227/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Laki yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan yhdyskuntapalvelun kokeilemisesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1105/90) 1 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 22 päivänä lokakuuta 1993 ja 26 päivänä marraskuuta 1993 annetuilla laeilla (877/93 ja 1014/93), sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 13 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa laissa (272/92) ja 13 § osittain muutettuna mainitulla 22 päivänä lokakuuta 1993 annetulla lailla, seuraavasti:

2 §

Yhdyskuntapalvelu on ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus. Se käsittää tietyn tuntimäärän valvonnan alaisena tehtävää säännöllistä, palkatonta työtä. Enintään viisi tuntia yhdyskuntapalvelurangaistuksesta voidaan kuitenkin suorittaa käyttämällä päihdehuollon palveluja Kriminaalihuoltoyhdistyksen hyväksymällä tavalla.


5 §

Yhdyskuntapalvelun täytäntöönpano on maloitettava viipymättä, ja palvelu on suoritettava loppuun vuoden kuluessa siitä, kun tuomio on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi, jollei 6 §:n 2 momentista tai 9 §:n 2 momentista muuta johdu. Jos palvelu on ollut keskeytettynä sen vuoksi, että tuomitun on epäilty rikkoneen törkeästi palvelun ehtoja tai että syyttäjä on ilmoittanut syyttävänsä tätä uudesta rikoksesta, mutta tuomioistuin salliikin palvelun jatkuvan, vuoden enimmäisaikaan ei lasketa aikaa, jonka palvelu on ollut keskeytettynä.


6 §

Kriminaalihuoltoyhdistys voi pidentää palvelusuunnitelmassa vahvistettua suoritusaikaa enintään kolmella kuukaudella kerrallaan, jos siihen on erityisiä syitä. Suoritusaika ei näin pidennettynäkään saa ylittää yhtä vuotta kolmea kuukautta.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovelletaan käräjäoikeuksissa ja vesioikeuksissa myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin rikoksiin.

Hovioikeuksissa, vesiylioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa lakia sovelletaan ratkaistaessa niitä asioita, jotka on lain voimassaoloaikana ratkaistu lain soveltamisalueeseen kuuluvassa tuomioistuimessa tai jotka hovioikeus käsittelee ensimmäisenä asteena. Lain 11 §:ää sovelletaan kuitenkin kaikissa rikosasioissa.

Laki on voimassa vuoden 1996 loppuun, minkä jälkeenkin sovelletaan lain 11 §:ää ja rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä. Lakia sovelletaan vuoden 1996 jälkeen myös käsiteltäessä lain soveltamisalaan kuuluneita asioita hovioikeuksissa, vesiylioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

HE 301/93
LaVM 2/94

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.