346/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1994

Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt

kumota 29 päivänä joulukuuta 1993 annetun sisäasiainministeriön päätöksen poliisin suoritteiden maksullisuudesta (1690/93) 6 §:n 1 momentin 1 kohdan,

muuttaa 2 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdan, 4 §:n liitteenä olevan maksutaulukon, 5 §:n 8 kohdan sekä 6 §:n 1 momentin johtolauseen ja 11 kohdan sekä

lisätä 2 §:n 2 momenttiin uuden 6 kohdan, 2 §:ään uuden 3 ja 4 momentin, 4 §:ään uuden 2 momentin sekä 5 §:ään uuden 2 momentin seuraavasti:

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 5 §:n mukaan maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


2) esitutkintalain mukaiset suoritteet sekä asiakirjat, jotka annetaan ensimmäistä kertaa asianosaiselle, syyttäjälle tai tuomioistuimelle rikosasiassa, sovittelumenettelyä varten ensimmäistä kertaa annettavat asiakirjat sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille, kuluttaja-asiamiehelle, tasa-arvovaltuutetulle, tietosuojavaltuutetulle ja ulkomaalaisvaltuutetulle annettavat asiakirjat näiden tehtäviin kuuluvissa rikosasioissa;


5) suoritteet, joiden maksuttomuus perustuu kansainväliseen sopimukseen sekä yhteistyöviranomaisille poliisin tehtävien suorittamiseksi tai kehittämiseksi tuotetut suoritteet;


Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista suoritteista:


6) lupapäätöksestä, joka myönnetään ulkomaan edustuston palveluksessa olevalle ulkomaalaiselle.

Maksua ei myöskään peritä oleskelulupapäätöksestä, työlupapäätöksestä tai oleskeluluvan siirtopäätöksestä pakolaiselta, oleskeluluvan suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitaarisesta syystä saaneelta henkilöltä taikka henkilöltä, joka on otettu Suomeen tilapäisen suojelutarpeen vuoksi.

Oleskelulupapäätöksestä ei peritä maksua myöskään, jos päätös koskee mukana hakevaa, vanhempansa matkustusasiakirjaa käyttävää lasta, joka merkitään vanhemman oleskelulupaan.

4 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Myönteisen päätöksen kanssa samansuuruinen maksu peritään myös silloin, kun edellä 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen annetaan hylkäävä päätös, jollei maksutaulukossa ole erikseen säädetty kielteiselle päätökselle alempaa maksua.

5 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista poliisi perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:


8) virka-apu poliisihallinnon ulkopuolisille viranomaisille, lukuunottamatta ulosottoasioita, rangaistuksen täytäntöönpanoasioita, virka-apua puolustusvoimille, mielenterveyslain 31 §:n mukaista virka-apua sekä 2 momentissa tarkoitettuja kiinniotettujen henkilöiden kuljetuksia;


Kiinniotetun henkilön kuljetuksesta oikeuteen oikeuden noutopäätöksen nojalla peritään omakustannusarvon perusteella määräytyvä maksu, kuitenkin enintään 3 000 markkaa.

6 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka poliisi hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:


11) tilauksesta tehtävät tutkimus- ja tuotekehityspalvelut;Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1994

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Kirsti Vihermaa

Liite

MAKSUTAULUKKO


1. PÄÄTÖKSET
Ajanvieteautomaatti
lupapäätös 					140 mk
Ajokorttilupapäätös
väliaikainen ajokortti 				90 mk
tilapäinen ajokortti 				110 mk
kansainvälinen ajokortti 				70 mk
ajokorttiluvan myöntäminen (I ja II yhdessä ja 
molemmat päätökset tehdään 1.1.1994 jälkeen) 	300 mk
ajokorttiluvan myöntäminen muussa kuin edellä 
mainitussa tapauksessa 				150 mk
kaksoiskappale 					130 mk
ajokorttiluvan hylkäävä päätös 			150 mk
Alkoholijuomien säilyttäminen ja nauttiminen 
yleisessä huoneistossa
lupapäätös 					180 mk
Ampuma-aseet
lupa tilapäiseen valmistukseen 			160 mk
ostolupapäätös 					 80 mk
hallussapitolupapäätös 				 80 mk
kaksoiskappale 					 80 mk
lupa aseen muuntamiseen 				160 mk
Ampumatarvikkeet
lupapäätös 					 80 mk
Arpajaiset
lupapäätös 					240 mk
Bingo
lupapäätös 					200 mk
Elinkeinot
lupa huutokaupan toimittamiseen 
liikeajan ulkopuolella 				100 mk
lupa sunnuntainäyttelyn pitämiseen 		100 mk
lupa kulkukaupan harjoittamiseen 			100 mk
lupa tilapäiseen kiertokauppaan 			100 mk
lupa kalakaupan yms. harjoittamiseen maaseudulla 	100 mk
lupa yhtiölle tai yksityiselle huutokaupan 
harjoittamista varten 				100 mk
käytettyjen tavaroiden liikkeen väliaikaiseksi 
vastuunalaiseksi hoitajaksi hyväksyminen liikkeen
harjoittajan kuoltua 				100 mk
lupa majoitus- ja ravitsemisliikkeelle 
poiketa aukioloajoista 				140 mk
Erikoiskuljetuslupa
lupapäätös 					140 mk
Harjoituslupa
lupapäätös 					140 mk
Henkilöauton ammattiajolupa
lupapäätös 					140 mk
henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale 	 80 mk
Henkilökortti
väliaikainen 					150 mk
pysyvä 						130 mk
Hirvieläin
luvallisessa metsästyksessä kaadetun 
vahingoittuneen tai sairaan hirven luvan
tilalle myönnetty lupapäätös 			 80 mk
Huvitilaisuus
lupapäätös, joka annetaan huvitilaisuuksista
annetun lain perusteella 				140 mk
Huvitusten järjestäminen
lupapäätös, joka annetaan huveihin luvan 
hankkimisesta eräiden huvitusten ja 
peliautomaattien pitämiseen 3.12.1937 annetun 
asetuksen perusteella 				100 mk
Järjestysmieskortti
myöntäminen 					 90 mk
Kunnallisen järjestyssäännön perusteella annettu lupa
lupapäätös 					 80 mk
Liikenneopettajalupa 
lupapäätös 					120 mk
kaksoiskappale 					120 mk
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa
lupapäätös 					 80 mk
Oleskelulupa
Euroopan talousaluesopimukseen 
perustuva lupapäätös 				130 mk
Suomen kansalaisen puolisoa ja alle 18-vuotiasta, 
naimatonta lasta koskeva lupapäätös 		130 mk
Opiskelijaa, hänen puolisoaan ja alle 18-vuotiasta, 
naimatonta lastaan koskeva lupapäätös 		130 mk
lupapäätös (muut kuin edellä mainitut) 		500 mk
oleskeluluvan siirtopäätös 			 80 mk
Opetuslupa
lupapäätös 					140 mk
Pakolaisen matkustusasiakirja
voimassaoloajan pidentäminen 			 80 mk
Passi
enintään vuoden passi 				220 mk
yli vuoden passi 					200 mk
merimiespassi 					200 mk
seuruepassi 					260 mk
muukalaispassin pidentäminen 			140 mk
hylkäävä päätös 					130 mk
Peliautomaattien tai pelilaitteiden pitäminen
lupapäätös, joka annetaan peliautomaatin tai 
pelilaitteen pitämiseen luvan hankkimisesta eräiden
huvitusten ja peliautomaattien pitämiseen 3.12.1937
annetun asetuksen perusteella 			140 mk
Rahankeräys
lupapäätös 					140 mk
Tarkastuspassi
myöntäminen 					100 mk
Työlupa
lupapäätös 					200 mk
Vammaisen pysäköintilupa
lupapäätös 					 90 mk
Vartijakortti
myöntäminen 					 90 mk
Viisumi
kertaviisumi 					180 mk
kauttakulkuviisumi 				140 mk
paluuviisumi 					140 mk
viisumin pidentäminen 				140 mk
Yksityisetsivän hyväksyminen 			100 mk
Yksityisetsivätodistus 				 50 mk
Muut hakemuksesta annettavat päätökset 		 80 mk
2. TODISTUKSET
Pyynnöstä annettava todistus 			 50 mk
3. ILMOITUKSET
Ajoneuvon käyttöönottoilmoituksen käsittely 	 50 mk
Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen
3 §:n mukaisen selvityksen käsittely 		100 mk
Pelilaitetta koskevan ilmoituksen käsittely 	 50 mk
4. HENKILÖREKISTERILAIN 11 §:N MUKAISEN 
TARKASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 			 80 mk
5. PELIKASINON TARKASTUSKÄYNTI          1 000 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.