1698/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 6 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), sekä 36 §:n ja 39 §:n, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (142/93), nojalla päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Tätä päätöstä sovelletaan sellaisiin räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuihin sähkölaitteisiin, joiden käytön turvallisuus on varmennettu yhdellä tai useammalla seuraavista rakenteista:

- öljytäytteinen rakenne (''o'');

- suojatuuletteinen rakenne (''p'');

- hiekkatäytteinen rakenne (''q'');

- räjähdyspaineen kestävä rakenne (''d'');

- varmennettu rakenne (''e'');

- luonnostaan vaaraton rakenne (''i'');

- massaan valettu rakenne (''m'').

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta laitteisiin, jotka on suunniteltu käytettäviksi maanalaisessa työssä kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa, eikä lääketieteellisiin laitteisiin.

2 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan räjähdysvaarallisella tilalla huonetta, sen osaa tai muuta rajoitettua sisä- tai ulkotilaa, jossa räjähdysvaaran aiheuttaa palava kaasu, palavan nesteen höyry tai sumu tai palava pöly ilmaan sekoittuneena tai varsinainen räjähdysaine.

Sähkölain 4 §:n vaatimusten täyttäminen
3 §

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluva laite on suunniteltava ja valmistettava siten, että se:

joko

a) täyttää liitteessä 1 mainittujen yhdenmukaistettujen standardien sitä koskevat vaatimukset;

tai

b) muuten turvallisuudeltaan vastaa vähintään samaa tasoa, jota nämä standardit edellyttävät.

Lisäksi laitteen on täytettävä muut sähkölain 4 §:n nojalla asetetut sitä koskevat vaatimukset.

Todistus vaatimustenmukaisuudesta
4 §

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvaa laitetta ei saa pitää kaupan, luovuttaa toiselle eikä ottaa käyttöön, ellei laitetyypille ole voimassa koti- tai ulkomaisen valvotun tarkastuslaitoksen tai muun pätevän tarkastuslaitoksen antamaa:

a) standardinmukaisuustodistusta siitä, että laite on edellä 3 §:n 1 momentin a kohdassa tarkoitettujen standardien mukainen; tai

b) tarkastustodistusta siitä, että laitteen turvallisuustaso on 3 §:n 1 momentin b kohdan mukainen.

Sähkötarkastuskeskus antaa tarvittaessa lausunnon siitä, onko 1 momentin b kohdassa tarkoitetun todistuksen määrittelemä turvallisuustaso riittävä.

5 §

Valvotulla tarkastuslaitoksella tarkoitetaan tässä päätöksessä mitä tahansa ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion alueella toimivaa, kyseisen valtion viranomaisten tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien laitteiden standardinmukaisuustodistusten tai tarkastustodistusten antamiseen päteväksi tunnustamaa tarkastuslaitosta.

Pätevällä tarkastuslaitoksella tarkoitetaan pätevyydeltään 1 momentissa tarkoitettuun laitokseen rinnastettavaa tarkastuslaitosta.

Sähkötarkastuskeskus pitää luetteloa 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista laitoksista.

Markkinoille saattamista varten vaadittu osoitus
6 §

Markkinoille saattamista varten tarvitaan osoitukseksi siitä, että kaupan pidettävä laite on 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen vaatimusten mukainen, 4 §:n mukainen todistus.

Kun 4 §:n mukainen todistus on valvotun tarkastuslaitoksen antama, osoitukseksi markkinoille saattamista varten hyväksytään myös laitteen valmistajan kiinnittämä liitteen 2 mukainen merkki.

Merkki on kiinnitettävä siten, että se on helposti nähtävä, selvä ja kulutusta kestävä.

Käyttöä koskevat erityisehdot
7 §

Kaupan pidettävän tai luovutettavan laitteen mukana on oltava ohjeet, jotka määrittelevät sen käyttöä koskevat erityisehdot.

Valvonta
8 §

Tämän päätöksen noudattamista valvoo Sähkötarkastuskeskus.

Voimaantulo
9 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Siirtymäsäännökset
10 §

Sellaisen laitteen osalta, jolle standardinmukaisuustodistus tai tarkastustodistus on annettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993, 4 §:ssä tarkoitettu todistus voi rajoittua ETA-sopimukseen sisältyvän räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä, tietyn tyyppisellä suojauksella varustettuja sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin (79/196/ETY) ennen 10 päivää marraskuuta 1988 voimassa olleen version I liitteessä lueteltuihin standardeihin.

Sellaisen laitteen osalta, jolle standardinmukaisuustodistus tai tarkastustodistus on annettu ennen 31 päivää joulukuuta 1987, 4 §:ssä tarkoitettu todistus voi rajoittua 1 momentissa tarkoitetun direktiivin (79/196/ETY) ennen 16 päivää tammikuuta 1984 voimassa olleen version I liitteessä lueteltuihin standardeihin.

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivit (76/117/ETY ja 79/196/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. ylitarkastaja
Pentti Puhakka

LIITE 1

Yhdenmukaistettuja standardeja, joihin viitataan tämän päätöksen 3 §:n 1 momentin a kohdassa:

TAULUKKO PUUTTUU

* Ainoastaan laitteen rakennetta koskevia, standardiin EN 50 053 osissa 1, 2 ja 3 olevia kohtia on sovellettava.

LIITE 2

Merkki, johon viitataan tämän päätöksen 6 §:n 2 momentissa:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.