107/1994

Annettu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1994

Asetus lukioasetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun lukioasetuksen (719/84)19 §:n 3 momentti, 20 ja 37 §, 41 a §:n 1 momentti ja 48 §,

sellaisina kuin niistä ovat 37 § osittain muutettuna 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla asetuksella (1176/92) ja 41 a §:n 1 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa asetuksessa (615/92),

muutetaan 16 §:n 2 momentti, 18, 25, 40, 41, 42 ja 46 §, 50 §:n 2 ja 3 momentti, 59 § ja 107 §:n 1 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 16 §:n 2 momentti mainitussa 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa asetuksessa, 40 § osittain muutettuna mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla asetuksella, 41 ja 46 § osittain muutettuina 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella (177/91) ja mainitulla 27 päivänä marraskuuta 1992 annetulla asetuksella, 42 § osittain muutettuna 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetulla asetuksella (632/88) ja mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla asetuksella, 50 §:n 2 ja 3 momentti sekä 59 § viimeksi mainitussa asetuksessa ja 107 §:n 1 kohta mainitussa 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 106 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 25 päivänä tammikuuta 1991 ja 27 päivänä marraskuuta 1992 annetuilla asetuksilla, uusi 1 a kohta seuraavasti:

16 §

Oppilaiden koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Luokallisena toimivan lukion ylimmällä vuosiluokalla tulee olla vähintään 120 työpäivää.


18 §

Lukion työpäiviksi luetaan työjärjestyksessä määrätyn pituinen päivä ja lukukausien päättymispäivät.

25 §

Lukiossa annetaan opetusta eri oppiaineissa sekä luokkamuotoista oppilaanohjausta keskimäärin 38 oppituntia kestävinä kursseina. Oppilaalle vapaaehtoiset kurssit voivat olla laajuudeltaan edellä mainittua suppeampia tai laajempia. Tämän lisäksi oppilaalle voidaan antaa tukiopetusta. Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia.

Työsuunnitelmassa voidaan määrätä, että kurssi tai sen osa opiskellaan itsenäisesti. Rehtori tai hänen määräämänsä opettaja voi myöntää oppilaalle luvan suorittaa kurssin tai sen osan opetukseen osallistumatta.

40 §

Oppilaan tiedot ja taidot arvostelee asianomaisen aineen opettaja kunkin kurssin päättyessä. Arvosanat merkitään numeroilla 4–10. Arvosana 4 osoittaa heikkoja, arvosana 5 välttäviä, 6 ja 7 tyydyttäviä, 8 hyviä sekä 9 ja 10 kiitettäviä tietoja ja taitoja. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä, että oppilaan arvostelu suoritetaan muulla tavoin kuin numeromerkinnöin.

Oppilaalle tulee varata mahdollisuus suorittaa erillisessä kuulustelussa kurssi, jossa hän on saanut heikon arvosanan tai tullut muutoin hylätyksi.

41 §

Luokallisena toimivan lukion oppilas, joka useammassa kuin kahdessa oppiaineessa ei ole hyväksyttävästi suorittanut asianomaiselle vuosiluokalle kuuluvia opintoja, jää luokalle. Oppilas, jonka suoritus on hylätty yhdessä tai kahdessa aineessa, saa ehdot ja voi päästä seuraavalle luokalle tai, jos kysymys on ylimmän vuosiluokan oppilaasta, saada päästötodistuksen suoritettuaan näissä aineissa hyväksytyn kuulustelun. Huoltajan ennen lukuvuoden koulutyön päättymistä esittämästä pyynnöstä oppilas voidaan jättää luokalle myös, jos luokalle jäämistä on oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi pidettävä tarkoituksenmukaisena.

Ehdot suoritetaan oppiaineiden niissä kursseissa, joissa oppilaan suoritus on hylätty. Milloin oppilas saa tutkinnosta hyväksytyn arvosanan, merkitään se uudeksi arvosanaksi. Ehtojen hyväksymisestä päättää asianomainen opettaja.

42 §

Oppilas on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti yhteisten sekä valitsemiensa oppiaineiden oppimäärät. Lukion oppimäärän suorittaneelle oppilaalle annetaan päästötodistus.

Oppilaalle on ennen päästötodistuksen antamista varattava mahdollisuus osallistua suullisiin kuulusteluihin lukion eri oppiaineissa. Tarvittaessa kuulusteluun voi sisältyä kirjallisia tehtäviä.

Päästötodistuksen arvosanat tulee määrätä ottaen huomioon oppilaan suorittamien kurssien ja 2 momentissa mainittujen kuulustelujen arvosanat. Arvostelussa käytetään vastaavia arvosanoja kuin kurssien arvostelussa 40 §:n mukaan käytetään. Opetushallitus voi määrätä, että arvostelu suoritetaan osittain toisin kuin edellä säädetään. Arvosanoista päättävät oppilaan opettajat.

46 §

Lukion oppilaaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän.

Lukion oppilaaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut 1 momentissa tarkoitettua oppimäärää ulkomailla oleskelun tai muun erityisen syyn vuoksi. Tässä momentissa tarkoitettujen oppilaiden ottamisesta lukioon voidaan järjestää kuulustelu.

Lukio-opintoja aloittamaan hakeudutaan samanaikaisesti muiden yhteishaussa mukana olevien oppilaitosten kanssa. Lukio-opintoja aloittavat oppilaat otetaan lukioon peruskoulun kevätlukukauden päätyttyä. Jos kunnan lukioihin hakeutuvia on enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilaat otetaan peruskoulun päästötodistuksen äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian ja yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Kunta voi asettaa lukioon ottamisen edellytykseksi edellä todettujen oppiaineiden keskiarvolle vähimmäisrajan. Kaksikielisessä kunnassa oppilaat otetaan erikseen suomenkielisiin ja erikseen ruotsinkielisiin lukioihin. Oppilaat voidaan valita lukioon useammassa erässä.

Tarvittaessa lukioon voi hakeutua muunakin ajankohtana.

50 §

Luvan poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja tai lukion rehtori.

Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee oppilaan mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolosta ryhmänohjaajalle.

59 §

Lukiossa tulee olla tarpeellinen määrä ryhmänohjaajia.

106 §

Lukiolain 47 §:n 2 momentissa tarkoitettuja oppilasta koskevia asioita ovat:


1 a) lukion suoritusajan pidentäminen sekä oppilaan katsominen eronneeksi lukiosta;


107 §

Valittaa ei saa päätöksestä, joka koskee:

1) oppilaan opiskelun järjestämistä lukiolain 18 §:n 4 momentissa ja tämän asetuksen 25 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Tämän asetuksen 41 ja 42 §:ää ei sovelleta niihin oppilaisiin, jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat lukion oppilaina. Näiden oppilaiden arvostelusta ja suullisiin kuulusteluihin osallistumisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleissa 40, 41 ja 42 §:ssä säädetään.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen 37 §:n säännöstä perusopetusryhmien määrästä noudatetaan soveltuvin osin sopimuksenvaraisten palvelussuhteen ehtojen osalta, kunnes asiasta toisin sovitaan. Tämän asetuksen 59 §:ssä tarkoitettuun ryhmänohjaajaan sovelletaan, mitä mainitussa pykälässä tämän asetuksen voimaan tullessa, tarkoitetusta luokanvalvojasta on sovittu, kunnes asiasta toisin sovitaan.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.