35/1994

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1994

Valtioneuvoston päätös työmarkkinatuen tarveharkinnassa noudatettavista yleisistä perusteista

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt 30 päivänä joulukuuta 1993 työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) 24 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Työmarkkinatuesta annetun lain 24 §:n mukaiset työttömän ja hänen puolisonsa työmarkkinatuen tarveharkinnassa huomioon otettavat maksamisajankohdan tilannetta vastaavat tulot määrätään tämän päätöksen mukaisesti.

2 §

Tulot arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon niitä työttömyysaikana tulee jatkuvasti olemaan tai minkä tulojen on katsottava vaikuttavan henkilön tulotasoon kyseisenä aikana, vaikka niiden saamisaika poikkeaisi työttömyysajasta. Vuosittain tai muutoin toistuva tuloerä jaetaan tuloksi koko vuodelle tai muulle tulokaudelle. Satunnaisia tuloja, kuten perintöä, lahjaa, satunnaista myyntivoittoa ja niihin verrattavia tuloja ei oteta huomioon työmarkkinatukea määrättäessä.

3 §

Työtulot, eläketulot ja muut ansiotulot, liike-, ammatti- ja maatilatalouden tulot sekä pääomatulot arvioidaan soveltuvin osin noudattaen tuloverolaissa (1535/92) käytettyä tulon määritelmää. Tuloista vähennetään tällöin tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset, mutta ei veronhuojennuksen luontoisia vähennyksiä. Kuolinpesien tulo jaetaan osakkaiden kesken.

Metsätalouden tulona otetaan huomioon työttömyysaikana tehdyn hankintatyön arvo sekä maatilatalouden tuloverolain (543/67) 11 §:n mukainen metsätalouden puhdas tulo.

4 §

Talletusten ja obligaatioiden korot, stipendit ja apurahat, ulkomailla tehdystä työstä saadut tulot ja muut vastaavat tulot otetaan huomioon 2 §:n mukaisesti silloinkin kun ne ovat verovapaita. Sama koskee muita tulo- ja varallisuusverotuksessa verovapaita tuloja. Erityisistä kustannuksista saatuja korvauksia, kuten matkapäivärahoja, matkakustannusten korvauksia sekä sairaanhoitokustannusten korvauksia ei lueta tuloksi.

5 §

Jollei työmarkkinatuen maksamisajankohdan tuloista tai niihin sisältyvästä jostakin tuloerästä ole riittävää selvitystä, mutta tulojen ei voida arvioida olennaisesti poikkeavan viimeksi toimitetussa verotuksessa todetuista tuloista, käytetään työmarkkinatuen määräämisen perusteena viimeksi mainittuja tuloja. Tällöin verotuksessa todetut tulot arvioidaan maksamisajankohtaa vastaaviksi käyttäen työntekijäin eläkelain (395/61) 9 §:ssä tarkoitttua indeksiä.

Työmarkkinatuki on tarkistettava, jos sen määrään vaikuttavat tulot ovat olennaisesti nousseet. Tulojen nousun vuoksi pienennettyä työmarkkinatukea aletaan maksaa aikaisimmasta mahdollisesta maksuerästä lukien.

6 §

Tarkemmat määräykset tämän päätöksen soveltamisesta antaa kansaneläkelaitos.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Hakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.