14/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Asetus pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa annetunasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa 23 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetuksen (470/75) 1-4 ja 8 § sekä

lisätään 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Toisen pohjoismaan viranomaisen pyytämän tiedoksiannosta huolehtii sen paikkakunnan käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä tiedoksiannon vastaanottajalla on kotipaikka tai asuinpaikka taikka joka muutoin voi tarkoituksenmukaisesti huolehtia tiedoksiannosta.

Tiedoksiantoa koskeva pyyntö voidaan lähettää myös oikeusministeriölle, jonka tulee huolehtia tiedoksiannosta, jos tiedoksiannon toimittaminen kuuluu oikeusministeriön toimivaltaan, tai lähettää pyyntö ja siihen liitetyt asiakirjat toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

2 §

Toisen pohjoismaan viranomaisen pyytämä todistelu suoritetaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuultavalla on kotipaikka tai asuinpaikka taikka jossa todistelu muutoin voi tarkoituksenmukaisesti tapahtua.

Todistelua koskeva pyyntö voidaan lähettää myös oikeusministeriölle, jonka tulee lähettää pyyntö toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

3 §

Jos pyyntö tiedoksiannon toimittamisesta tai todistelusta on saapunut muulle kuin 1 tai 2 §:ssä mainitulle viranomaiselle, on pyyntö lähetettävä edelleen toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Tiedoksiantoa koskevaa pyyntöä ei kuitenkaan ole lähetettävä toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin katsoo itse voivansa huolehtia tiedoksiannosta.

4 §

Suomen viranomaisen pyyntö tiedoksiannon toimittamisesta toisessa pohjoismaassa lähetetään suoraan toisen pohjoismaan viranomaiselle, joka on määrätty antamaan oikeusapua tiedoksiannon toimittamisessa.

Jos tiedoksiannon vastaanottajan osoite ei ole pyynnön lähettävän viranomaisen tiedossa taikka jos muusta syystä on epäselvää, mille viranomaiselle pyyntö on lähetettävä, voidaan pyyntö lähettää myös asianomaisen toisen pohjoismaan oikeusministeriölle.

5 §

Jos on epäselvää, mille tuomioistuimelle tai viranomaiselle pyyntö on lähetettävä, voidaan pyyntö lähettää myös asianomaisen pohjoismaan oikeusministeriölle.

8 §

Oikeusapua annettaessa taikka sitä pyydettäessä tarvittavien asiakirjojen käännösten laatimisesta huolehtii oikeusministeriö, jollei tämä ole pyynnön vastaanottaneen tai pyynnön esittäneen taikka jonkin muun viranomaisen tehtävänä.

Kustannusten perimisestä toiselta pohjoismaalta 6 §:ssä mainitun sopimuksen 4 artiklas-

sa tarkoitetuissa tapauksissa huolehtii oikeusministeriö tai se tuomioistuin, joka on toimenpiteen suorittanut.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.