Säädökset alkuperäisinä: 1993

700/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista
699/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen ja Viron välisten vastavuoroisten kalastuskysymysten järjestämisestä vuonna 1993 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 11 §:n muuttamisesta
698/1993
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
697/1993
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
696/1993
Asetus Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
695/1993
Laki tullilain 58 §:n muuttamisesta
694/1993
Laki rajavartiolaitoksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
693/1993
Laki tieliikennelain 80 a §:n muuttamisesta
692/1993
Laki rangaistusmääräysmenettelystä
691/1993
Laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta
690/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta
689/1993
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
688/1993
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
687/1993
Asetus steinerpedagogisista erityiskouluista annetun asetuksen muuttamisesta
686/1993
Asetus Steiner-koulusta annetun asetuksen muuttamisesta
685/1993
Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta
684/1993
Laki iltalukiolain 16 §:n muuttamisesta
683/1993
Laki lukiolain muuttamisesta
682/1993
Laki peruskoululain 8 ja 85 §:n muuttamisesta
681/1993
Laki kuntien kantokykyluokituksen toimittamisesta vuosiksi 1994 ja 1995
680/1993
Vesi- ja ympäristöhallituksen päätös kielletyistä tai voimakkaasti rajoitetuisti kemikaaleista
679/1993
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pulkkilan ja Rantsilan kuntien välillä
678/1993
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Pattijoen ja Siikajoen kuntien välillä
677/1993
Valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden, 1,1,1-trikloorietaanin sekä tetrakloorimetaanin käytön ja maahantuonnin rajoittamisesta
676/1993
Asetus vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä
675/1993
Kemikaaliasetus
674/1993
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
673/1993
Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
672/1993
Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta
671/1993
Asetus Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotteiden kauppaa koskevan kirjeenvaihdon voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
670/1993
Laki Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotteiden kauppaa koskevan kirjeenvaihdon eräiden määräysten hyväksymisestä
669/1993
Valtioneuvoston päätös riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
668/1993
Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
667/1993
Asetus puolustusvoimien ajokorteista
666/1993
Metsästysasetus
665/1993
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
664/1993
Laki valtion audiovisuaalisesta keskuksesta annetun lain kumoamisesta
663/1993
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
662/1993
Puolustusministeriön päätös asevelvollisten yleisistä varusmiespalvelukseen astumispäivistä vuosina 1995 ja 1996
661/1993
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuden lautamiehen istuntopalkkiosta
660/1993
Asetus passintarkastuspaikoista annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
659/1993
Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen 9 §:n kumoamisesta
658/1993
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
657/1993
Asetus Norjan kanssa Tenojoen yli johtavan sillan rakentamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
656/1993
Asetus Norjan kanssa rajan ylittämistä koskevista helpotuksista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
655/1993
Laki liikevaihtoverolain muuttamisesta
654/1993
Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta
653/1993
Laki vesilain muuttamisesta
652/1993
Asetus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella maksettavista korvauksista
651/1993
Laki ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.