378/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Laki Suomen Akatemiasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tiedehallinnon keskuselimenä on Suomen Akatemia, joka kuuluu opetusministeriön hallinnonalaan.

2 §

Suomen Akatemian tehtävänä on:

1) edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä;

2) kehittää kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä;

3) toimia asiantuntijaelimenä tiedepolitiikkaa koskevissa kysymyksissä; sekä

4) myöntää määrärahoja tieteelliseen tutkimukseen ja muuhun tieteen edistämiseen.

3 §

Suomen Akatemiassa on hallitus sekä asetuksella säädettävät tieteelliset toimikunnat. Akatemiassa on lisäksi hallintovirasto.

Suomen Akatemian esimiehenä ja hallituksen puheenjohtajana toimii pääjohtaja, jonka tasavallan presidentti nimittää määräajaksi.

4 §

Suomen Akatemian tutkimusvirkaan voidaan nimittää määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi. Tutkimusvirat, joihin aina on nimitettävä määräajaksi, säädetään asetuksella.

Suomen Akatemian tutkimusvirkaan määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi nimitetty, joka on ennestään muutoin kuin rajoitetuksi ajaksi nimitettynä korkeakoulun virkaan, on virkavapaana tästä virasta sen ajan, jona hän on tutkimusvirassa. Jos hän on ennestään rajoitetuksi ajaksi nimitettynä myös korkeakoulun virkaan, voidaan hänelle myöntää virkavapautta korkeakoulun virasta siksi ajaksi, jona hän on tutkimusvirassa.

5 §

Suomen Akatemian tutkimusvirkaan ei vaadita valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (149/22) tarkoitettua suomen ja ruotsin kielen taitoa.

6 §

Tasavallan presidentti voi Suomen Akatemian hallituksen esityksestä myöntää akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle. Akateemikon arvonimi voi olla samanaikaisesti enintään kahdellatoista kotimaisella tieteenharjoittajalla. Toimituskirjasta, jolla arvonimi myönnetään, ei peritä leimaveroa.

7 §

Suomen Akatemian päätökseen, joka koskee tutkimusmäärärahaa, apurahaa tai sopimusta, ei saa hakea muutosta valittamalla.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan tieteellisen tutkimuksen järjestelystä 5 päivänä joulukuuta 1969 annettu laki (760/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.