1705/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Opetusministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti, jos toisin ei ole säädetty.

Maksu peritään myös silloin, kun 2 tai 3 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Opetusministeriö perii valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisista suoritteistaan kiinteän maksun seuraavan suuruisena:

1) vapauttaminen tekijänoikeuslain (404/61) 26 a §:ssä tarkoitetun maksun suorittamisesta, jos päätös koskee yksittäistä henkilöä 400 markkaa;

2) tekijänoikeusasetuksen (441/61) 1 §:n 2 momentissa ja 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan myöntäminen muille kuin 1 ja 7 §:n 1 momentissa mainituille kirjastoille ja arkistoille kappaleiden valmistamiseen tekijän suostumuksetta kirjallisesta tai taiteellisesta teoksesta tai valokuvasta 400 markkaa;

3) video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain (697/87) 5 §:ssä tarkoitettu lupa video-ohjelmien levittämiseen ilman ennakkotarkastusta 400 markkaa;

4) ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (531/86) 8 §:ssä tarkoitettu päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin 1 000 markkaa;

5) Euroopan talousalueen valtion kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta annetun lain (1597/92) 8 §:ssä tarkoitettu päätös Euroopan talousalueen valtion kansalaisen tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään 1 000 markkaa;

6) ylioppilaskunta-asetuksissa tarkoitettu ylioppilaskuntien maksuja koskeva suostumus 400 markkaa;

7) uskonnonvapauslain (267/22) 15 §:ssä tarkoitettu päätös poikkeuksista Suomen kansalaisuutta koskevaan vaatimukseen uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen kokoonpanosta 250 markkaa;

8) uskonnonvapauslain 26 §:ssä tarkoitettu lupa kiinteän omaisuuden omistamiseen 250 markkaa;

9) uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (334/22) 7 §:ssä tarkoitettu lupa yksityisen hautausmaan ja hautasijan perustamiseen 250 markkaa;

10) uskonnonvapauslain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 7 §:ssä tarkoitettu lupa ruumiinpolttolaitoksen perustamiseen 400 markkaa;

11) valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain (801/92) 2 §:ssä tarkoitettu ylläpitämisluvan muuttaminen 400 markkaa;

12) peruskoululain (476/83) 4 §:ssä tarkoitettu lupa järjestää peruskoulussa ministeriön määräämin perustein enintään yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille, jotka eivät ole oppivelvollisia, 400 markkaa;

13) peruskoululain 31 §:ssä tarkoitettu peruskoulun käyttökustannusten valtionosuuden laskemisessa tarkoitetun tuntimäärän korottaminen 250 markkaa;

14) peruskouluasetuksessa (718/84), lukioasetuksessa (719/84) ja ammatillisia oppilaitoksia koskevissa asetuksissa tarkoitetun kelpoisuustodistuksen antaminen pohjoismaisen tutkinnon suorittaneelle opettajalle 400 markkaa;

15) lukiolain (477/83) 4 §:ssä tarkoitettu lupa lukion toimintamuodon muuttamiseen 400 markkaa;

16) lukiolain 57 §:ssä tarkoitettu lupa lukiolle opetussuunnitelmaan perustuvasta erityisestä tehtävästä, laskennallisen tuntimäärän korotus sekä oikeus poiketa opetussuunnitelmaa ja oppilaaksiottoa koskevista säännöksistä ja määräyksistä 700 markkaa;

17) iltalukiolain (478/83) 4 §:ssä tarkoitettu lupa iltalukion toimintamuodon muuttamiseen 400 markkaa;

18) peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen (720/84) 33 §:ssä tarkoitettu lupa yksityisen koulun ylläpitämisoikeuden luovuttamiseen toiselle todistuksenantamis- ja valtionavustusoikeuksineen 700 markkaa;

19) iltalukiolain 24 §:ssä tarkoitettu lupa iltalukiolle toimia sivistystarpeen vaatiessa sijaintikuntansa ulkopuolella 400 markkaa;

20) iltalukiolain 24 §:ssä tarkoitettu lupa iltalukiolle poiketa erityisen koulutustehtävän vaatiessa iltalukiolain ja sen nojalla annetun asetuksen työaikaa, opetusta ja oppilaaksiottoa koskevista säännöksistä 500 markkaa;

21) Suomen kansalaisen oikeudesta olla maan palveluksessa uskontunnustukseensa katsomatta annetun lain (173/21) 2 momentissa tarkoitettu lupa sellaiselle henkilölle opettaa uskontoa, joka ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai erillään olevaan evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan, 400 markkaa;

22) musiikkioppilaitosasetuksen (692/87) 2 §:ssä tarkoitettu päätös musiikkioppilaitoksissa annettavan tanssin perusopetuksen järjestämisestä 400 markkaa;

23) musiikkioppilaitoslain (402/87) 19 §:ssä tarkoitetun musiikkioppilaitoksen työohjelman muuttaminen 250 markkaa;

24) vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen (460/63) 3 §:ssä tarkoitettu ohjesäännön vahvistaminen vieraskielisille yksityisille kouluille 700 markkaa;

25) vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu lupa vieraskieliselle peruskouluun tai lukioon verrattavalle koululle antaa sellaisia todistuksia, jotka tuottavat samat oikeudet kuin peruskoulun ja lukion antamat vastaavat todistukset, 700 markkaa;

26) vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen 6 §:ssä tarkoitettu poikkeus vieraskielisen yksityisen koulun opettajalle asetuksessa mainituista ehdoista 400 markkaa;

27) ammatillisista oppilaitoksista annetun lain (487/87) 5 §:ssä tarkoitettu lupa oppilaitoksen koulutustehtävän olennaiseen muuttamiseen sekä oppilaitoksen sijaintipaikan, nimen ja opetuskielen muuttamiseen 250 markkaa;

28) ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu lupa saada järjestää toiseen oppilaitosmuotoon kuuluvaa koulutusta 400 markkaa;

29) valtionosuutta saavista kansanopistoista annetun lain (1218/93) 2 §:ssä tarkoitettu lupa kansanopistojen ylläpitämisluvan muuttamiseen 500 markkaa;

30) kansalaisopistolain (722/92) 2 §:ssä tarkoitettu lupa kansalaisopiston ylläpitämiseen ja ylläpitämisluvan muuttamiseen 500 markkaa; ja

31) opintokeskuslain (1215/93) 3 §:ssä tarkoitettu opintokeskuksen ylläpitämisluvan muuttamien 500 markkaa;

3 §
Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Opetusministeriö perii seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun:

1) taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain (411/86) 4 §:n mukainen päätös valtiontakuun myöntämisestä;

2) ylioppilaskunta-asetuksissa tarkoitettu ylioppilaskuntien sääntöjen vahvistamista koskeva päätös;

3) valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu ylläpitämislupa;

4) peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen 33 §:ssä tarkoitettu lupa kahden peruskoulua korvaavan koulun yhdistämiseen;

5) musiikkioppilaitoslain 6 §:ssä tarkoitettu musiikkioppilaitoksen työohjelman vahvistaminen;

6) ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu lupa ammatillisen oppilaitoksen ylläpitämisoikeuden luovuttamiseen toiselle;

7) ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu lupa valtionosuutta saavien ammatillisten oppilaitosten yhdistämiseen; sekä

8) ammatillisista erikoisoppilaitoksista annetun asetuksen (502/87) 5 §:ssä tarkoitettu lupa ammatillisen erikoisoppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttamiseen.

4 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Opetusministeriö ei peri maksua valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista opetusministeriön julkisoikeudellisista suoritteista:

1) tekijänoikeuslain 22 a §:ssä tarkoitetun järjestön hyväksyminen;

2) tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetun järjestön hyväksyminen;

3) tekijänoikeusasetuksen 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun oikeuden antaminen arkistolle tai kirjastolle, milloin oikeus koskee yksittäistä laitosta:

4) eräistä kansainvälisoikeudellisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain (379/29) 3 §:n mukaiset vihkimisoikeudet;

5) uskonnonvapauslain 13 ja 18 §:ssä tarkoitetut päätökset uskonnollisen yhdyskunnan perustamista, uskontunnustuksen ja uskonnonharjoitusmuodon muutosta sekä yhdyskuntajärjestyksen muutosta koskevien ilmoituksien hyväksymisestä rekisteriin merkitsemistä varten;

6) yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (83/51) 20 §:ssä tarkoitettu lupa salassa pidettävän asiakirjan ilmaisemiseen;

7) peruskoululain 92 §:ssä tarkoitettu lupa peruskoulun kokeilutoiminnassa poiketa peruskoululain säännöksistä;

8) lukiolain 58 §:ssä tarkoitettu lupa lukion kokeilutoiminnassa ja asteittain kasvavassa lukiossa poiketa lukiolain säännöksistä;

9) ammatillisia oppilaitoksia koskevissa asetuksissa tarkoitettu lupa ammatillisen oppilaitoksen kokeilutoiminnassa poiketa ammatillisista oppilaitoksista annetun lain ja sen nojalla annettujen asetusten säännöksistä sekä niiden nojalla annetuista valtioneuvoston ja opetusministeriön määräyksistä;

10) valtionosuutta saavista kansanopistoista annettun lain 24 §:ssä, opintokeskuslain 20 §:ssä sekä kansalaisopistolain 12 §:ssä tarkoitettu lupa kokeilussa poiketa lain ja asetuksen säännöksistä;

11) ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen (717/47) 11 §:ssä tarkoitettu päätös siirtää ylioppilastutkintolautakunnalle oikeus yksittäistapauksessa määrätä osallistumisesta ylioppilastutkintoon;

12) musiikkioppilaitosasetuksen 3 §:ssä tarkoitettu opetussuunnitelman vahvistaminen tanssin ammatilliseen koulutukseen musiikkioppilaitoksessa;

13) vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen 2 §:ssä tarkoitettu poikkeus johtokunnan jäsenten kansalaisuutta koskevista säännöksistä;

14) vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun asetuksen 4 §:ssä tarkoitettu opetussuunnitelman vahvistaminen vieraskielisiin yksityisiin kouluihin;

15) kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain (481/83) 3 §:ssä tarkoitettu lupa järjestää yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta peruskoulun suorittaneille laissa tarkoitetuissa kouluissa;

16) kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun asetuksen (724/84) 26 §:ssä tarkoitettu määräys asetuksesta poikkeavista kelpoisuusvaatimuksista;

17) harjoittelukoululain (143/85) 3 §:ssä tarkoitettu lupa harjoittelukoulussa järjestää enintään yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille, jotka eivät vielä ole oppivelvollisia;

18) harjoittelukoululain 8 §:ssä tarkoitettu määräys lukuvuodesta ja työpäivien määrästä toisin kuin peruskoulun ja lukion osalta on säädetty;

19) harjoittelukouluasetuksen (336/85) 31 §:ssä tarkoitettu opetukseen käytettävän tuntimäärän korottaminen korkeakoulun hakemuksesta opetusharjoittelun ja tutkimuksen vuoksi, peruskoululain 27 §:n 4 momentissa tarkoitetun vapaaehtoisen aineen opettamista varten tai muusta erityisestä syystä;

20) harjoittelukouluasetuksen 35 §:ssä tarkoitettu lupa poiketa harjoittelukoululle peruskoulun ja kunnan lukion säännöksistä, jotka koskevat vuosiluokkia, oppiaineita, opetus- tai työsuunnitelmaa, oppitunnin pituutta, oppilaiden työaikaa sekä oppilasarvostelua;

21) harjoittelukouluasetuksen 44 §:ssä tarkoitettu lupa järjestää opetusharjoittelu erityisestä syystä toisinkin kuin harjoittelukouluasetuksessa on säädetty;

22) harjoittelukouluasetuksen 22 §:ssä tarkoitettu lupa järjestää harjoittelukoulun rehtorin ja kouluasteen rehtorin tehtävät toisin kuin asetuksen 20 ja 21 §:ssä on säädetty;

23) Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain (412/76) 7 b §:ssä tarkoitettu päätös korottaa erityisestä syystä peruskoulun ja lukion tuntimäärää;

24) Suomalais-venäläisestä koulusta annetun asetuksen (314/77) 7 §:ssä tarkoitettu apulaisrehtorin tehtävien siirtäminen toiselle apulaisrehtorille;

25) Suomalais-venäläisestä koulusta koulusta annetun asetuksen 7 §:ssä tarkoitettu lupa rehtorin ja apulaisrehtorin tai apulaisrehtorien tehtävien järjestämisestä toisin kuin asetuksessa on säädetty;

26) Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain (33/77) 7 b §:ssä tarkoitettu päätös korottaa erityisestä syystä peruskoulun ja lukion tuntimäärää;

27) liikuntalain (984/79) 18 §:ssä tarkoitettu päätös valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionapukelpoisuudesta;

28) nuorisotyölain (1068/85) 12 §:ssä tarkoitettu päätös valtakunnallisten nuorisojärjestöjen valtionapukelpoisuudesta; ja

29) nuorisotyölain 19 §:ssä tarkoitettu päätös valtakunnallisen nuorison leiri- ja kurssikeskuksen valtionapukelpoisuudesta.

Maksuttomia ovat 1 momentissa mainittujen julkisoikeudellisten suoritteiden lisäksi muut sellaiset opetusministeriön julkisoikeudelliset suoritteet, joita ei mainita 2 ja 3 §:ssä.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka opetusministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) opetusministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

2) virasto- ja toimistopalvelut;

3) julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) valokopiot ja muut jäljenteet;

5) selvitykset ja tutkimukset; sekä

6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Edellä 1 momentissa luetellut suoritteet ovat kuitenkin maksuttomia, jos ne liittyvät ministeriön neuvonta-, opastus-, tiedotus- ja selvitystoimintaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja se on voimassa vuoden 1994 loppuun saakka.

Sellaisesta 1-3 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, peritään maksu kuitenkin enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu tai leimavero olisi ollut ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten tai maksuperustepäätösten mukaan.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Hallitusneuvos
Lauri Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.