288/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maanmittausmaksusta 19 päivänä toukokuuta 1972 annetun asetuksen (398/72) 2 ja 4 §, 5 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § 30 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa asetuksessa (399/93), 6 § 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa asetuksessa (28/89), 7 §:n 1 momentti 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa asetuksessa (631/87) sekä 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti 12 päivänä tammikuuta 1990 annetussa asetuksessa (31/90), sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § ja asetuksesta mainitulla 12 päivänä tammikuuta 1990 annetulla asetuksella kumotun 11 §:n tilalle uusi 11 § seuraavasti:

2 §

Työaikakorvaus voidaan yksittäistapauksessa määrätä 1 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan laskettavaa korvausta pienemmäksi, jos toimituksen tekemisessä sattuneen virheen vuoksi toimitus joudutaan käsittelemään uudelleen tai sitä korjataan. Työaikakorvaus saadaan kuitenkin jättää määräämättä vain virheestä aiheutuneen työajan osalta.

4 §

Maanmittausmaksusta annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu yleiskustannuskorvaus on 105 prosenttia työaikakorvauksesta.

5 §

Lohkomistoimituksista maanmittausmaksuna perittävän pinta-alakorvauksen suuruus vahvistetaan maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.


6 §

Milloin lohkomistoimituksen yhteydessä on suoritettu piirirajankäynti, tilusvaihto, rasitteen perustaminen ulkopuolisille tiluksille, alueen erottaminen tilojen yhteistä tarvetta varten lohkomisessa, toimitusta varten tarpeellinen kaavan paalutus, yhteismetsäosuuden lunastaminen tai muu niihin rinnastettava tehtävä taikka muita kuin toimituskustannuksia koskevia tilitehtäviä, määrätään maanmittausmaksu näiltä osin työaikakorvauksena ja yleiskustannuskorvauksena. Sama koskee tiluskartan laatimista lohkomisen yhteydessä.

Maanmittausmaksu koskitilan muodostamisesta sekä uusjaon yhteydessä suoritetusta lohkomisesta määrätään työaikakorvauksena ja yleiskustannuskorvauksena. Sama koskee maanmittausmaksua siltä osin kuin kysymys on lohkotilan muodostamisesta osuudesta yhteiseen alueeseen.

Maanmittausmaksu sellaisen lohkomistoimituksen osalta, joka on jätetty sikseen tai peruutettu, määrätään työaikakorvauksena ja yleiskustannuskorvauksena, kuitenkin enintään vastaavasta suoritetusta toimituksesta perittävän pinta-alakorvauksen suuruisena.

7 §

Milloin luonnollisen henkilön tai kuolinpesän suoritettavaksi tuleva maanmittausmaksu on yli 4 500 markkaa, voidaan se periä kolmena eränä.


7 a §

Jollei enintään 4 000 markan suuruista maanmittausmaksua suoriteta määräajassa, peritään maksun lisäksi viivästyskoron ja perimiskustannusten sijasta viivästysmaksuna 200 markkaa. Jos maanmittausmaksu on suurempi kuin 4 000 markkaa, perittävän viivästyskoron lisäksi peritään perimiskustannuksina 170 markkaa. Jos viivästys on vähäinen, viivästysmaksu, viivästyskorko ja perimiskustannukset voidaan jättää perimättä.

Jos maanmittausmaksu joudutaan perimään ulosottotoimin, perittävän viivästyskoron lisäksi peritään 1 momentissa mainittujen viivästys- maksun ja perimiskustannusten sijasta perimiskustannuksina 210 markkaa.

8 §

Maanmittausmaksun, viivästysmaksun ja perimiskustannusten perimisestä huolehtii maanmittaustoimisto.


9 §

Maanmittausmaksusta annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua lykkäystä haetaan kirjallisesti maanmittaustoimistolta, jos maksun saajana on valtio, ja kunnanhallitukselta, jos maksun saajana on kunta. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan taloudellisesta asemasta ja muut asiaan vaikuttavat selvitykset. Hakemus on toimitettava maanmittaustoimistolle tai kunnanhallitukselle maanmittausmaksun tai sen erän suorittamiseksi asetetun määräajan kuluessa.


11 §

Maanmittausmaksun ennakkoa voidaan periä tai vaatia vakuus maanmittausmaksun suorittamisen vakuudeksi ennen toimitusmääräyksen antamista tai toimituksen kestäessä, jos tämä on perusteltavissa hakijan taloudellisilla seikoilla, arvioidun maksun suuruudella tai muulla erityisellä syyllä. Lykkäyksen myöntäjä voi vaatia vakuuden antamista myös silloin, kun myönnetään lykkäystä maanmittausmaksun suorittamiseen.

Ennakko tai vakuus saa vastata määrältään enintään arvioitua maksua. Vakuudeksi saadaan hyväksyä vain rahatalletus taikka raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Maanmittausmaksun ennakosta tai annettavasta vakuudesta päättää maanmittaustoimisto, milloin se suoritetaan ennen toimitusmääräyksen antamista ja toimitusinsinööri, milloin se suoritetaan toimituksen kestäessä. Ennakkomaksuun sovelletaan muutoin, mitä maanmittausmaksusta säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Sellaisesta halkomisesta, joka on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maanmittausmaksu pinta-alakorvauksena tai työaikakorvauksena ja yleiskustannuskorvauksena noudattaen, tämän astuksen voimaan tullessa voimassa olleen 5 ja 6 §:n säännöksiä.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.