen sekä henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

24 §
Henkilörekisterin käytöstä ilmoittaminen tietyissä tapauksissa

Jollei tietoja ole kerätty rekisteröidyltä itseltään, rekisterinpitäjän on sopivin tavoin ilmoitettava rekisteröidylle henkilötietojen tallettamisesta henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. Ilmoituksessa on myös mainittava, mistä tiedot on kerätty. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos se on mahdotonta tai jos sitä ei voida tehdä ilman kohtuutonta vaivaa.

29 §
Tietosuojaviranomaiset

Tietosuojavaltuutettu valvoo toimituksellisten rekistereiden suojaamisvelvollisuuden noudattamista ja voi antaa ohjeita rekistereiden suojaamisesta. Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tässä tarkoituksessa saada rekisterinpitäjältä tarpeellisia tietoja rekistereistä.


Tietosuojaviranomaisista ja niiden tehtävistä säädetään tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetussa laissa (389/94).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

HE 311/93
HaVM 1/94

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.