371/1994

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Viron ja Liettuan kanssa tehtyjen kalastussopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1994

Maa- ja metsätalousministeriö on eräiden kalastussopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 16 päivänä toukokuuta 1994 annetun asetuksen (353/94) 1, 3-5 ja 7 §:n nojalla päättänyt:

Suomalaisten kalastusoikeudet Viron merialueella
1 §

Suomen lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat eräiden kalastussopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen, jäljempänä kalastussopimusasetuksen, 4 §:n mukaisesti vuonna 1994 kalastaa yhteensä enintään 3 000 yksilöä lohta, 40 tonnia turskaa sekä 3 000 tonnia silakkaa ja kilohailia Viron lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla, jotka sijaitsevat 12 meripeninkulman ulkopuolella Viron aluevesirajan määräävistä perusviivoista ja ovat meridiaanista 22°57,02'E länteen ja leveyspiiristä 58°N pohjoiseen.

2 §

Lohen kalastusta saa 1 §:ssä tarkoitetuilla merialueilla samanaikaisesti harjoittaa enintään kolme ja silakan kalastusta enintään 15 Suomen lipun alla purjehtivaa sellaista kalastusalusta, jotka on merkitty maa- ja metsätalousministeriön pitämään alusluetteloon.

Alusluetteloon voidaan ottaa vain kalastusalusrekisteriin merkittyjä, ammattimaista kalastusta harjoittavia aluksia.

3 §

Suomen lipun alla purjehtivat kalastusalukset voivat kalastaa 1 §:ssä tarkoitetuilla merialueilla koko vuoden lukuunottamatta kieltoaikoja, jotka on määritelty Itämeren kalastussäännöissä.

Pyyntivälineiden tulee olla Itämeren kalastusmääräysten mukaiset.

Kalastuksessa on muulta osin noudatettava Virossa voimassa olevia kalastusmääräyksiä.

Suomalaisten kalastusoikeudet Liettuan merialueella
4 §
Suomen lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat kalastussopimusasetuksen 4 §:n mukaisesti vuonna 1994 kalastaa yhteensä enintään 2 000 yksilöä lohta ja meritaimenta ja 100 tonnia turskaa Liettuan lainkäyttövaltaan kuuluvalla merialueella, joka sijaitsee 12 meripeninkulman ulkopuolella Liettuan aluevesirajan määräävistä perusviivoista ja seuraavien koordinaattipisteiden kautta kulkevien viivojen välisellä alueella:

etelässä: 55°16,9'N ja 20°57,4'E, 55°46,3'N ja
         19°26,2'E, 55°57,4'N ja 19°03,8'E;
pohjoisessa: kohtisuorassa kulmassa koordinaateista
         56°03,7'N ja 21°04,0'E perusviivaan
         (jonka peruspisteet ovat:
         56°13,5'N ja 20°58,8'E,
         sekä 55°53,0'N ja 21°02,1'E).

5 §

Lohen ja meritaimenen kalastusta saa 4 §:ssä tarkoitetulla merialueella samanaikaisesti harjoittaa enintään kolme ja turskan kalastusta enintään neljä Suomen lipun alla purjehtivaa sellaista kalastusalusta, jotka on merkitty maa- ja metsätalousministeriön pitämään alusluetteloon.

Alusluetteloon voidaan ottaa enintään 10 lohen ja meritaimenen kalastusta harjoittavaa alusta ja enintään 10 turskan kalastusta harjoittavaa alusta, jotka ovat kalastusalusrekisteriin merkittyjä, ammattimaista kalastusta harjoittavia aluksia.

6 §

Suomen lipun alla purjehtivat kalastusalukset voivat kalastaa 4 §:ssä tarkoitetulla merialueella koko vuoden lukuunottamatta kieltoaikoja, jotka on määritelty Itämeren kalastussäännöissä.

Pyyntivälineiden tulee olla Itämeren kalastusmääräysten mukaiset.

Kalastuksessa on muulta osin noudatettava Liettuassa voimassa olevia kalastusmääräyksiä.

Virolaisten kalastusoikeudet Suomen merialueella
7 §

Viron lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat kalastussopimusasetuksen 3 §:n mukaisesti vuonna 1994 kalastaa silakkaa ja kilohailia yhteensä enintään 3 000 tonnia Suomen kalastusvyöhykkeellä Itämeren pääaltaalla alueella, joka sijaitsee 12 meripeninkulman ulkopuolella Suomen aluevesirajan määräävistä perusviivoista ja on meridiaanista 22°57,02'E länteen.

8 §

Kalastusta 7 §:ssä tarkoitetulla merialueella saa samanaikaisesti harjoittaa enintään 15 Viron lipun alla purjehtivaa sellaista kalastusalusta, jotka on merkitty Viron viranomaisten pitämään alusluetteloon.

Kalastuksessa on noudatettava Suomessa voimassa olevia kalastusmääräyksiä.

Yhteiset määräykset
9 §

Tässä päätöksessä tarkoitettua kalastusta saa harjoittaa toisen sopimusvaltion merialueella vasta sen jälkeen, kun kalastusalus on merkitty asianomaisen valtion alusluetteloon ja merkinnästä on annettu kirjallinen vahvistus.

10 §

Suomen ja Viron lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat toisen sopimusvaltion kalastusvyöhykkeellä kalastaessaan käyttää omia kansallisia kalastuspäiväkirjojaan.

11 §

Kalastusalusten tulee ennen toisen valtion vyöhykkeelle saapumista tehdä englannin kielellä kalastusilmoitus, joka sisältää aluksen tunnuksen, nimen, radiokutsun, sijainnin, saapumisajan ja aluksella olevan saaliin määrän.

Ennen toisen valtion vyöhykkeeltä poistumista kalastusalusten on ilmoitettava edellä 1 momentissa sanotun lisäksi toisen valtion vyöhykkeeltä saadun saaliin määrä kalalajeittain sekä Liettuan vesiltä poistuttaessa myös tilastoruutu, josta saalis on saatu.

Suomen lipun alla purjehtivien kalastusalusten tulee tehdä edellä tarkoitetut kalastusilmoitukset Viron vesillä harjoitettavan kalastuksen osalta puhelimitse numeroon 372 2 53 82 97, teleksillä numeroon 17 31 41 ERMI EE tai telefaxilla numeroon 372 2 53 82 97 ja Liettuan vesillä harjoitettavan kalastuksen osalta radiopuhelimella 156,800 MHz:n taajuudella (16 radiokanava) KLAIPEDA-20 tai telefaxilla numeroon 261191 GAMTA SU. Viron lipun alla purjehtivien kalastusalusten tulee tehdä kalastusilmoitus joko Helsingin tai Maarianhaminan rannikkoradioasemalle.

12 §

Helsingin ja Maarianhaminan radioasemien tulee toimittaa Viron lipun alla purjehtivien kalastusalusten kalastusilmoitukset maa- ja metsätalousministeriölle sekä Saaristomeren merivartiostolle.

13 §

Tämä päätös tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 1994 ja sitä voidaan soveltaa vuoden 1994 loppuun.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.