243/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62) 23 §:n 4 momentti ja 38 c §, näistä 38 c § sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (521/75), sekä

muutetaan 40 §:n 1 ja 3 momentti, 42 ja 43 §, 45 §:n 1 momentti, 47 §:n 3 momentti, 51 §:n 1 ja 2 momentti, 54 §:n 2-4 momentti, 65 §:n 1 momentti sekä 99 a ja 107 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 40 §:n 1 ja 3 momentti 2 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (322/72), 43 §, 47 §:n 3 momentti, 51 §:n 1 ja 2 momentti, 54 §:n 2-4 momentti sekä 99 a ja 107 a § mainitussa 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa, 42 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 65 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1064/76), seuraavasti:

40 §

Tietoimituksen suorittaa jakolain 43 a §:n 1 momentissa tarkoitettu toimitusinsinööri kahden uskotun miehen taikka kahden tielautakunnan jäsenen avulla. Jos asianosaiset ovat sopineet tienpitoa koskevista kysymyksistä, voidaan toimitus suorittaa ilman uskottuja miehiä taikka tielautakunnan jäseniä.


Kunnan kiinteistöinsinööri voi kunnan suostumuksella olla toimitusinsinöörinä kunnan alueella suoritettavassa tietoimituksessa.

42 §

Toimitusmiehet voivat, milloin he katsovat sen tarpeelliseksi, kutsua asiantuntijan avustamaan määrättyjen kysymysten käsittelyä toimituksessa. Tällöin on noudatettava, mitä asiantuntijoista ja heille suoritettavista palkkioista jakolaissa säädetään.

43 §

Toimitusinsinöörin on tiedotettava tietoimituksen alkukokouksesta asianosaisille lähetettävällä kutsukirjeellä. Jollei jotakin asianosaista tai jonkun asianosaisen osoitetta saada kohtuudella selville, toimituksen alkukokouksesta tiedotetaan lisäksi yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla kuulutuksella.

Jos tietoimitus koskee usean yhdessä omistamaa kiinteistöä tai määräalaa taikka ennestään olevaa tietä, riittää, että kutsukirje toimitetaan yhdelle omistajista tai ennestään olevan tien tieosakkaista. Milloin hakemuksesta ilmenee, että tietoimitus koskee tiekunnan tietä, on kutsukirje toimitettava tiekunnalle. Jos tietoimitus koskee yhteistä aluetta, kutsukirje toimitetaan osakaskunnalle noudattaen, mitä yhteisaluelain (758/89) 26 §:ssä säädetään.

Tietoimituksen alkukokouksesta tiedottaminen katsotaan asianmukaisesti suoritetuksi, jos edellä tarkoitettu kirje on annettu vähintään 14 päivää ennen kokousta postin kuljetettavaksi tai muutoin toimitettu asianosaiselle taikka kuulutus julkaistu vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Tietoimituksen yhteydessä toimitettavasta piirirajankäynnistä, tilusvaihdosta taikka alueen siirtämisestä tai liittämisestä kiinteistöön on tiedotettava siten kuin vastaavien toimenpiteiden osalta jakolaissa säädetään.

Sen estämättä, mitä tiedottamisesta säädetään, voidaan tietoimitus ja sen yhteydessä suoritettava rajankäynti ja tilusvaihto sekä alueen siirtäminen tai liittäminen kiinteistöön suorittaa, jos kaikki asianosaiset ovat joko itse saapuvilla tai laillisesti edustettuina, eikä kukaan vastusta toimituksen aloittamista.

45 §

Jos tietoimituksen käsittelyä täytyy siirtää eikä seuraavaa kokouksen ajankohtaa voida määrätä ja saapuvilla oleville asianosaisille ilmoittaa ennen kokouksen lopettamista, on tieto seuraavan kokouksen ajankohdasta annettava 43 §:ssä säädetyllä tai tässä momentissa tarkoitettujen asianosaisten sopimalla tavalla.


47 §

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös 38 a, 38 b ja 38 d §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden kustannuksia.

51 §

Mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta johdu, on menettelystä tietoimituksessa, toimituksen kustannuksista ja niiden perimisestä soveltuvin osin noudatettava, mitä jakolainsäädännössä vastaavissa kohdin säädetään rasitetoimituksesta.

Tietoimituksessa suoritettavasta rajankäynnistä, tilusvaihdosta sekä alueen siirtämisestä ja liittämisestä kiinteistöön sekä siinä noudatettavasta menettelystä, sellaisesta toimenpiteestä aiheutuvista kustannuksista ja niiden perimisestä on, mikäli tämän lain säännöksistä ei muuta johdu, soveltuvin osin noudatettava, mitä jakolainsäädännössä mainittujen toimenpiteiden osalta säädetään. Toimitusmiesten on päätöksellään määrättävä alueen haltuunoton ajankohta.


54 §

Tielautakunnan toimituksen ajasta ja paikasta on tielautakunnan puheenjohtajan tiedotettava kutsukirjeellä hakijalle ja tiekunnalle tai, jos sitä ei ole muodostettu, tieosakkaille samoin kuin sille, jota toimitus erityisesti koskee. Jollei jotakin niistä, joille kutsukirje on lähetettävä, tai tämän osoitetta saada kohtuudella selville, toimituksesta on tiedotettava lisäksi yhdessä tai kahdessa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla kuulutuksella. Jos toimitus koskee usean yhdessä omistamaa kiinteistöä tai määräalaa taikka yhteistä aluetta, sovelletaan, mitä 43 §:n 2 momentissa säädetään. Lisäksi tiedottamiseen sovelletaan, mitä 43 §:n 3 momentissa säädetään.

Milloin ne, joille kutsukirje on lähetettävä, ovat saapuneet toimitukseen, voidaan toimitus suorittaa, vaikka kokouksesta ei ole säädetyllä tavalla tiedotettu.

Milloin tielautakunnan toimituksen käsittelyä joudutaan siirtämään eikä ajankohtaa, jolloin toimitusta jatketaan, voida määrätä ja saapuvilla oleville asianosaisille ilmoittaa ennen kokouksen lopettamista, on tieto seuraavasta kokouksesta annettava 2 momentissa säädetyllä tai tässä momentissa tarkoitettujen asianosaisten sopimalla tavalla.


65 §

Tiekunnan on pidettävä vuosikokous kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua, jolleivät tieosakkaat toisin päätä, sekä muita kokouksia tarpeen mukaan. Kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja tai tarvittaessa näiden varamies. Kutsukirje on toimitettava postin välityksellä tai muulla tavoin tieosakkaille. Kokouskutsu voidaan antaa myös siten, että kokouksesta kuulutetaan yhdessä tai useammassa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoitetaan kirjeellä niille toisesta kunnasta oleville tieosakkaille, joiden osoite on tiedossa. Kutsukirjeet on annettava postin kuljetettavaksi tai muutoin toimitettava tieosakkaille sekä kuulutus julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.


99 a §

Jos yhteiseen alueeseen perustetaan tieoikeus ja korvattava alue on arvoltaan vähäinen verrattuna niihin kustannuksiin, jotka johtuvat sen seikan selvittämisestä, mitkä kiinteistöt ovat alueen osakkaita ja mikä on kunkin osuus, sovelletaan, mitä jakolain 243 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun yhteisen alueen lunastushinnasta vastaavasti säädetään. Sama koskee muutakin tämän lain mukaan yhteisen alueen osakkaille suoritettavaa edellä tarkoitettuihin selvityskustannuksiin nähden vähäistä korvausta.

107 a §

Mitä 38 a ja 38 d §:ssä säädetään kiinteistöstä, sovelletaan myös yhteiseen alueeseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

HE 327/93
MmVM 3/94

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.