81/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994

Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun metsästysasetuksen (666/93) 6 §:n 3 momentti, 16 §:n 2 momentin 3 kohta, 18 §:n 1 momentti ja 45 § seuraavasti:

6 §
Hirvieläinten pyyntilupa

Jos pyyntilupahakemus koskee hirvieläimen metsästämistä metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetulla alueella ja metsästysalueeseen sisältyvien valtion omistamien alueiden pinta-ala on yli 1 000 hehtaaria, hakemukseen on liitettävä alustava ilmoitus metsästykseen ampujina osallistuvista ja heidän vakinaisista asuinpaikoistaan sekä heidän muista hirvieläinten metsästysmahdollisuuksistaan. Jos pyyntilupaa haetaan metsästyslain 8 §:ssä tarkoitetun metsästysoikeuden perusteella, on hakemukseen liitettävä valtion maita koskeva metsästysosoitus. Metsästysosoituksen antaa se viranomainen, jonka hallinnassa alue on.

16 §
Yleiset ampuma-asevaatimukset

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, on:


3) jos asetta käytetään valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran, japaninpeuran tai villisian ampumiseen, patruunan luodin painon oltava vähintään 6 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 2 000 joulea (E 100 > 2 000 J) tai, luodin painon ollessa vähintään 8 grammaa, osumaenergian vastaavalla tavalla mitattuna vähintään 1 700 joulea (E 100 > 1 700 J); ja


18 §
Haulikkoa koskevat rajoitukset

Haulipatruunalla ladatulla haulikolla ei saa ampua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraa, kuusipeuraa, japaninpeuraa, karhua, villisikaa, metsäkaurista, hyljettä tai muflonia.


45 §
Poromiehen oikeus metsästysaseen kuljettamiseen

Poronhoitotyötä suorittava poromies saa kuljettaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa metsästyslain 35 §:n 3 momentin säännöksen estämättä sellaista metsästyskivääriä, jonka luodin osumaenergia täyttää tämän asetuksen 16 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetyt vaatimukset. Poromiehen on vaadittaessa esitettävä paliskunnan poroisännän antama todistus poronhoitotyön suorittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1994.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.