136/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Laki tulliverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun tulliverolain (575/78) 15 §:n 2, 3 a, 4 ja 5 kohta sekä 16 §:n 6 ja 12 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 3 a ja 4 kohta sekä 16 §:n 6 ja 12 kohta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1386/92),

muutetaan 15 §:n 3 kohta, 20 § sekä 26 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 15 §:n 3 kohta ja 20 § mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, 26 §:n 1 momentti 1 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1327/91) ja 26 §:n 2 momentti 13 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa laissa (532/84), sekä

lisätään 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla lailla (289/83) ja mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla, uusi 10 a kohta seuraavasti:

15 §

Tullittomia ovat:


3) ilmailuviranomaisen, siviililentoliikenteen harjoittajan tai lentopaikan pitäjän käyttöön taikka muunkin yhteisön lentopaikalla käytettäviksi tulevat maa- ja turvalaitteet, ilmailuviranomaisen valvomaan ilmailualan koulutukseen tarkoitetut opetusvälineet ja mainittujen tavaroiden varaosat ja tarvikkeet sekä kansainvälisessä lentoliikenteessä käytettävät asiakirjat ja lomakkeet ehdolla, ettei niiden tuonti aiheuta haittaa kotimaiselle tuotannolle;


17 §

Tullialueelle voidaan tuoda väliaikaisesti tullitta seuraavat tavarat ehdolla, ettei tuonti liity niiden ostoon ulkomaalta:


10 a) koulutusta, lääkinnällistä hoitoa tai siitostarkoitusta varten tuotavat elävät eläimet sekä niiden varusteet;


20 §

Tavara on tulliton, jos tavaraa käytetään sellaisen vesialuksen, jonka rungon pituus on vähintään 10 metriä ja joka rakenteeltaan ei ole pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettu, sekä sellaisen ilma-aluksen, jonka suurin sallittu lentopaino on yli 1 600 kiloa, rakentamiseen, korjaamiseen tai varustamiseen (alusrakennusetu).

26 §

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa suoritettua tai suoritettavaa tullia sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taikka poistaa ne kokonaan. Tullihallitus ratkaisee asian, jos poistettavaksi tai palautettavaksi pyydetty määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Tullihallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää tullin maksamisen lykkäystä. Tullihallitus myöntää lykkäyksen valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

HE 113/93
VaVM 70/93

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.