302/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden mittauslaitteita koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 6 päivänä maaliskuuta 1942 annetun standardisoimislain (197/42) 1 ja 11 §:n ja 9 päivänä kesäkuuta 1989 säädöksissä viitattavien standardien kielestä annetun lain (553/89) 4 ja 7 §:n ja 30 päivänä maaliskuuta 1922 valtioneuvostosta annetun lain (78/22) 7 §:n nojalla sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/93) päättänyt seuraavaa:

1 §

Seuraavat Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivit lisäyksineen ovat voimassa Suomessa:

1) kaasujen tilavuusmittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä heinäkuuta 1971 annettu neuvoston direktiivi (71/318/ETY); lisäykset (74/331/ ETY), (78/375/ETY) ja (82/623/ETY);

2) laivatankkien kalibrointia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12 päivänä lokakuuta 1971 annettu neuvoston direktiivi (71/349/ETY);

3) maksiminäytöllä varustettuja kliinisiä lasisia elohopealämpömittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi (76/764/ETY); lisäykset (83/128/ETY) ja (84/414/ETY);

4) alkoholometrejä ja alkoholohydrometrejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi (76/765/ETY); korjaus EYVL N:o L 60, 5.3.1977, s. 26; lisäys (82/624/ ETY);

5) sähköenergiamittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä marraskuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi (76/891/ETY); lisäys (82/621/ETY) ja

6) moottoriajoneuvojen rengaspainemittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä toukokuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi (86/217/ETY).

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen direktiivien mukaiset laitteet voidaan varustaa Euroopan yhteisöjen neuvoston mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskevan direktiivin (71/316/ETY) mukaisin merkein, jos ne on tarkastettu direktiivin mukaisin menettelyin.

Teknillinen tarkastuskeskus toimii 1 momentissa mainitun direktiivin 13 artiklan tarkoittamana tarkastuslaitoksena.

3 §

Tässä päätöksessä mainittujen direktiivien käännöksiä on saavissa teknillisestä tarkastuskeskuksesta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.