306/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1994

Ammattitutkintolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

l §
Soveltamisala

Ammattitaito voidaan osoittaa sen hankkimistavasta riippumattomissa tutkinnoissa siten kuin tässä laissa säädetään. Tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.

2 §
Tutkintorakenne

Tutkintorakenteesta päättää opetusministeriö siten kuin asetuksella säädetään.

Tämän lain mukaisesti suoritettavat ammatilliset perustutkinnot vastaavat ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavia tutkintoja. Lisäksi voi olla sellaisia ammatillisia perustutkintoja, joita ei voida suorittaa ammatillisessa peruskoulutuksessa.

3 §
Tutkintojen perusteet

Tutkintojen perusteet vahvistaa opetushallitus sen yhteydessä toimivien koulutustoimikuntien esityksestä.

Tutkintojen perusteista säädetään tarkemmin asetuksella.

4 §
Tutkintojen järjestäminen

Tutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta vastaavat tutkintotoimikunnat.

Tutkintotoimikuntien toimialoista ja -alueista päättää opetushallitus koulutustoimikuntien esityksestä. Toimialueeltaan tutkintotoimikunta voi olla valtakunnallinen tai alueellinen.

Ammatillisista perustutkinnoista vastaavan alueellisen tutkintotoimikunnan asettavat vastaavaa aikuisten ammatillista peruskoulutusta sen toimialueella järjestävien oppilaitosten ylläpitäjät keskinäisellä sopimuksella. Valtiolle ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjänä kuuluvaa päätösvaltaa käyttää oppilaitos. Sopimusosapuolten tulee toimittaa asettamispäätös tiedoksi opetushallitukselle.

Valtakunnallisen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista vastaavan tutkintotoimikunnan asettaa opetushallitus.

Tutkintotoimikunnista säädetään tarkemmin asetuksella.

5 §
Tutkintojen järjestämissopimukset

Tutkintotoimikunta sopii tutkintojen järjestämisestä tutkintojen järjestämistarpeen vaatimassa laajuudessa ammatillista koulutusta järjestävien oppilaitosten ja muiden tarvittavan asiantuntemuksen omaavien, rekisteröidyn suomalaisen yhteisön tai säätiön ylläpitämien laitosten kanssa. Tutkintotodistukset antaa tutkintotoimikunta.

Opetushallituksen tulee avustaa tutkintotoimikuntia selvitettäessä 1 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten ja muiden laitosten edellytyksiä tutkintojen järjestämiseen.

Tutkintojen järjestämissopimuksista ja tutkintotodistuksista säädetään tarkemmin asetuksella.

6 §
Tutkintojen rahoitus

Tutkinnot järjestetään maksullisena palvelutoimintana. Kustannukset, jotka aiheutuvat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92), valtionosuutta saavista kansanopistoista annetussa laissa (1218/93) ja valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetussa laissa (801/92) tarkoitetun ammatillisen peruskoulutuksen ja jatkolinjoina järjestettävän lisäkoulutuksen opiskelijoiden osallistumisesta tässä laissa tarkoitettuihin tutkintoihin, otetaan huomioon laskettaessa mainituissa laeissa tarkoitettuja käyttökustannusten valtionosuuden perusteena olevia yksikköhintoja.

Tutkintotoimikuntien kustannukset katetaan pääosin tutkintoon osallistuvilta perittävillä tutkintomaksuilla. Tutkintotoimikuntien suoritteista on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

7 §
Tutkintonimikkeen käyttö

Ammatillisten perustutkintojen tutkintonimikkeitä saa käyttää vain tutkinnoista, jotka on suoritettu tämän lain tai ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87) mukaisesti.

Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen tutkintonimikkeitä saa käyttää vain tutkinnoista, jotka on suoritettu tämän lain mukaisesti.

8 §
Oikaisu vaatimus

Tutkintosuorituksen arviointiin tyytymätön saa hakea siihen oikaisua siten kuin asetuksella säädetään.

9 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

10 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Tällä lailla kumotaan ammatillisista pätevyystutkinnoista 14 päivänä tammikuuta 1972 annettu laki (32/72).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

11 §
Siirtymäsäännökset

Ammatillisista pätevyystutkinnoista annetun lain mukaisia tutkintoja voidaan edelleen järjestää siihen saakka, kunnes tämän lain mukaisen vastaavan ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteet on otettu käyttöön, kuitenkin enintään vuoden 1994 loppuun.

Opetushallitus päättää tarvittaessa ammatillisista pätevyystutkinnoista annetun lain mukaisen tutkinnon hyväksymisestä tämän lain mukaista ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa vastaavaksi tutkinnoksi.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.