Säädökset alkuperäisinä: 1993

850/1993
Asetus ulosottotoimesta annetun asetuksen muuttamisesta
849/1993
Asetus ruumiiden kuljettamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
848/1993
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä
847/1993
Valtioneuvoston päätös julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä
846/1993
Valtioneuvoston päätös pentakloorifenolin sekä monometyylitetraklooridifenyylimetaanin, monometyylidiklooridifenyyli- metaanin ja monometyylidibromidifenyylimetaanin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
845/1993
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
844/1993
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
843/1993
Sisäasiainministeriön päätös pysäköintivirhemaksun korottamisesta
842/1993
Valtioneuvoston päätös alueellisen teknologiatoiminnan edistämiseen myönnettävien avustusten ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
841/1993
Valtioneuvoston päätös tuotekehitysavustusten ja tuotekehityslainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 3 §:n muuttamisesta
840/1993
Asetus geologian tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
839/1993
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
838/1993
Työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä
837/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitettujen eräiden reseptittä myytävien lääkkeiden korvaamisesta
836/1993
Valtioneuvoston päätös ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen toiminta-avustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
835/1993
Valtioneuvoston päätös lukion tuntijaosta
834/1993
Valtioneuvoston päätös peruskoulun tuntijaosta
833/1993
Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1994
832/1993
Asetus diplomaattipassista, virkapassista ja virkamatkapassista
831/1993
Rahoitustarkastuksen työjärjestys
830/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös turkiseläintarhaukselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalous- ministeriön päätöksen 3 §:n muuttamisesta
829/1993
Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta
828/1993
Valtioneuvoston päätös tullipiireistä ja eräistä tullitoimipaikoista
827/1993
Valtioneuvoston päätös Suomen lipun väreistä
826/1993
Asetus Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
825/1993
Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta eräistä valtioista peräisin oleviin piirimalleihin
824/1993
Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain pysyvästä soveltamisesta eräistä valtioista peräisin oleviin piirimalleihin
823/1993
Asetus miinanraivausmitalista
822/1993
Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen 10 ja 29 §:n muuttamisesta
821/1993
Oikeusministeriön päätös käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
820/1993
Asetus laivoissa sijaitsevien INMARSATin maa-asemien käytöstä aluemerellä ja satamissa tehdyn kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
819/1993
Asetus harjoittelukouluasetuksen 62 §:n muuttamisesta
818/1993
Asetus ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun asetuksen 17 a §:n muuttamisesta
817/1993
Asetus lastentarhanopettajaopistoista annetun asetuksen 40 a §:n muuttamisesta
816/1993
Asetus Steiner-koulusta annetun asetuksen 28 §:n muuttamisesta
815/1993
Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun asetuksen 33 a §:n muuttamisesta
814/1993
Asetus Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta
813/1993
Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta
812/1993
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
811/1993
Liikenneministeriön päätös puhelinkeskusten etuoikeustoiminteesta
810/1993
Asetus EFTA-valtioiden ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Romanian välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
809/1993
Laki EFTA-valtioiden ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Romanian välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä
808/1993
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
807/1993
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Haitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
806/1993
Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta
805/1993
Laki maaseutuelinkeinolain muuttamisesta
804/1993
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen kalastuksen rajoittamisesta Pohjanlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 1993
803/1993
Asetus Kazakstanin kanssa kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
802/1993
Laki julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä
801/1993
Opetusministeriön päätös pakolaisten harkinnanvaraisesta opintotuesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.