153/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1994

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 5 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1241/88), määrännyt ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta seuraavaa:

1 §

Ennakonpidätys on toimitettava verohallituksen erikseen määräämien perusteiden mukaan:

1) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle tai vajaakuntoiselle työttömälle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta sekä ammatinvalinnan ohjauksessa olevalle henkilölle ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla maksettavasta vastaavasta tuesta;

2) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla työttömälle henkilölle maksettavasta työharjoittelutuesta ja omatoimisen työllistymisen tuesta;

3) kunnan maksamasta muusta lapsen kotihoidontuesta kuin ennakkoperintälain 5 §:n 6 kohdassa tarkoitetusta lapsen kotihoidontuesta;

4) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksettavasta päivä rahasta ja ansion menetyksestä maksettavasta korvauksesta;

5) ulkomaan edustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksettavasta erityiskorvauksesta;

6) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisesta päivärahasta;

7) kuntoutusrahasta, kuntoutusavustuksesta ja kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvat tavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksettavasta ansionmenetyskorvauksesta;

8) vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitettujen kassojen suorittamista etuuksista;

9) työtaistelun johdosta asianomaisen tvömarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta avustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta;

10) korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) nojalla maksettavasta aikuisopintorahasta;

11) maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumiskorvauksesta:

12) muiden kuin tuloverolain (1535/92) 81 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten eläkevakuutusten vakuutusmaksujen palautuksena tai takaisinostolla taikka muutosarvona luonnolliselle henkilölle maksettavasta suorituksesta;

13) tuloverolain 81 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kertamaksullisen eläkevakuutuksen tuotosta;

14) sairaalavakuutuksen nojalla maksettavista veronalaisista hoitopäiväkorvauksista;

15) valtioneuvoston päätöksen nojalla myönnettävästä nuorten kesätyötuesta;

16) sosiaalihuoltolain 27 a §:ssä (1365/92) tarkoitetusta vammaisen tai sairaan alaikäisen lapsen vanhemmille maksettavasta omaishoidon tuesta;

17) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) mukaisesta työmarkkinatuesta ja

18) työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (51/94) mukaisesta osa-aikalisästä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994 ja sillä kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1993 annettu päätös (1565/93).

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 1994

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Marja Liisa Manner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.