1699/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain soveltamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 3 päivänä joulukuuta 1993 vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain (1097/93) 9 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tätä päätöstä noudatetaan sovellettaessa vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annettua lakia niihin palkanmaksuihin, jotka maksetaan vuonna 1994.

2 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu pidätetään työ- tai virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa olevilta henkilöiltä, joita koskee työnantajan järjestämä pakollinen tai valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain (449/90) nojalla määräytyvä tapaturmavakuutuslaissa (608/48) tarkoitettu tapaturmasuoja. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ei pidätetä tapaturmavakuutuslain 3 a §:ssä tarkoitetuilta henkilöiltä.

3 §

Työnantaja pidättää 2 §:ssä tarkoitetuilta henkilöiltä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Tammi- ja helmikuun 1994 aikana suoritetuista palkanmaksuista maksu voidaan kuitenkin pidättää viimeistään maaliskuussa 1994.

4 §

Tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetut vakuutuslaitokset perivät työnantajilta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut työttömyyskassalaissa (603/84) tarkoitetun työnantajan työttömyysvakuutusmaksun yhteydessä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ennakko peritään työnantajilta kahdessa erässä. Ensimmäinen perintä suoritetaan 1 päivänä heinäkuuta 1994 ja toinen perintä 1 päivänä lokakuuta 1994. Ensimmäinen erä on suuruudeltaan 1,0 prosenttia ja toinen erä 0,87 prosenttia tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta tapaturmavakuutuksen perusteena olevasta palkkatulosta. Lopullisessa perinnässä palvelurahoja ei oteta huomioon. Jos työnantajan työttömyysvakuutusmaksut peritään yhdessä erässä perittävän määrän vähäisyyden johdosta, peritään palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut myös yhdessä erässä 1 päivänä heinäkuuta 1994. Jos työnantajalta perittävä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on pienempi kuin 40 markkaa ei tätä peritä. Valtion palveluksessa olevilta ja muilta valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetussa laissa tarkoitetuilta henkilöiltä pidätetyt maksut perii työnantajilta valtiokonttori määräämällään tavalla.

5 §

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotosta korvataan vakuutuslaitoksille maksun perinnästä aiheutuneet kulut siten, että perimiskorvaus on kummaltakin erältä 40 markkaa. Perimiskorvaus yhdessä erässä perittävästä maksusta on 40 markkaa.

6 §

Vakuutuslaitokset tilittävät työnantajilta perityt palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut ja viivästyskorot vähennettynä 5 §:ssä tarkoitetuilla perimiskorvauksilla Työttömyyskassojen keskuskassalle työnantajan työttömyysvakuutusmaksun yhteydessä erillisenä suorituksena erillisellä tili-ilmoituksella kultakin vakuutusmaksun kertymiskaudelta viimeistään kertymiskautta seuraavan toisen kalenterikuukauden 7 §:n 2 momentin mukaisena maksupäivänä, kuitenkin siten, että marraskuulta 1994 kertyväksi arvioidut maksut tilitetään marraskuun loppuun mennessä. Kertymiskaudella tarkoitetaan jokaista kalenterikuukautta, jona vakuutuslaitokselle on kertynyt palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua. Vuodelta 1994 pidätettyjen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksujen lopullinen kertymä vahvistetaan vastaamaan työnantajien työntekijöiltään pidättämiä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja ja tilitetään Työttömyyskassojen keskuskassalle vuoden 1995 loppuun mennessä.

7 §

Vakuutuslaitos maksaa kertymiskauden palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuille vuotuista korkoa kertymiskautta seuraavan kalenterikuukauden 10 päivästä lukien. Korko on sanottuna päivänä noteerattu kolmen (3) kuukauden HELIBOR-korko. Jos vakuutuslaitoksen maksu viivästyy edellä sanotusta viimeisestä maksupäivästä, vakuutuslaitos maksaa sanotusta päivästä viivästyskorkoa 16 prosentin vuotuisen koron mukaan laskettuna. Korko ja viivästyskorko lisätään palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kertymään. Vakuutuslaitos tilittää 6 §:n mukaiset palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut lisättynä edellä mainitulla mahdollisella korolla ja viivästyskorolla Työttömyyskassojen keskuskassalle vuonna 1994 seuraavia maksupäiviä noudattaen: 10 päivä elokuuta, 8 päivä syyskuuta, 10 päivä lokakuuta, 10 päivä marraskuuta ja 8 päivä joulukuuta.

8 §

Valtiokonttori tilittää perityt palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut Työttömyyskassojen keskuskassalle noudattaen soveltuvin osin, mitä vakuutuslaitosten tilittämisestä on edellä määrätty.

9 §

Jos työnantaja laiminlyö palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun maksamisen vakuutuslaitos lähettää muistutusilmoituksen ja perii viivästysajalta 16 §:n vuotuisen viivästyskoron. Maksun jäädessä edelleen suorittamatta vakuutuslaitos lähettää asian ulosottoviranomaiselle noudattaen sitä menettelyä ja niitä määräaikoja, joita noudatetaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perimisessä. Ulosottoon ei lähetetä sataa markkaa pienempää saatavaa. Työnantajan konkurssissa vakuutuslaitos valvoo tapaturma- ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja valvoessaan myös työnantajan pidättämät ja vielä suorittamatta olevat palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut.

10 §

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus vei ottaa Työttömyyskassojen keskuskassan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja varten avattua tiliä kunkin kalenterikuukauden viimeisenä arkipäivänä määrällä, joka vastaa puolta maksukertymästä, välittäessään maksut työttömyyskassoille työttömyyskassalain 25 §:n 1 momentin mukaisen valtionosuuden yhteydessä. Edellä mainitun lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus vuoden 1994 loppuun mennessä velottaa tiliä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta annetun lain 4 §:ssä mainitulla 80 miljoonalla markalla. Muutoin edellä mainitun tilin käyttö ja tuotto kuuluu Työttömyyskassojen keskuskassalle.

11 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Hakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.