147/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun asetuksen (225/93) 3 § sekä 22 §:n 1 momentin 4 kohta sellaisena kuin mainittu kohta on 20 päivänä elokuuta 1993 annetussa asetuksessa (760/93),

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentin 12 kohta, 5 §:n 1 momentin 11 kohta, 8 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 ja 3 momentti, 15 §:n 2 momentin 2 kohta, 16 §, 17 §, 20 §, 24 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, sellaisina kuin mainitut kohdat ovat 20 päivänä elokuuta 1993 annetussa asetuksessa, 26 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta, 27 §:n 3 momentti, 28 §, 32 §, 33 § ja 36 §:n 2 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

Ministeriön organisaatio
1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriössä on sen toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten kauppaosasto, teollisuusosasto, energiaosasto ja yrityskehitysosasto sekä hallintoyksikkö.


Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
2 §

Kukin osasto ja hallintoyksikkö käsittelee toimialansa osalta 1 momentissa tarkoitettuja virastoja ja laitoksia koskevat asiat.

Kauppaosasto
4 §

Kauppaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


12) ministeriön vastuulle kuuluvaa vastakauppatoimintaa;


Teollisuusosasto
5 §

Teollisuusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


11) ulkomaalaisomistusta suomalaisissa yrityksissä yhteistyössä hallintoyksikön kanssa;


Hallintoyksikkö
7 a §

Hallintoyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) talousarvioehdotusta;

2) hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnittelua ja ministeriölle tilivirastona kuuluvia asioita sekä suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä;

3) ministeriön hallinnonalan yleistä tehokkuus- ja talousvalvontaa, hallinnon kehittämistä sekä tietojärjestelmien ja automaattisen tietojenkäsittelyn yhteensovittamista;

4) virka- ja työsuhteita, ministeriön työjärjestystä, koulutusta sekä muita henkilöstöhallinnollisia kysymyksiä;

5) lainsäädäntöä sekä viranomaisille annettavien esitysten, kertomusten ja lausuntojen valmistelua, mikäli ne eivät kuulu jonkin osaston käsiteltäviin tai mikäli ne koskevat useamman kuin yhden osaston toimialaa;

6) ministeriön edustamista oikeusasioissa;

7) tietopalvelua, asiakirjojen kirjaamista, arkistointia, käännöspalvelua ja nimikirjanpitoa;

8) ulkomaalaislupia ja elinkeinolupajärjestelmien purkamista;

9) ministeriön valmiusasioita;

10) Saimaan Kanavalaivat Oy:tä; sekä

11) muita ministeriön toimialaan kuuluvia kysymyksiä, mikäli tässä asetuksessa ei ole toisin säädetty.

Ministeriön virkamiehet
8 §

Ministeriössä on kansliapäällikkö, osaston päällikkönä on osastopäällikkö. Hallintoyksikön päällikkönä toimii ylijohtaja, hallintojohtajana.


13 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön ja ylijohtajan, hallintojohtajana sijaisesta määrätään ministeriön työjärjestyksessä.


Asioiden valmistelu ja ratkaiseminen
14 §

Kansliapäällikkö, osastopäällikkö, ylijohtaja, hallintojohtajana sekä muut virkamiehet ratkaisevat ministeriössä päätettävät 15-25 §:ssä tarkoitetut asiat. Ministeriön virkojen täyttämisestä ja muiden palvelussuhdetta koskevien asioiden ratkaisemisesta säädetään 27- 34 §:ssä.


Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä, osastopäälliköllä ja ylijohtajalla, hallintojohtajana asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

15 §

2) virkamatkamääräysten antamista osastopäällikölle ja ylijohtajalle, hallintojohtajana; sekä


16 §

Osastopäällikkö ja ylijohtaja, hallintojohtajana ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista osaston ja hallintoyksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) osastolle ja hallintoyksikölle osoitettujen tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen myöntämistä, jakamista ja käyttämistä sekä niitä koskevien menojen hyväksymistä ministeriön työjärjestyksessä määrätyin ehdoin;

3) virkamatkamääräysten antamista osaston ja hallintoyksikön henkilöstölle; sekä

4) osaston ja hallintoyksikön toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia sekä komitean käytettäväksi asetettuja muita varoja päätoimisen henkilökunnan palkkausta lukuun ottamatta, siltä osin kuin asia ei kuulu komitean vahvistettavaksi.

Lisäksi osastopäällikkö ja ylijohtaja, hallintojohtajana ratkaisee, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, ne ministeriössä päätettävät asiat, jotka koskevat ministeriön alaisen viraston tai laitoksen tulosohjausta, henkilöstöä ja muuta sisäistä hallintoa.

17 §

Ylijohtaja, hallintojohtajana ratkaisee 16 §:ssä, 27 §:n 3 momentissa sekä 30, 32 ja 33 §:ssä tarkoitettujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

2) ministeriön yhteisiin toimintamenoihin osoitettujen määrärahojen käyttämistä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvia muita menoja;

3) ministeriön ratkaistavaksi säädettyjen lupien myöntämistä elinkeinon harjoittamiseen Suomessa taikka toimimiseen suomalaisen yhteisön perustajana, hallintoelimen jäsenenä tai muuna edustajana.

20 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätty hallintoyksikön hallitusneuvos ratkaisee 28 §:ssä tarkoitettujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön virkamiehille ja työsopimussuhteisille henkilöille myönnettäviä ikälisiä, vuosilomakorvauksia sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita;

2) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä ministeriön henkilöstöön kuuluvalle;

3) lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla;

4) kaluston ja muun siihen verrattavan irtaimen omaisuuden poistamista;

5) edellä 4 kohdassa tarkoitetun poistetun omaisuuden lahjoittamista yleishyödylliseen tarkoitukseen;

6) tileistä poistoa;

7) yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 20 §:ssä tarkoitettuja lupia; sekä

8) sairausvakuutuslaista (364/63) ministeriölle aiheutuvia tehtäviä.

24 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätty energiaosaston neuvotteleva virkamies, teollisuusneuvos tai hallitusneuvos ratkaisee asiat, jotka koskevat:


5) energiansäästöä, energian tehokkaan käytön edistämistä ja energia-alan tietohuoltoa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

6) energiateknologista tutkimusta ja selvitystä koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;


Virkojen kelpoisuusvaatimukset
26 §

2) kauppaosaston, teollisuusosaston, energiaosaston ja yrityskehitysosaston osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan ja hallintoon;

3) ylijohtajalla, hallintojohtajana oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin;


Virkojen täyttäminen ja muut palvelussuhdetta koskevat säännökset
27 §

Ylijohtaja, hallintojohtajana nimittää muut vakinaiset virkamiehet sekä ottaa vastaavat tilapäiset virkamiehet ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön ja vahvistaa heidän palkkauksensa.

28 §

Virkavapautta, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tätä virkavapautta vastaavan vapautuksen työsopimussuhteessa olevalle myöntää työjärjestyksessä määrätty hallintoyksikön hallitusneuvos.

32 §

Valtion virkamieslain (755/86) 24 §:ssä tarkoitettua sivutointa koskevista asioista päättää kansliapäällikkö. Edellä 27 §:n 3 momentissa tarkoitetun henkilöstön osalta niistä päättää kuitenkin ylijohtaja, hallintojohtajana.

33 §

Ylijohtaja, hallintojohtajana ratkaisee asiat, jotka koskevat palkkauksen maksamista ministeriön henkilöstölle opintoja tai tuomioistuinharjoittelua varten myönnetyn virkavapauden ajalta.

Työjärjestys
36 §

Osaston ja hallintoyksikön johto- ja muista työryhmistä sekä virkamiesten tehtävistä ja muusta järjestämisestä määrätään tarkemmin osastopäällikön ja ylijohtajan, hallintojohtajana vahvistamassa osaston ja hallintoyksikön työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.