83/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994

Asetus teknillisestä tarkastuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan teknillisestä tarkastuskeskuksesta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (679/91) 10 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1 ja 3 momentti sekä

lisätään 4 a §:n edelle uusi alaotsikko, uusi 4 a § ja 18 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

Eräät viranomaistehtävät
4 a §

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä II tarkoitettuihin tuotteita koskevien EY:n uuden menettelyn mukaisiin direktiiveihin perustuvia viranomaistehtäviä varten teknillisessä tarkastuskeskuksessa on erillinen yksikkö. Näiden tehtävien osalta yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä ratkaisee seuraavat tarkastuskeskukselle säädetyt asiat:

1) markkinavalvonta ja siihen liittyvät toimenpiteet; sekä

2) määräysten anto.

10 §

Tarkastuskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee sen lisäksi, mitä 4 a §:ssä säädetään:

1) johtokunta;

2) ylijohtaja; tai

3) virkamies, jolle sellainen ratkaisuvalta on työjärjestyksessä annettu.


11 §

Ylijohtaja ratkaisee ne asiat, jotka eivät 6 §:n mukaan ole johtokunnan ratkaistavia tai joita 4 a §:ssä tai työjärjestyksessä ei ole annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.


Ylijohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen muun kuin 4 a §:ssä tarkoitetun asian, joka muutoin olisi hänen alaistensa ratkaistavana. Sama oikeus on johtajalla, apulaisjohtajalla ja piiripäälliköllä alaisensa ratkaistavien asioiden osalta.

18 §

Ylijohtaja voi lisäksi työjärjestyksessä määrätä 4 a §:ssä tarkoitetulle yksikölle muita sen käsiteltävinä oleviin asioihin soveltuvia tehtäviä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1994.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.