289/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Asetus jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 9 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 200 §,

sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentti 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa asetuksessa (27/89) sekä 13 §:n 2 momentti ja 200 § 26 päivänä marraskuuta 1993 annetussa asetuksessa (1025/93), sekä

lisätään asetukseen uusi 8 b § ja asetuksesta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetulla asetuksella (305/93) kumotun 210 §:n tilalle uusi 210 § seuraavasti:

8 b §

Jos ennen toimitusmääräyksen antamista on määrätty perittäväksi maanmittausmaksun ennakkoa tai annettavaksi vakuus maanmittausmaksun suorittamisesta sen mukaan kuin erikseen säädetään, hakijan on esitettävä selvitys ennakon suorittamisesta tai annettava vakuus maanmittaustoimistolle.

9 §

Jos hakemus täyttää tässä luvussa säädetyt vaatimukset ja perittäväksi määrätty maanmittausmaksun ennakko on maksettu tai vaadittu vakuus annettu, on maanmittaustoimiston annettava määräys toimituksen tai tehtävän suorittamiseen.


13 §

Milloin toimitusmiesten päätöksestä saa erikseen valittaa toimituksen kestäessä, on asianosaiselle ilmoitettava ja pöytäkirjaan merkittävä, millä tavoin päätökseen saa hakea muutosta, jolloin on otettava huomioon, mitä 95 §:n 3 ja 5 kohdassa säädetään. Toimituksen yhteydessä tehdyt ratkaisut on merkittävä pöytäkirjasta erilliseen asiakirjaan tai pöytäkirjaan muusta pöytäkirjasta selvästi erottuviksi osiksi.

200 §

Kun maaoikeuden ratkaisua koskeva muutoksenhakukirjelmä on toimitettu maanmittaustoimistoon, on sen lähetettävä jäljennös kirjelmästä maaoikeuteen.

210 §

Sen lisäksi, mitä muualla tässä asetuksessa säädetään toimitusta koskevien asiakirjojen toimittamisesta asianosaisille, maanmittaustoimiston on toimitettava asianosaisille toimituksista ote tai jäljennös toimituskartasta toimituksen kohteena olleen rekisteriyksikön osalta. Lisäksi on toimitettava ote tai jäljennös toimituskirjasta siltä osin kuin kysymys on korvauksen suorittamisesta, rekisteriyksikön alueen tai yhteisalueosuuden muuttumista koskevasta ratkaisusta taikka osakasluettelosta.

Jos toimitus koskee usean yhdessä omistamaa rekisteriyksikköä, edellä tarkoitettu ote tai jäljennös toimitetaan yhdelle omistajista sekä yhteisen alueen osalta hoitokunnalle tai toimitsijalle, milloin osakaskunta on järjestäytynyt, ja muussa tapauksessa jollekin yhteisen alueen osakkaista. Ote tai jäljennös osakasluettelosta toimitetaan kuitenkin jokaiselle järjestäytymättömän osakaskunnan osakaskiinteistön omistajalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.