150/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä elokuuta 1961 annetun asetuksen joka sisältää eläketurvakeskuksen ohjesäännön (431/61) 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti 7 päivänä marraskuuta 1969 annetussa asetuksessa (672/69), 4 §:n 1 momentti 25 päivänä marraskuuta 1988 annetussa asetuksessa (992/88) ja 10 §:n 1 momentti mainitussa 7 päivänä marraskuuta 1969 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

1 §

Eläketurvakeskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä säädetään:


2) toimittamalla julkaisuja ja muulla tavalla antaa tietoja, selvityksiä ja neuvoja, jotka koskevat työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, eräiden työ suhteissa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain, merimieseläkelain maatalousyrittäjien eläkelain ja yrittäjien eläkelain soveltamista sekä siihen liittyviä seikkoja; ja


Eläketurvakeskus voi myös harjoittaa toimintaa, joka edistää 1 momentin 2 kohdassa mainittujen lakien mukaista toimintaa harjoittavien laitosten yhteistyötä sosiaalivakuutuksen ja sosiaalihuollon piirissä toimivien muiden laitosten ja viranomaisten kanssa.

2 §

Eläketurvakeskuksen tileihin nähden on soveltuvin osin voimassa, mitä säädetään tai määrätään vakuutusyhtiön kirjanpidosta.

4 §

Edustajistoon, jonka puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet sosiaali- ja terveysministeriö määrää, kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän työnantajajärjestöjen, seitsemän työntekijäjärjestöjen, kolme maatalousyrittäjien järjestöjen, kaksi muiden yrittäjien järjestöjen ja kolme eläkevakuutusyhtiöiden edustajaa sekä lisäksi yksi eläkekassojen ja yksi eläkesäätiöiden edustaja. Jäsenten nimeämistä varten ministeriön tulee varata kunkin edellä mainitun ryhmän yleisiä taloudellisia etuja valvoville edustavimmille järjestöille, mikäli sellaisia on, tilaisuus tehdä ehdotuksensa asianomaisen ryhmän edustajiksi.


10 §

Hallitukseen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön määräämä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 11 edustajiston valitsemaa muuta jäseniä, joille kullekin on nimettävä henkilökohtainen varamies. Jäsenistä ja heidän varamiehistään vähintään puolella on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä eläketurvakeskukselle tästä poikkeusta. Jäsenet ja heidän varamiehensä on nimitettävä tehtäväänsä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.