361/1994

Annettu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1994

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

lisännyt vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/92) liitteen II osaan uudet rn 900...1099, lisäykseen X uudet kohdat 9...9.7.2 ja lisäykseen XI uudet kohdat 9...9.7.2 seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

1 Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Tests and Criteria (Second edition), published by United Nations Organization under the symbol ST/SG/AC.10/11/Rev.1.
2 Ks. erityisesti Part C of Directive 90/220/EEC (Official Journal of the European Community, No. 117, of 8 May 1990. pp. 18 to 20), jossa on esitetty Euroopan Yhteisön valtuutusmenettelytavat.
3 Ks. viite 4) rn 650 (7).
4 Teknisenä tai biologisena nimenä on käytettävä yleisesti tieteellisissä ja teknisissä käsikirjoissa, lehdissä ja teksteissä käytettäviä nimityksiä. Kauppanimiä ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. Torjunta-aineen nimenä on käytettävä standardin ISO 1750-1981 mukaista nimeä, mikäli aine on mainittu ko. standardissa.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 1994

Liikenneministeri
Ole Norrback

Ylitarkastaja
Liisa Virtanen

LIITE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET

II OSA

Eri kuljetusluokat

Luokka 9.

Muut vaaralliset aineet ja esineet

1. Aineluettelo

900

Aineet ja esineet, jotka aiheuttavat kuljetuksen aikana vaaran, jota ei ole mainittu muissa luokissa, kuuluvat luokkaan 9. Rn 901 luetellut aineet ja esineet ovat rn 901...924 määräysten alaisia.

Huom. Rn 901 aineiden määrät ja esineet. jotka eivät ole tämän luokan kuljetusmääräysten alaisia, ks. rn 901a.

Luokan 9 rn 901 aineluettelon eri kohtiin luokitellut aineet kuuluvat vaarallisuusasteensa perusteella johonkin seuraavista kirjaimella b) tai c) merkityistä ryhmistä:

kirjain b): vaaralliset aineet

kirjain c): vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet

Huom. Liuosten ja seosten (kuten valmisteet ja jätteet) luokituksen osalta. ks. myös rn 3 (3).

901

A. Aineet, jotka hienona pölynä hengitettäessä voivat vaarantaa terveyden

1. Asbesti ja asbestia sisältävät seokset, kuten:

b) 2212 sininen asbesti (krokidoliitti),

2212 ruskea asbesti (amosiitti tai mysoriitti);

c) 2590 valkoinen asbesti (krysotiili, aktinoliitti antofylliitti tai tremoliitti).

Huom. Talkki. joka sisältää tremoliittia ja/tai aktinoliittia, on kohdan 1 c) aine. jonka YK-numero on 2590.

B. Aineet ja laitteet, jotka tulipaloon joutuessaan voivat muodostaa dioksiineja

2. Polyklooratut ja polyhalogenoidut bifenyylit (PCB) ja terfenyylit (PCT) ja näitä aineita sisältävät seokset:

b)2315 polyklooratut bifenyylit,

3151 polyhalogenoidut bifenyylit. nestemäiset,

3151 polyhalogenoidut terfenyylit, nestemäiset,

3152 polyhalogenoidut bifenyylit, kiinteät,

3152 polyhalogenoidut terfenyylit, kiinteät.

Huom. Seokset, joiden PCB. tai PCT- pitoisuus on enintään 50 mg/kg, eivät ole näiden määräysten alaisia aineita.

3. Laitteet, kuten muuntajat, kondensaattorit ja hydrauliset laitteet, jotka sisältävät kohtaan 2 b) kuuluvia aineita tai niiden seoksia.

C. Aineet, joista vapautuu palavia kaasuja

4. Soluuntuvat polymeerit, jotka sisältävät palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on enintään 55 °C,

c)2211 polymeeripelletit, soluuntuvat, joista vapautuu palavia kaasuja.

D. Litium-akut

Huom. Näitä esineitä koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 906.

5. 3090 litium-akut,

3091 litium-akut, jotka sisältyvät laitteeseen.

Huom. 1. Kukin kenno saa sisältää enintään 12 g litiumia. Akun litium-määrä saa olla enintään 500 g. Teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnällä voidaan kennon litiummäärä korottaa 60 grammaan ja kolli voi sisältää enintään 2 500 g litiumia. Teknillinen tarkastuskeskus tai muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen antaa kuljetusohjeet kuten myös testin tyypin ja keston.

Kansainvälisissä kuljetuksissa (RID) edellä mainitut kuljetusohjeet asettaa alkuperämaan toimivaltainen viranomainen. Jos alkuperämaa ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen. on sen

COTIF-jäsenmaan, johon tavaralähetys ensimmäiseksi saapuu. varmennettava nämä kuljetusohjeet.

Huom. 2. Kennot ja akut on oltava siten varustettuja, että ulkoinen oikosulku on tehokkaasti estetty. Jokaisen kennon ja akun tulee sisältää paineentasausjärjestelmä tai kennot ja akut on valmistettava siten, että väkivaltainen repeäminen normaaleissa kuljetusolosuhteissa on estetty. Akut, jotka sisältävät kennoja tai rinnakkain kytkettyjä kennoja, tulee varustaa diodeilla estämään estosuuntaista virtaa. Laitteisiin sisältyvät akut on kiinnitettävä lujasti paikoilleen ja suojattava oikosuluilta.

Huom. 3. Kennot ja akut on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne läpäisevät seuraavat testit:

Testi 1: Kennon tai akun lämmönkestävyyskoe 75 °C lämpötilassa 48 tuntia. Testin jälkeen koekappaleessa ei saa esiintyä muodonmuutoksia, vuotamista tai sisäistä kuumenemista. Tämä testi tulee suorittaa vähintään kymmenelle kennolle ja yhdelle akulle jokaisen akkutyypin viikottaista valmistuserää kohti.

Testi 2: Kenno tai akku puretaan toimintakyvyttömäksi tarkoituksellisella oikosululla, ensisijaisesti siten, ettei kaasuja vapaudu (käyttämällä sisäisiä varokkeita). Jos kaasuja kuitenkin vapautuu, kaasujen räjähtämättömyys varmistetaan viemällä avoin liekki poistuviin kaasuihin. Tämä testi tulee suorittaa vähintään kolmelle kennolle ja yhdelle akulle jokaisen akkutyypin viikottaista valmistuserää kohti.

Huom, 4. Kennojen, joiden sähkövaraus on purkautunut niin, että avoimen virtapiirin jännite on vähemmän kuin kaksi volttia tai kaksi kolmasosaa purkautumattoman kennon jännitteestä, sen mukaan kumpi arvoista on alhaisempi, sekä akkujen. jotka sisältävät yhden tai useamman tällaisen kennon, kuljetus on kielletty.

Huom, 5. Laitteeseen kuuluvien akkujen kennot eivät saa kuljetuksen aikana purkautua sähkövarauksesta niin, että avoimen virtapiirin jännite laskee alle kahden voltin tai alle kaksi kolmasosaa purkautumattoman kennon jännitteestä, sen mukaan kumpi arvoista on alhaisempi.

Huom. 6. Kohdan 5 esineiden, jotka eivät täytä näitä ehtoja, kuljetus on kielletty.

E. Hengenpelastuslaitteet

Huom. Näitä esineitä koskevat erityispakkausmääräykset, ks. rn 907.

6. 2990 hengenpelastuslaitteet, itsestään täyttyvät, kuten esimerkiksi lentokoneen varauloskäytävien liukumäet, lentokoneen pelastuslautat sekä merellä käytettävät hengenpelastuslaitteet.

Huom. Nämä välineet aiheuttavat vaaran, jos itsestään täyttyvä laite aktivoituu kuljetuksen aikana, ja välineet voivat sisältää yhden tai useamman näiden määräysten mukaisen aineen tai esineen osana varusteita:

luokan 1 merkinantovälineitä kuten savu- ja valoraketteja; luokan 2 palamattomia ei myrkyllisiä kaasuja;

luokan 3 tai 4.1 palavia aineita;

luokan 5.2 orgaanisia peroksideja. korjauspakkausten osina;

luokan 8 sähköakkuja.

7. 3072 hengenpelastuslaitteet, ei itsestään täyttyvät, jotka sisältävät yhden tai useamman seuraavista aineista tai esineistä:

luokan 1 merkinantovälineitä, kuten savu- ja valoraketteja;

luokan 2 palamattomia, ei myrkyllisiä kaasuja;

luokan 3 tai 4.1 palavia aineita;

luokan 5.2 orgaanisia peroksideja, korjauspakkausten osina;

luokan 8 sähköakkuja tai kiinteitä syövyttäviä aineita.

8. Moottoriajoneuvon osat

c) 3268 turvatyynyn kaasunkehittimet,

3268 turvatyynymodulit,

3268 turvavyön esikiristin,

3268 turvavyömodulit.

Huom. 1. Tähän kohtaan kuuluvat esineet, jotka voidaan luokitella luokkaan 1 rn 100 (2) b) mukaisesti ja joita käytetään ihmishenkiä turvaavina ajoneuvon turvatyynyinä (airbags) tai turvavöinä, kun niitä kuljetetaan osina ja kun "turvatyynyn kaasunkehittimet", "turvavyön esikiristimet", "turvatyynymodulit" tai "turvavyömodulit" on lähetysvalmiissa pakkauksissaan testattu YK-suosituksen testikriteereiden1 osan I testisarjan 6 c) mukaisesti ja testeissä ei ole tapahtunut laitteiden räjähtämistä, laitteiden päällysten hajoamista, eivätkä ne ole aiheuttaneet sirpalevaara tai lämpövaikutusta, jotka voisivat estää sammutustöitä tai muita pelastustoimenpiteitä niiden välittömässä läheisyydessä.

Huom. 2. Turvatyynyt tai turvavyöt ajoneuvoissa tai asennusvalmiissa ajoneuvon osissa, kuten ohjauspylväissä, ovipaneleissa jne., eivät ole näiden määräysten alaista.

F. Ympäristölle vaaralliset aineet

Huom. Aineluettelon kohtien 11 ja 12 aineiden luokitusta koskevat tiedot ovat RID-määräysten lisäyksessä III, osa G, rn 1390...1396.

11. Nestemäiset vesiympäristöä saastuttavat aineet ja näiden aineiden liuokset ja seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voida luokitella muihin luokkiin tai tämän luokan kohtiin 1...8, 13 ja 14.

c) 3082 ympäristölle vaaralliset aineet, nestemäiset, n.o.s., kuten

alkoholi C6 –C17 (sekundäärinen) poly (3–6) etoksylaatti,

alkoholi C12 –C15 poly (1–3) etoksylaatti,

alkoholi C13 –C15 poly (1–6) etoksylaatti,

alfa-sypermetriini (alfa-metriini),

butyylibentsyyliftalaatti,

klooratut parafiinit (C10 –C13 ),

1-kloori-oktaani,

kresyylidifenyylifosfaatti,

syflutriini,

dekyyliakrylaatti,

di-n-butyyliftalaatti,

1,6-diklooriheksaani,

di-isopropyylibentseenit,

isodekyyliakrylaatti,

isodekyylidifenyylifosfaatti,

iso-oktyylinitraatti,

malationi,

resmetriini,

triaryylifosfaatit,

trikresyylifosfaatit,

trietyylibentseeni,

triksylenyylifosfaatti.

12. Kiinteät vesiympäristöä saastuttavat aineet ja näiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), joita ei voida luokitella muihin luokkiin tai tämän luokan kohtiin 1...8, 13 ja 14.

c) 3077 ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s., kuten

klooriheksidiini,

klooratut parafiinit (C10 -C13 ),

p-diklooribentseeni,

difenyyli,

difenyylieetteri,

fenbutatinaoksidi,

elohopea-I-kloridi (kalomeli),

tributyylitinafosfaatti,

sinkkibromidi.

13. Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit

Huom. 1. Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit ovat mikro-organismeja, joiden perintöainesta on tarkoituksellisesti muutettu tavoilla, joita ei tiedetä esiintyvän luonnossa.

Huom. 2. Tartuntavaaralliset geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit ovat luokan 6.2 aineita (ks. rn 651 aineluettelon kohdat 1...3, YK-numerot 2814 ja 2900).

Huom. 3. Tämän kohdan geenitekniikalla muunnettuja mikro-organismeja ovat ne, jotka eivät ole vaarallisia ihmisille ja eläimille, mutta jotka voivat muuttaa eläimiä, kasveja, mikrobiologisia aineita ja ekosysteemejä tavalla, joka ei voi tapahtua luonnossa.

b) 3245 Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit

Huom. 1. Geenitekniikalla muunnetut mikro-organismit, joille on annettu lupa päästä harkitusti ympäristöön2 , eivät ole näiden määräysten alaisia vaarallisia aineita.

Huom. 2. Pakkausmääräysten (rn 903) tarkoittamina kiinteinä aineina ja aineiden seoksina pidetään niitä, joissa alle 45 °C lämpötilassa ei ole vapaata nestettä.

Huom. 3. Eläviä selkärankaisia tai selkärangattomia eläimiä ei saa käyttää kantajina tämän kohdan aineen kuljettamiseen, paitsi jollei ainetta voida kuljettaa millään muulla tavalla.

14. Geenitekniikalla muunnetut organismit

Huom. 1. Toimivaltainen viranomainen antaa kuljetusohjeet geenitekniikalla muunnetuille organismeille, jotka tiedetään tai oletetaan olevan vaarallisia ympäristölle.

Huom. 2. Kansainvälisissä kuljetuksissa (RID) geenitekniikalla muunnetut organismit on kuljetettava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen antamilla ohjeilla. Näitä ohjeita voidaan soveltaa myös näiden määräysten mukaisiin kuljetuksiin.

G. Tyhjät pakkaukset

Huom. 1. Tyhjien pakkausten, joiden pinnalla on kiinnittyneenä niissä kuljetettuja aineita, kuljetus on kielletty.

Huom. 2. Puhdistamattomien tyhjien aineluettelon kohdan 3 laitteiden kuljetukseen käytettyjen keräysastioiden kuljetus on kielletty.

21. Puhdistamattomat, tyhjät pakkaukset, tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit, jotka ovat sisältäneet luokan 9 aineluettelon kohdan 1 tai 2 aineita.

901a

(1) Aineluettelon kohtien 1, 2, 4 ja 11...13 ryhmiin b) ja c) kuuluvat aineet eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, jos niitä kuljetetaan seuraavin tavoin:

a) Aineluettelon ryhmään b) kuuluvat aineet:

Nestemäiset aineet: enintään 500 ml sisäpakkausta kohden ja enintään 2 litraa kollia kohden; Kiinteät aineet: enintään 1 kg sisäpakkausta kohden ja enintään 4 kg kollia kohden.

b) Aineluettelon ryhmään c) kuuluvat aineet:

Nestemäiset aineet: enintään 3 litraa sisäpakkausta kohden ja enintään 12 litraa kollia kohden;

Kiinteät aineet: enintään 6 kg sisäpakkausta kohden ja enintään 24 kg kollia kohden.

Nämä ainemäärät tulee kuljettaa pakkausyhdistelmissä, jotka täyttävät vähintään rn 1538 määräykset.

Pakkaamisessa on noudatettava lisäyksen V yleisten pakkausmääräysten rn 1500 (1), (2) ja (5)...(7) määräyksiä.

(2) Lisäksi seuraavat aineluettelon kohdan 1 aineet ja esineet eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia:

a) asbesti, joka on upotettuna tai sidottuna luonnolliseen tai keinotekoiseen sidemateriaaliin (kuten sementti, muovit, asfaltti, hartsit tai mineraalimalmi) niin, ettei vaarallisia määriä hengitettävissä olevaa asbestikuitua pääse irtoamaan kuljetuksen aikana;

b) valmiit asbestia sisältävät tuotteet, jotka on pakattu niin, ettei vaarallisia määriä hengitettävissä olevaa asbestikuitua pääse irtoamaan kuljetuksen aikana.

(3) Aineluettelon kohdan 3 laitteet, jotka sisältävät kohdan 2 b) nesteitä enintään 500 ml laitetta kohden ja enintään 2 litraa kollia kohden, eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia. Laitteet on kuitenkin pakattava rn 905 (1) a) mukaisesti.

(4) Aineluettelon kohdan 5 litium-akut ja laitteet, jotka sisältävät vain näitä akkuja, eivät ole jäljempänä olevien kuljetusmääräysten alaisia, jos ne täyttävät seuraavat ehdot:

a) jokainen kenno, jossa on nestekatodi ja joka sisältää enintään 0,5 g litiumia tai litium-seosta, ja jokainen kenno jossa on kiinteä katodi ja joka sisältää enintään 1 g litiumia tai litium-seosta;

b) jokainen akku, jossa on kiinteä katodi ja joka sisältää kokonaismäärältään enintään 2 g litiumia tai litium-seosta, ja jokainen akku, jossa on nestekatodi ja joka sisältää kokonaismäärältään enintään 1 g litiumia tai litium-seosta;

c) jokainen kenno tai akku, jossa on nestekatodi ja joka on ilmatiiviisti suljettu;

d) kennot ovat erotetut toisistaan oikosulkujen estämiseksi;

e) akut ovat erotetut toisistaan oikosulkujen estämiseksi ja pakattu tukeviin pakkauksiin, paitsi milloin ne ovat asennettuina paikoilleen sähkölaitteissa;

f) jos nestekatodiakku sisältää enemmän kuin 0,5 g litiumia tai litium-seosta, tai jos kiinteä katodiakku sisältää enemmän kuin 1 g litiumia tai litium-seosta ja akku ei sisällä vaaralliseksi luokiteltavaa nestettä tai kaasua, taikka neste tai kaasu – jos se on vapaassa muodossa – on kokonaan neutraloituna tai imeytettynä akun muihin aineisiin.

2. Kuljetusmääräykset

A. Kollit

1. Yleiset pakkausmääräykset

902

(1) Pakkausten tulee olla lisäyksen V määräysten mukaisia ellei jäljempänä kappaleessa "Eri aineiden pakkaaminen", rn 903...905, toisin mainita.

(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Rn 900 ja 1511 (2) tai 1611 (2) määräysten mukaisesti seuraavanlaisia pakkauksia on käytettävä:

Pakkausryhmän II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X", taikka pakkausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y": aineluettelon ryhmään b) kuuluville aineille; ja

Pakkausryhmän III, II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z", "Y" tai "X", taikka pakkausryhmän III tai II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z" tai "Y": aineluettelon ryhmään c) kuuluville aineille.

(4) Luokan 9 aineiden kuljettamisesta säiliövaunuissa, ks. lisäys XI, ja säiliökonteissa, ks. lisäys X.

2. Eri aineiden pakkaaminen

903

(1) Rn 901 aineluettelon ryhmään b) kuuluvat aineet tulee pakata:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin,

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin,

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin,

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin tai muovikanistereihin,

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin,

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, tai

g) rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on jäykkä muovinen sisäastia.

Huom. Kohtien a), b), c) ja d) irrotettavapäätyisiin tynnyreihin ja kanistereihin, jotka on tarkoitettu vain 23 °C lämpötilassa yli 200 mm2 /s viskositeetin omaavien aineiden sekä kiinteiden aineiden kuljetukseen, voidaan soveltaa lievempiä vaatimuksia (ks. rn 1512, 1553, 1554 ja 1560).

(2) Kiinteät aineet, joiden sulamispiste on yli 45 °C, voidaan myös pakata:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneritynnyreihin tai rn 1525 tarkoittamiin pahvitynnyreihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisäsäkki;

b) vedenkestäviin rn 1533 tarkoittamiin tekstiilisäkkeihin, rn 1534 tarkoittamiin kudottuihin muovisäkkeihin, rn 1535 tarkoittamiin muovisäkkeihin tai rn 1536 tarkoittamiin vedenkestäviin paperisäkkeihin edellyttäen, että aineet kuljetetaan joko vaunukuormana tai säkit on kuormattu kuormalavoille;

c) rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin, joissa on joustava muovinen sisäastia, rn 1626 tarkoittamiin pahvisiin suurpakkauksiin tai rn 1627 tarkoittamiin puisiin suurpakkauksiin; tai

d) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkehin, 13H1, 13L1 ja 13M1 tyyppisiä suursäkkejä lukuun ottamatta edellyttäen, että aineet kuljetetaan vaunukuormana tai suursäkit on kuormattu kuormalavoille.

904

(1) Rn 901 aineluettelon ryhmään c) kuuluvat aineet tulee pakata:

a) rn 1520 tarkoittamiin terästynnyreihin,

b) rn 1521 tarkoittamiin alumiinitynnyreihin,

c) rn 1522 tarkoittamiin teräskanistereihin,

d) rn 1526 tarkoittamiin muovitynnyreihin tai muovikanistereihin,

e) rn 1537 tarkoittamiin muovisiin yhdistettyihin pakkauksiin,

f) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin,

g) rn 1539 tarkoittamiin lasista, posliinista tai savesta tehtyihin yhdistettyihin pakkauksiin,

h) rn 1540 tarkoittamiin peltipakkauksiin, tai

i) rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin.

Huom. Kohtien a), b), c), d) ja h) irrotettavapäätyisiin tynnyreihin, kanistereihin ja peltipakkauksiin, jotka on tarkoitettu vain 23 °C lämpötilassa yli 200 mm2 /s viskositeetin omaavien aineiden sekä kiinteiden aineiden kuljetukseen, voidaan soveltaa lievempiä vaatimuksia (ks. rn 1512, 1552...1554 ja 1560).

(2) Kiinteät aineet, joiden sulamispiste on yli 45 °C, voidaan myös pakata:

a) rn 1523 tarkoittamiin vaneritynnyreihin tai rn 1525 tarkoittamiin pahvitynnyreihin, joissa on tarvittaessa yksi tai useampi pölytiivis sisätäkki,

b) vedenkestäviin rn 1533 tarkoittamiin tekstiilisäkkeihin, rn 1534 tarkoittamiin kudottuihin muovisäkkeihin, rn 1535 tarkoittamiin muovikalvosäkkeihin tai rn 1536 tarkoittamiin vedenkestäviin paperisäkkeihin, tai

c) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin, rn 1626 tarkoittamiin pahvisiin suurpakkauksiin tai rn 1627 tarkoittamiin puisiin suurpakkauksiin.

Huom. Rn 1626 tarkoittamien suurpakkausten, jotka sisältävät aineluettelon kohdan 4 c) aineita ja jotka kuljetetaan vaunukuormana, tulee täyttää vain rn 1621 (1)...(3), (5) ja (6) määräykset.

(3) Aineluettelon kohdan 4 c) aineet saa myös pakata tiiviisiin, hyvin suljettuihin pakkauksiin, joiden tulee täyttää vain rn 1500 (1), (2) ja (5)...(7) määräykset.

(4) Aineluettelon kohdan 8 c) esineet on pakattava rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, jotka on testattu ja hyväksytty pakkausryhmälle III.

905

(1) Aineluettelon kohdan 3 laitteet on pakattava:

a) vuotamattomiin pakkauksiin,

b) vuotamattomiin kontteihin.

(2) Aineluettelon kohdan 3 laitteita saa myös kuljettaa vuotamattomissa keräilyastioissa, joihin tulee laitteiden lisäksi mahtua myös vähintään 1,25 kertaisesti laitteissa olevat kohdan 2 b) aineet. Astioissa on oltava riittävästi inerttiä materiaalia imeyttämään vähintään 1,1 kertaisesti laitteiden sisältämät kohdan 2 b) aineet. Laitteiden ja keräilyastioiden tulee olla siten suunniteltuja, että kaikilta nestevuodoilta vältytään normaalin kuljetuksen aikana.

906

(1) Aineluettelon kohdan 5 esineet on pakattava:

a) rn 1527 tarkoittamiin puisiin laatikoihin, rn 1528 tarkoittamiin vaneri- tai rn 1530 pahvilaatikoihin,

b) rn 1523 tarkoittamiin irrotettavapäätyisiin vaneri-, rn 1525 pahvi- tai rn 1526 muovitynnyreihin, tai

c) rn 1538 tarkoittamiin pakkausyhdistelmiin, joissa sisäpakkaus on pahvia ja ulkopakkaus terästä tai alumiinia. Sisäpakkaukset tulee erottaa toisistaan ja ulkopakkauksen sisäpinnasta vähintään 25 mm paksuisella palamattomalla sulloaineella.

Näiden pakkausten tulee olla lisäyksessä V pakkausryhmän II pakkauksille asetettujen määräysten mukaisesti testattua ja hyväksyttyä tyyppiä. Pakkaus tai pakkausyhdistelmän sisäpakkaus saa sisältää enintään 500 g litiumia (ks. myös rn 901, kohta 5, Huom. 1.).

(2) Aineluettelon kohdan 5 litium-akut tulee oikosulun välttämiseksi pakata ja tukea pakkauksessa niin, etteivät ne pääse liikkumaan.

(3) Aineluettelon kohdan 5 litium-akkuja sisältävät laitteet tulee kiinnittää pakkauksen sisällä siten, etteivät ne pääse liikkumaan ja että niiden toimiminen kuljetuksen aikana on estetty.

907

(1) Aineluettelon kohdan 6 hengenpelastuslaitteet on pakattava yksittäin vahvoihin ulkopakkauksiin.

(2) Aineluettelon kohtien 6 ja 7 hengenpelastuslaitteiden varusteina olevat näiden määräysten alaiset aineet ja esineet on pakattava sisäpakkauksiin. Nämä sisäpakkaukset on pakattava siten, ettei välineiden sisällä pääse syntymään liikettä.

(3) Luokan 2 palamattomat ja ei myrkylliset kaasut on oltava rn 202 tarkoittamissa astioissa, jotka voivat olla hengenpelastuslaitteisiin liitettyinä.

(4) Luokan 1 merkinantovälineet tulee pakata muovisiin tai pahvisiin sisäpakkauksiin.

(5) Luokan 4.1 1331 kitkasytytteiset tulitikut (rn 401, kohta 2 c)) tulee pakata sisäpakkauksiin niin, etteivät ne pääse liikkumaan.

908

(1) Mikäli aineluettelon kohdan 13 aineet kuljetetaan jäähdytetyssä nestemäisessä typessä, on sisäpakkausten oltava tämän luokan määräysten mukaisia ja typpeä sisältävien astioiden on oltava luokan 2 määräysten mukaisia.

(2) Aineluettelon kohdan 13 b) huomautuksessa mainitut elävät eläimet on pakattava, merkittävä ja kuljetettava soveltuvien eläimistä annettujen määräysten mukaisesti3 .

909...910

3. Yhteenpakkaaminen

911

(1) Aineluettelossa samaan kohtaan kuuluvia aineita saa pakata keskenään rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään.

(2) Aineluettelon kohdan 13 aineita lukuun ottamatta saa luokan 9 eri kohtien aineita pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään keskenään ja/tai sellaisten aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten alaisia. Kutakin luokan 9 nestemäistä ainetta saa yhdessä sisäpakkauksessa olla enintään 3 litraa ja/tai kiinteää ainetta enintään 5 kg.

(3) Aineluettelon kohdan 13 aineita lukuun ottamatta saa luokan 9 aineita pakata rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään muiden luokkien aineiden ja esineiden kanssa, jos myös näiden yhteenpakkaaminen on sallittu, ja/tai aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten alaisia edellyttäen, että aineet eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa. Kutakin luokan 9 nestemäistä ainetta saa yhdessä sisäpakkauksessa olla enintään 3 litraa ja/tai kiinteää ainetta enintään 5 kg.

(4) Vaarallisilla reaktioilla tarkoitetaan seuraavanlaisia reaktioita:

a) palaminen ja/tai huomattava lämmön vapautuminen;

b) palavien ja/tai myrkyllisten kaasujen kehittyminen;

c) syövyttävien nesteiden muodostuminen;

d) epästabiilien aineiden muodostuminen.

(5) Kohdan 13 aineita ei saa pakata yhteen tämän luokan eri kohtien aineiden, muiden luokkien aineiden tai aineiden kanssa, jotka eivät ole näiden määräysten tarkoittamia vaarallisia aineita, rn 1538 tarkoittamaan pakkausyhdistelmään. Tämä ei koske aineita, joita käytetään jäähdystysaineina esim. jäätä, hiilihappojäätä tai jäähdytettyä nestemäistä typpeä.

(6) Rn 4 (7), 8 sekä 902 määräyksiä on noudatettava.

(7) Puista tai pahvista laatikkoa käytettäessä saa kollin massa olla enintään 100 kg.

4. Kolleihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

Merkinnät

912

(1) Jokaiseen kolliin on merkittävä tavaran rahtikirjamerkinnän mukainen YK-numero ja numeron eteen kirjaimet "UN". Merkintöjen on oltava selviä ja kestäviä.

(2) Kollit, jotka sisältävät aineluettelon kohdan 4 c) aineita, on varustettava merkinnällä: "Pidettävä erillään sytytyslähteistä".

Huom. Kansainvälisissä kuljetuksissa (RID) edellä mainittu merkintä on lisäksi oltava englanniksi. ranskaksi, saksaksi tai italiaksi, ellei asianomaisten maiden välillä ole toisin sovittu.

Varoituslipukkeet

(3) Aineluettelon kohdan 4 c) aineita lukuun ottamatta on luokan 9 aineita tai esineitä sisältävät kollit varustettava mallin 9 mukaisella lipukkeella.

(4) Aineluettelon kohdan 2 b) aineita, joiden leimahduspiste on enintään 61 °C, sisältävät kollit on varustettava lisäksi mallin 3 mukaisella varoituslipukkeella.

(5) Kohtien 6 ja 7 esineitä sisältävät kollit on varustettava mallin 9 mukaisella lipukkeella vain, jos esineet ovat täysin pakkauksen, sälekorin tai muun suojuksen sisällä siten, että esineen nopea tunnistaminen estyy.

(6) Jos kolleissa kuljetetaan kohdan 13 aineita jäähdytetyssä nestemäisessä typessä, on kolliin lisäksi kiinnitettävä mallin 2 mukainen lipuke.

(7) Jos kollit sisältävät helposti särkyviä astioita, jotka eivät ole näkyvissä, on kollin kahdelle vastakkaiselle sivulle kiinnitettävä mallin 12 mukainen lipuke.

(8) Jos kollissa on nestettä sisältäviä astioita, joiden sulkimet eivät ole näkyvissä, on kollin kahdelle vastakkaiselle sivulle kiinnitettävä mallin 11 mukainen lipuke.

B. Lähetystapa ja lähetysrajoitukset

913

(1) Aineluettelon kohtien 13 ja 14 aineita sisältäviä kolleja, jotka edellyttävät tietyn ympäristölämpötilan ylläpitämistä, saa kuljettaa vain vaunukuormina. Kuljetusehdoista on sovittava lähettäjän ja rautatien kesken.

(2) Edellä kohdassa (1) mainittuja aineita lukuun ottamatta saa tämän luokan aineita kuljettaa kiitotavarana seuraavasti:

– Aineluettelon eri kohtien ryhmään b) kuuluvia nestemäisiä aineita enintään 2 litraa kollia kohti ja kiinteitä aineita enintään 4 kg kollia kohti;

– Aineluettelon eri kohtien ryhmään c) kuuluvia nestemäisiä aineita enintään 12 litraa kollia kohti ja kiinteitä aineita enintään 24 kg kollia kohti.

(3) Aineluettelon kohtien 5...8 esineitä sisältäviä kolleja saa kuljettaa myös kiitotavarana. Tällöin kollin massa saa olla enintään 40 kg.

(4) Luokan 9 aineiden ja esineiden kuljettaminen matkustajajunissa, ks. lisäys XXV.

C. Rahtikirjamerkinnät

914

(1) Tavarasta on rahtikirjassa käytettävä yhtä kursivoitua rn 901 olevaa YK-numeroa, kohdan 14 aineita lukuun ottamatta, ja nimeä. Milloin ainetta ei ole mainittu nimeltä, mutta se kuuluu n.o.s.-nimikkeeseen, on käytettävä aineen YK-numeroa ja n.o.s.-nimikettä sekä aineen kemiallista tai teknistä nimeä4 tai kohdan 13 aineille biologista nimeä4 . Aineen nimen jälkeen on merkittävä luokka, aineluettelon kohta, tarvittaessa myös kirjain ja lyhennys VAK . Esimerkiksi 9 lk, 1 b), VAK .

Kuljetettaessa jätteitä (ks. rn 3 (4)) saa rahtikirjaan tehdä seuraavan merkinnän: "Jätettä, sisältää..." Kemiallisista nimistä on merkittävä aine(et), joiden perusteella rn 3 (3) mukainen luokitus on tehty. Esimerkiksi "Jätettä, sisältää 2212 ruskeaa asbestia, 9 lk, 1 b), VAK". . Kuljetettaessa liuoksia ja seoksia (kuten valmisteet ja jätteet), jotka sisältävät useita näiden määräysten alaisia aineita, merkitään rahtikirjaan yleensä enintään kaksi liuoksen ja seoksen vaaraominaisuuksiin eniten vaikuttavaa ainetta.

Jos liuos tai seos sisältää vain yhtä näiden määräysten alaista ainetta, sana "liuos" tai "seos" on rahtikirjassa merkittävä osaksi aineen nimeä (ks. rn 3 (3)).

Jos kiinteä aine jätetään kuljetettavaksi sulassa muodossa, tavaran nimeen lisätään "sulassa muodossa", jollei tämä esiinny jo aineen nimessä.

Säiliövaunu- ja säiliökonttikuljetuksissa rahtikirjaan on lisäksi merkittävä aineen nimen eteen rn 1801 (3) mukainen vaaratunnusnumero, silloin kun tunnusmerkintä lisäyksen VIII mukaisesti vaaditaan. Esimerkiksi "90, 2590 Valkoinen asbesti, 9 lk, 1 c), VAK" .

(2) Kuljetettaessa aineluettelon kohdan 5 esineitä on kopio teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen kuljetusehdot sisältävästä hyväksynnästä (ks. Huom. 1. rn 901, kohta 5) liitettävä rahtikirjaan.

Huom. Kansainvälisissä kuljetuksissa (RID) edellä kohdissa 1 ja 2 mainitut tiedot on lisäksi oltava englanniksi, ranskaksi, saksaksi tai italiaksi, ellei asianomaisten maiden välillä ole toisin sovittu.

D. Kuljetusvälineet ja tekniset apuvälineet

1. Vaunut ja kuormaus

a. Kollit

915

(1) Tämän luokan aineita sisältävät kollit on kuljetettava katetussa vaunussa tai vaununpeitteellä peitetyssä avovaunussa.

(2) Kollit, jotka on varustettu mallin 9 mukaisella lipukkeella, on pidettävä vaunussa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

(3) Kollit on kuormattava vaunuun siten, etteivät ne voi vaaraa aiheuttaen siirtyä ja etteivät ne voi kaatua ja pudota.

Kollit, jotka on rn 912 (7) mukaisesti varustettu mallin 12 mukaisella lipukkeella, on suojattava niin, etteivät muut kollit pääse niitä vahingoittamaan.

(4) Aineluettelon kohdan 13 aineita sisältävät kollit on kuormattava siten, että niihin pääsee helposti käsiksi.

(5) Vaunut, joissa on kuljetettu luokan 9 aineita vaunukuormana, on kuorman purkamisen jälkeen tarkistettava, ettei niihin ole jäänyt jäänteitä näistä aineista (ks. myös rn 924).

b. Kuljettaminen irrallisena

916

Aineluettelon kohdan 4 c) ja 12 c) aineita saa kuljettaa irrallisena peitteellä varustetuissa avovaunuissa tai luukkukansivaunussa. Vaunuissa, joissa kuljetetaan kohdan 4 c) aineita, tulee olla riittävä tuuletus.

c. Pienkontit

917

(1) Tämän luokan aineita ja esineitä sisältäviä kolleja saa kuljettaa pienkonteissa.

(2) Yhteenkuormauskiellot (rn 919) koskevat myös pienkonttien sisältöä.

(3) Pienkonteissa, jotka sisältävät kohdan 4 c) aineita, on oltava seuraava varoitus: "Pidettävä etäällä sytytyslähteistä" .

Huom. Kansainvälisissä kuljetuksissa (RID) edellä mainittu varoitus on lisäksi oltava englanniksi, ranskaksi, saksaksi tai italiaksi, ellei asianomaisten maiden välillä ole toisin sovittu.

(4) Rn 915 (5) ja 924 määräykset koskevat soveltuvin osin myös kuljettamista pienkonteissa.

2. Vaunuihin, säiliövaunuihin, säiliökontteihin ja pienkontteihin tehtävät merkinnät ja varoituslipukkeet (ks. lisäys IX)

918

(1) Lukuunottamatta kohdan 4 c) aineita on luokan 9 aineita ja esineitä kuljetettaessa vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle kiinnitettävä mallin 9 mukaiset lipukkeet.

(2) Vaunun, säiliövaunun ja säiliökontin kummallekin sivulle on kiinnitettävä myös mallin 3 mukainen lipuke kuljetettaessa kohdan 2 b) aineita, joiden leimahduspiste on enintään 61 °C.

(3) Pienkontit on merkittävä varoituslipukkein rn 912 (3) ja (4) mukaisesti. Mallin 12 mukaisella lipukkeella varustettuja kolleja sisältävät pienkontit on varustettava myös mallin 12 mukaisella lipukkeella.

E. Yhteenkuormauskiellot

919

920

Kolleja, jotka on varustettu mallin 9 mukaisella lipukkeella, ei saa kuormata samaan vaunuun yhdessä kollien kanssa, jotka on varustettu mallien 1, 1.4, 1.5, 1.6 tai 01 mukaisella lipukkeella.

921

Lähetyksistä, joita ei saa kuormata samaan vaunuun, on kirjoitettava eri rahtikirja.

F. Tyhjät pakkaukset

922

(1) Jos aineluettelon kohdan 21 tyhjät puhdistamattomat pakkaukset ovat säkkejä, ne on sijoitettava laatikoihin tai vesitiiviisiin säkkeihin aineen vuotamisen estämiseksi.

(2) Muut aineluettelon kohdan 21 tyhjät puhdistamattomat pakkaukset mukaanlukien suurpakkaukset, tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on suljettava samalla tavoin ja yhtä tiiviisti kuin täytettyinä ollessaankin.

(3) Aineluettelon kohdan 21 tyhjät puhdistamattomat pakkaukset mukaanlukien suurpakkaukset, tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettyinä ollessaankin.

(4) Aineluettelon kohdan 21 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaanlukien suurpakkaukset on vaunuissa ja tavarasuojissa pidettävä erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

(5) Rahtikirjassa on käytettävä yhtä aineluettelon kohdan 21 mukaista kursivoitua nimeä, esimerkiksi: "Tyhjä pakkaus, 9 lk, 21, VAK" . Puhdistamattomia tyhjiä säiliövaunuja, tyhjiä säiliökontteja sekä tyhjiä irtokuljetuksissa käytettyjä vaunuja kuljetettaessa merkintää on täydennettävä sanoilla "Viimeisin kuorma" sekä viimeksi kuljetetun aineen vaaratunnusnumerolla, YK-numerolla, nimellä, aineluettelon kohdalla ja tarvittaessa myös kirjaimella, esimerkiksi "Viimeisin kuorma: 90, 2315 Polykloorattu bifenyyli, kohta 2 b)". .

G. Muut määräykset

923

Kollit, jotka on varustettu mallin 9 mukaisella lipukkeella, on pidettävä tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.

924

(1) Jos luokan 9 aineluettelon kohtien 1...8 tai kohtien 11 ja 12 aineita on päässyt varisemaan tai leviämään vaunuun, saa sitä käyttää uudestaan vasta perusteellisen puhdistuksen ja – jos tarpeellista – dekontaminoinnin jälkeen. Kaikkien muiden samassa vaunussa kuljetettujen aineiden ja esineiden mahdollinen saastuminen on tutkittava.

(2) Jos aineluettelon kohdan 13 aineita on päässyt vuotamaan vaunuun ja ne ovat saastuttaneet vaunun, voi tätä vaunua käyttää vain, jos se on huolellisesti puhdistettu ja tarvittaessa desinfioitu. Kaikkien muiden samassa vaunussa kuljetettujen tavaroiden ja esineiden mahdollinen saastuminen on tarkastettava. Vaunun puiset osat, jotka ovat olleet kosketuksissa kohdan 13 aineiden kanssa, on poistettava ja poltettava.

925...1099

LISÄYS X

SÄILIÖKONTTIEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

9. Luokan 9 erityismääräykset: Muut vaaralliset aineet ja esineet

9.1 Soveltamisala

Rn 901 aineluettelon kohtien 1, 2, 4, 11 ja 12 aineita saa kuljettaa säiliökontissa.

Huom. Kuljetettaessa irrallisena rn 901 aineluettelon kohdan 4 ja 12 aineita, ks. rn 916.

9.2 Rakenne

9.2.1

Aineluettelon kohtien 1, 4, 11 ja 12 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava tämän lisäyksen kohdan 1 määräysten mukaisesti.

9.2.2

Aineluettelon kohdan 2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle (ks. kohta 1.2.8.2).

9.3 Varusteet

9.3.1

Aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on oltava ilmatiiviisti8) suljettavia. Aineluettelon kohdan 4 c) aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä on oltava varoventtiili.

9.3.2

Jos aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiileillä, venttiilien eteen on asetettava murtolevy. Murtolevyn ja venttiilin sijoituksen on oltava teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymä.

9.4 Rakennetyypin hyväksyntä

Ei erityismääräyksiä.

9.5 Tarkastukset

9.5.1

Aineluettelon kohdan 2 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) paineella.

9.5.2

Aineluettelon kohtien 1, 4, 11 ja 12 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin tämän lisäyksen kohdassa 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suunnittelupaineella.

9.6 Merkintä

Ei erityismääräyksiä.

9.7 Käyttö

9.7.1

Aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on oltava kuljetuksen aikana ilmatiiviisti8) suljetut.

9.7.2

Säiliökontteja, jotka on hyväksytty aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineiden kuljetukseen, ei saa käyttää ravinto- ja nautintoaineiden eikä rehujen kuljetukseen.

LISÄYS XI

SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

9. Luokan 9 erityismääräykset: Muut vaaralliset aineet ja esineet

9.1 Soveltamisala

Rn 901 kohtien 1, 2, 4, 11 ja 12 aineita saa kuljettaa säiliövaunussa.

Huom. Kuljetettaessa irrallisena rn 901 kohdan 4 ja 12 aineita, ks. rn 916.

9.2 Rakenne

9.2.1

Aineluettelon kohtien 1, 4, 11 ja 12 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoittava tämän lisäyksen kohdan 1 määräysten mukaisesti.

9.2.2

Aineluettelon kohdan 2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on mitoitettava vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) suunnittelupaineelle, ks. kohta 1.2.8.2.

9.3 Varusteet

9.3.1

Aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on oltava ilmatiiviisti5) suljettavia. Aineluettelon kohdan 4 c) aineiden kuljetukseen tarkoitetuissa säiliöissä on oltava varoventtiili.

9.3.2

Jos aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineiden kuljetukseen tarkoitetut säiliöt on varustettu varoventtiileillä, on venttiilien eteen asetettava murtolevy. Murtolevyn ja venttiilin sijoituksen on oltava teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymä.

9.4 Rakennetyypin hyväksyminen

Ei erityismääräyksiä.

9.5 Tarkastukset

9.5.1

Aineluettelon kohdan 2 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin vähintään 0,4 MPa (4 bar) (ylipaine) paineella.

9.5.2

Aineluettelon kohtien 1, 4, 11 ja 12 aineiden kuljetukseen tarkoitetuille säiliöille on tehtävä vesipainekoe ensimmäisen kerran ja määräajoin tämän lisäyksen kohdassa 1.2.4 säiliöiden mitoitukseen määrätyllä suunnittelupaineella.

9.6 Merkintä

Ei erityismääräyksiä.

9.7 Käyttö

9.7.1

Aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineiden kuljetukseen tarkoitettujen säiliöiden on kuljetuksen aikana oltava ilmatiiviisti5) suljetut.

9.7.2

Säiliövaunuja, jotka on hyväksytty aineluettelon kohtien 1 ja 2 aineiden kuljetukseen, ei saa käyttää ravinto- ja nautintoaineiden eikä rehujen kuljetukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.