285/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1994

Valtioneuvoston päätös arvonlisäveroavustuksen myöntämisperusteista

Eduskunnan myönnettyä tarkoitukseen varat valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Valtion vuoden 1994 talousarvion momentilta 35.45.57 (Arvonlisäveron korvaaminen) saa myöntää ja maksaa avustuksia asunnonhankkijoille ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinrakennuksen tai asunnon hankintaan arvonlisäverosta aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamiseksi (arvonlisäveroavustus) siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Arvonlisäveroavustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnon hankintaan.

2 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Arvonlisäveroavustus voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle tai yhteisölle näiden vastikkeellisesti hankkimaa asuinrakennusta tai asuntoa varten, jonka rakentaminen on aloitettu syyskuun 1 päivänä 1993 tai sen jälkeen, mutta ennen tammikuun 1 päivää 1995. Avustusta ei voida kuitenkaan myöntää, jos rakennus tai asunto on valmistunut ennen kesäkuun 1 päivää 1994.

Rakentaminen katsotaan aloitetuksi, jolleivät erityiset seikat muuta osoita, kun mahdollisia kaivuutöitä lukuun ottamatta rakennuksen perustustyöt on aloitettu. Asuinrakennus tai asunto katsotaan valmistuneeksi, kun loppukatselmus rakennuksen käyttöönottamiseksi on suoritettu.

Arvonlisäveroavustusta ei voida myöntää, jos asuinrakennuksen tai asunnon rakentamista tai hankkimista varten on myönnetty lainaa tai maksettu korkotukea asuntorahaston, maatilatalouden kehittämisrahaston tai valtion varoista. Avustusta voidaan kuitenkin myöntää, jos kyseessä on:

1) aravalain (1189/93) 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu omakotilaina, joka on myönnetty muun kuin lainansaajan rakentaman tai rakennuttaman valmisteilla olevan tai vastavalmistuneen talon hankkimista varten;

2) aravalain 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu asunto-osakelaina tai

3) oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetussa laissa (639/82) tarkoitettu korkotuki.

3 §
Avustuksen määrä
Arvonlisäveroavustuksen määrä on rakentamisen aloitusajankohdasta riippuen asuinrakennuksen tai asunnon huoneistoalaan kuuluvalta täydeltä asuinneliömetriltä seuraava:

Rakentamisen aloitusajankohta              Avustus
                            mk/m2
      01.09.Ä31.12.1993                50
      01.01.Ä28.02.1994                150
      01.03.Ä30.04.1994                300
      01.05.Ä31.12.1994                400

Arvonlisäveroavustusta suoritetaan asuntoa kohden enintään 120 asuinneliömetriltä. Avustusta voidaan suorittaa vain kerran samaan asuntoon.

Mikäli käy ilmi, että kohteessa, johon avustusta haetaan, on arvonlisäveron kustannuksia korottava vaikutus jäänyt oleellisesti 1 momentin mukaista avustusta pienemmäksi, avustus maksetaan 1 momentin mukaista määrää vastaavasti vähentäen.

4 §
Avustuksen maksaminen

Arvonlisäveroavustus maksetaan sen jälkeen, kun asuinrakennus tai asunto on valmistunut ja avustuksen hakija on osoittanut saantonsa kauppakirjalla tai muulla valtiokonttorin määräämällä tavalla. Avustus maksetaan yhdessä erässä.

5 §
Avustuksen hakeminen ja myöntävä viranomainen

Valtiokonttori myöntää ja maksaa arvonlisäveroavustuksen hakemuksesta. Hakemus on toimitettava valtiokonttoriin sen vahvistaman mallin mukaista lomaketta käyttäen.

Tarkemmat ohjeet avustuksen hakemisesta sekä hakemukseen liitettävistä selvityksistä antaa valtiokonttori.

6 §
Avustuksen takaisin periminen

Jos avustuksen saaja on arvonlisäveroavustuksen myöntämisen jälkeen saanut lainaa tai korkotukea, joka 2 §:n 3 momentin mukaan estäisi arvonlisäveroavustuksen myöntämisen tai on avustuksen saamiseksi antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut niitä tai avustus on muutoin myönnetty virheellisin edellytyksin ja menettelyllä on ollut vaikutusta avustuksen myöntämiseen, on valtiokonttorin määrättävä avustus kokonaan tai osaksi takaisin maksettavaksi.

Takaisin maksettavaksi määrättävälle avustusmäärälle on suoritettava avustuksen nostopäivästä lukien vuotuista korkoa neljä prosenttiyksikköä yli Suomen Pankin peruskoron.

Erääntyneelle palautusmäärälle ja korolle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

7 §
Avustusta koskevat muut määräykset

Arvonlisäveroavustuksista on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä valtioneuvoston päätöksessä valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi (490/65) on säädetty.

8 §
Valvonta

Valtiokonttori valvoo tämän päätöksen noudattamista. Avustuksen saaja on velvollinen antamaan valtiokonttorille valvonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

9 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1994

Ministeri
Pirjo Rusanen

Neuvotteleva virkamies
Hannu Hirvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.