1695/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden valvonnasta ja eräiltä sähkölaitteilta vaadittavasta hyväksynnästä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 6 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), sekä 36 §:n ja 39 §:n, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (142/93), nojalla päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Tätä päätöstä sovelletaan sähkölaissa tarkoitettuihin sähkölaitteisiin.

Markkinoille saattaminen
2 §

Sen, joka pitää Suomessa kaupan tai luovuttaa toiselle taikka vie Suomesta johonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon jäljempänä 3 §:n 1 momentissa tai 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja sähkölaitteita, on voitava pyydettäessä esittää, siten kuin jäljempänä määrätään, markkinoille saattamista varten vaadittu osoitus siitä, että laitteet on suunniteltu ja valmistettu siten, että ne täyttävät sähkölain 4 §:n ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset.

Muiden sähkölaitteiden tai sähkölaitteisiin verrattavien kuljetettavien sähkölaitteistojen osalta ei erityistä osoitusta markkinoille saattamista varten tarvitse esittää.

Markkinoille saatettujen sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuuden valvonnasta määrätään jäljempänä 5 §:ssä.

3 §

Sellaisen sähkölaitteen osalta, joka kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön:

a) sähkölaitteiden turvallisuudesta 30 päivänä joulukuuta 1993 antaman päätöksen (1694/93); tai

b) lääketieteessä ja eläinlääketieteessä käytettävien sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista 30 päivänä joulukuuta 1993 antaman päätöksen (1697/93);

soveltamisalaan, on esitettävä kyseisen päätöksen mukainen, markkinoille saattamista varten vaadittu osoitus.

Sähkölaitteen, joka kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 30 päivänä joulukuuta 1993 antaman päätöksen (1696/93) soveltamisalaan, sähkömagneettisten ominaisuuksien osalta on esitettävä kyseisen päätöksen mukainen, markkinoille saattamista varten vaadittu osoitus.

Sähkölaitteen, joka kuuluu räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden sähköturvallisuusvaatimuksista 30 päivänä joulukuuta 1993 antaman päätöksen (1698/93) soveltamisalaan, räjähdysvaaran välttämiseksi tarpeellisen suojauksen osalta on esitettävä kyseisen päätöksen mukainen, markkinoille saattamista varten vaadittu osoitus.

Jäljempänä 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun laitteen osalta on markkinoille saattamista varten vaadittuna osoituksena ilmoitettava 11 §:ssä tarkoitetun hyväksymistodistuksen numero, ellei laitetta ole varustettu 7 §:ssä tarkoitettua tarkastusta osoittavalla tarkastuslaitoksen merkillä.

Sähkölaitteiden valvonta
4 §

Valmistajan tai maahantuojan, joka saattaa Suomessa markkinoille sähkölaitteita, on tehtävä toiminnastaan ilmoitus Sähkötarkastuskeskukselle. Ilmoituksessa esitetään maahantuojan tai kotimaisen valmistajan nimi ja osoite sekä luetellaan ne liitteen 2 luettelon ryhmät, joihin sisältyviä laitteita toiminta käsittää.

Ilmoitus on tehtävä myös silloin kun edellä mainitut tiedot muuttuvat.

Ilmoitus on tehtävä 14 päivän kuluessa toiminnan aloittamisesta tai tietojen muuttumisesta.

Sähkötarkastuskeskus antaa tarvittaessa ohjeita ilmoitusmenettelystä.

5 §

Sähkölaitteen valmistajan ja maahantuojan on pyynnöstä ja siinä määrin kun se on laitteiden sähköturvallisuuden valvonnan kannalta tarpeen, annettava Sähkötarkastuskeskukselle tietoja markkinoille jo saatetuista laitteista sekä tarkempia tietoja niiden tyypeistä, markkinointinimistä, valmistajista ja hankinta- ja markkinointikanavista samoin kuin laitteiden teknisiä tietoja sekä tietoja siitä, miten laitteiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu.

6 §

Jos Sähkötarkastuskeskus kieltää sähkölain 37 a §:n nojalla laitteen valmistuksen, jakelun tai markkinoinnin, on päätös perusteluineen heti ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Ennakkotarkastus ja hyväksyntä
7 §

Seuraavia sähkölaitteita ei saa Suomessa pitää kaupan, toiselle luovuttaa tai ottaa käyttöön ennen kuin Sähkötarkastuskeskus tai muu pätevä tarkastuslaitos on tarkastanut, että ne täyttävät sähkölain 4 §:n vaatimukset, ja Sähkötarkastuskeskus on tarkastuksen hyväksynyt:

1) liitteessä 1 mainitut sähkölaitteet siinä tapauksessa, että laite on valmistettu muualla kuin teknisiä kaupan esteitä koskevan sopimuksen (SopS 16-17/80) sopimuspuolena olevassa valtiossa ja sitä ei jo ole laillisesti saatettu markkinoille jossain muussa ETA-sopimuksen osapuolena olevassa valtiossa kuin Suomessa;

2) kotitalouskäyttöön tarkoitetut pistokytkimet (pistotulpat ja -rasiat, jatkopistorasiat, siirtymispistokytkimet, jatkojohdot, kojeliitosjohdot, jakelu- ja kosketinkiskojärjestelmät ja vastaavat);

3) lääketieteessä tai eläinlääketieteessä käytettävät sähkökäyttöiset lääkintälaitteet, jotka sisältyvät Sähkötarkastuskeskuksen kiertokirjeeseen KL 160-91 2 kohdan luetteloon, lukuunottamatta niitä laitteita, jotka kuuluvat ETA-sopimukseen sisältyvän lääkinnässä ja eläinlääkinnässä käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä annetun direktiivin (84/539/ETY) liitteessä II lueteltuihin tuotteisiin ja joiden vaatimustenmukaisuus on varmennettu direktiivin mukaisesti.

4) sellaiset sähkölaitteet, jotka kuuluvat ETA-sopimukseen sisältyvän koneita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin (89/392/ETY) liitteessä IV lueteltuihin tuotteisiin, mutta joiden vaatimustenmukaisuutta ei ole varmennettu direktiivin mukaisesti;

5) sellaiset sähköenergiamittarit, jotka kuuluvat ETA-sopimukseen sisältyvän sähköenergiamittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin (76/891/ETY) soveltamisalaan, mutta joiden vaatimustenmukaisuutta ei ole varmennettu direktiivin mukaisesti.

Tele-, telepääte- ja radiolaitteiden osalta 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ennakkotarkastus ja hyväksyminen eivät koske sähkölain 4 §:ssä tarkoitetun häiriön aiheuttamista eikä häiriintymistä. Niiden osalta on voimassa mitä muun lainsäädännön nojalla on säädetty tai määrätty.

8 §

Sähkötarkastuskeskus hyväksyy laitteet hakemuksesta koti- tai ulkomaisen tarkastuslaitoksen sähkölaitteen vaatimustenmukaisuudesta antaman todistuksen perusteella.

Sähkölain 4 §:ssä tarkoitetun sähkömagneettisesti häiritsemisen ja häiriintymisen osalta Sähkötarkastuskeskuksen on katsottava osoitukseksi vaatimustenmukaisuudesta myös edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen mukainen osoitus.

9 §

Sähkötarkastuskeskuksen on hyväksyttävä tarkastuslaitoksen antama todistus osoitukseksi laitteen vaatimustenmukaisuudesta todistuksen osoittamassa laajuudessa, jos todistuksen on antanut tarkastuslaitos, joka on osapuolena jossain seuraavista tarkastuslaitosten välisistä sopimuksista tai järjestelyistä:

1) CENELEC-järjestön sertifiointisopimus (CCA, CENELEC Certification Agreement as of 11 September 1973, as revised 29 March 1983 with the addition of its Amenda 1, 2 and 3);

2) Kansainvälinen CB-järjestely (CB-scheme, The scheme of the IECEE for recognition of results of testing to standards for safety of electrical equipment);

3) Pohjoismainen sertifiointipalvelu (NCS, Nordic Certification Service), jonka menettelytavat on määritelty asiakirjoilla:

- Gran-sopimus (Avtal om provning av elektriska produkter av nordiskt fabrikat);

- Helsinki-sopimus (Tillägg till avtalet om provning av elektriska produkter av nordiskt fabrikat);

- Kööpenhamina-menettely (Procedur för ett rationellt utnyttjande av de nordiska provningsresurserna vid provning av elektriska produkter tillverkade utanför de nordiska länderna);

4) LUM-sopimus (LUM Agreement, Agreement on the use of a commonly agreed Mark of Conformity for luminaires complying with European Standards as of 12 November 1991 as revised); sekä

5) HAR-sopimus (HAR Agreement, Agreement on the use of a commonly agreed Marking for Cables and Cords complying with Harmonized Specifications as of 12 February 1974),

ja todistus koskee laitetta, joka kuuluu sopimuksen tai järjestelyn soveltamisalaan.

Sähkötarkastuskeskus voi hyväksyä myös muun päteväksi katsomansa tarkastuslaitoksen antaman todistuksen osoitukseksi vaatimustenmukaisuudesta.

Sähkötarkastuskeskus voi kuitenkin asettaa 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hyväksymisen ehdoksi lisäksi, että vaatimustenmukaisuudesta annettuun todistukseen on liitetty selostus niistä testeistä ja niiden testien tuloksista, joihin todistus perustuu.

Sähkötarkastuskeskus pitää luetteloa 2 momentissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista.

10 §

Ensisijaisesti sen, joka Suomessa valmistaa tai tuo maahan 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja laitteita, on huolehdittava niitä koskevan hyväksymishakemuksen tekemisestä Sähkötarkastuskeskukselle.

Sähkötarkastuskeskus voi hyväksyä laitteen muunkin kuin valmistajan tai maahantuojan pyynnöstä.

11 §

Sähkötarkastuskeskus antaa todistuksen laitteen hyväksymisestä.

Sähkötarkastuskeskus voi liittää hyväksymiseen käyttöä koskevia rajoituksia.

Jos Sähkötarkastuskeskus ei ole voinut hyväksyä laitetta, sen on kirjallisesti ilmoitettava hyväksymispyynnön tekijälle hylkäämisen syy.

12 §

Hyväksymisestä annettu todistus on voimassa 10 vuotta, ellei Sähkötarkastuskeskus erityisistä syistä ole antanut sitä lyhyemmäksi ajaksi tai peruuttanut hyväksymistä.

13 §

Hyväksymisestä annetun todistuksen perusteella saa pitää kaupan, toiselle luovuttaa ja ottaa käyttöön tarkastetun ja hyväksytyn laitteen kanssa rakenteeltaan ja merkinnöiltään samanlaisia laitteita, ellei hyväksyntää ole hyväksymisestä annetussa todistuksessa rajoitettu.

14 §

Sähkötarkastuskeskus antaa tarkemmat ohjeet hyväksymismenettelystä.

15 §

Sähkötarkastuskeskuksen hyväksymisestä perittävistä maksuista säädetään asetuksella.

Erinäisiä määräyksiä
16 §

Sähkötarkastuskeskus voi sähkölaitteen haltijan pyynnöstä tarkastaa sähkölaitteita ja antaa todistuksia niiden vaatimustenmukaisuudesta.

17 §

Milloin tämän päätöksen määräysten noudattaminen jossakin tapauksessa aiheuttaisi suhteettoman suuria kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta, Sähkötarkastuskeskuksella on oikeus sallia poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä, jos määräyksistä poikkeaminen ei merkittävästi vaaranna turvallisuutta.

18 §

Muutoksenhausta Sähkötarkastuskeskuksen tämän päätöksen perusteella antamaan päätökseen on säädetty sähkölaissa.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 8 päivänä maaliskuuta 1984 antama päätös sähkölaitteiden ennakkotarkastuksesta ja valvonnasta (234/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

20 §

Sillä, joka on viimeistään 31 päivään joulukuuta 1993 jättänyt sähkölaitteen Sähkötarkastuskeskukselle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, on oikeus saada laitteen tarkastus suoritetuksi silloin voimassa olleen päätöksen (234/93) (aiempi päätös) mukaisesti esittämällä tätä koskeva vaatimus Sähkötarkastuskeskukselle 15 päivään helmikuuta 1994 mennessä. Tällaisesta tarkastuksesta annettu hyväksyntä katsotaan annetuksi aiemman päätöksen nojalla. Tarkastuksesta on suoritettava siitä asetuksella säädetty maksu. Myös kesken jääneestä tarkastuksesta on ennen tämän päätöksen voimaantuloa tehdyn työn osalta suoritettava asetuksella säädetty maksu.

Sähkötarkastuskeskus pitää edelleen tällä päätöksellä kumotun päätöksen (234/84) 11 §:ssä tarkoitettua rekisteriä (ennen vuotta 1994 hyväksyttyjen sähkölaitteiden rekisteri) niistä sähkölaitteista, jotka on hyväksytty aiemman päätöksen nojalla.

Sähkötarkastuskeskuksen on poistettava aiemman päätöksen nojalla hyväksytty laite edellä 3 momentissa tarkoitetusta rekisteristä, jos se, jolle hyväksyminen on annettu, sitä kirjallisesti pyytää.

Se, joka on varustanut aiemman päätöksen nojalla annetun hyväksymisen perusteella sähkölaitteen aiemman päätöksen 9 §:n mukaisesti ennakkotarkastusta ja hyväksymistä osoittavalla merkillä (FI-merkillä), voi käyttää tätä merkkiä hyväksytyssä laitteessa ja hyväksytyn laitteen kanssa rakenteeltaan ja merkinnöiltään samanlaisissa laitteissa hyväksymistodistuksen voimassaoloajan joko pitämällä laitteen edellä 3 momentissa tarkoitetussa rekisterissä ja suorittamalla merkin käytön valvonnasta asetuksella säädetyn maksun tai tekemällä asiasta Sähkötarkastuskeskuksen kanssa sopimuksen.

Tämän päätöksen 2 §:ssä tarkoitettuna osoituksena voidaan ilmoittaa aiemman päätöksen nojalla annetun hyväksymistodistuksen numero. Osoituksena voidaan myös esittää edellisessä momentissa tarkoitettu merkki.

21 §

Tämän päätöksen 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ei tarvitse tehdä sen, joka on tehnyt vastaavan ilmoituksen ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. ylitarkastaja
Pentti Puhakka

LIITE 1

Sähkölaitteita, joihin viitataan tämän päätöksen 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa, ovat sähkölaitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi:

1) rakennuksen tai rakennustyömaan enintään 1000 voltin nimellisjännitteiseen vahvavirta-asennukseen kuuluvina osina, mikäli laitteet sisältävät virtaa johtavia osia tai toimivat tällaisten osien mekaanisena, termisenä tai sähköisenä suojana;

2) asunnossa tai siihen liittyvissä muissa tiloissa, mikäli laitteet on tarkoitettu liitettäviksi vahvavirtaverkkoon joko kiinteästi, puolikiinteästi tai pistokytkimellä;

3) toimistossa tai koulussa, mikäli laitteet on tarkoitettu liitettäviksi vahvavirtaverkkoon pistokytkimellä;

4) myymälässä taikka majoitus- tai ravitsemisliikkeessä sellaisessa tilassa, jossa ne ovat asiakkaiden kosketeltavissa, mikäli laitteet on tarkoitettu liitettäviksi vahvavirtaverkkoon pistokytkimellä;

5) toimistoon, kouluun, myymälään taikka majoitus- tai ravitsemisliikkeeseen rinnastettavassa tilassa, johon yleisöllä on esteetön pääsy, mikäli laitteet on tarkoitettu liitettäviksi vahvavirtaverkkoon pistokytkimellä;

6) karjasuojissa tai niihin liittyvissä tiloissa, mikäli laitteet on tarkoitettu liitettäviksi vahvavirtaverkkoon joko puolikiinteästi tai pistokytkimellä;

7) vahvavirtaverkkoon liitettävinä valaisimina, muina valoa säteilevinä laitteina tai niihin kuuluvina tarvikkeina;

8) sähkötyökaluina, mikäli laitteet on tarkoitettu liitettäviksi vahvavirtaverkkoon pistokytkimellä;

9) siirrettävinä generaattoreina;

10) siirrettävinä lämmityslaitteina, mikäli laitteet on tarkoitettu liitettäviksi vahvavirtaverkkoon pistokytkimellä; tai

11) suojamuuntajina.

LIITE 2

Ryhmät, joihin viitataan tämän päätöksen 4 §:n 1 momentissa, ovat:

1) Eristetyt, kiinteään asennukseen tarkoitetut vahvavirtajohdot

2) Eristetyt, siirrettävät vahvavirtajohdot

3) Muut johdot erikoistarkoituksiin

4) Varokkeet

5) Rasiakytkimet

6) Kuormankytkimet

7) Kojekytkimet

8) Suojakytkimet ja -katkaisijat

9) Automaattikytkimet

10) Lämpötilan säätö- ja rajoituslaitteet

11) Pistotulpat ja -rasiat

12) Voimapistokytkimet

13) Kojepistokytkimet

14) Muut kytkimet

15) Lampunpitimet

16) Asennusrasiat ja niiden kytkentätarvikkeet

17) Johdonasennustarvikkeet

18) Asennusputket ja niiden tarvikkeet

19) Ilmajohtojen liittimet ja tarvikkeet

20) Valaisintarvikkeet

21) Teleteknilliset tarvikkeet

22) Öljypoltintarvikkeet

23) Työmaadoituslaitteet, jännitteenkoettimet ja henkilökohtaiset suojavälineet

24) Muut sähkötarvikkeet

25) Sähkömekaaniset ruoankäsittelykojeet

26) Jäähdytyskojeet

27) Siivouksessa käytettävät kojeet

28) Ompelukoneet

29) Pesukoneet ja kuivauslingot

30) Astianpesukoneet

31) Sähkömekaaniset toimistokoneet

32) Elektroniset toimistokoneet

33) Ilmastointikojeet

34) Pumput

35) Sähkötyökalut

36) Öljypolttimet ja lämmityslaitteistot

37) Kehon- ja terveydenhoitoon tarkoitetut kojeet

38) Eläinten hoitoon tarkoitetut kojeet

39) Ruoan käsittelyyn tarkoitetut lämpökojeet

40) Nesteiden kuumennuskojeet

41) Sähkölämmittimet

42) Silityskojeet

43) Kuivauskojeet

44) Lämpökäyttöiset työkalut

45) Muut sähkömekaaniset, lämpö- sekä yhdistetyt sähkömekaaniset ja lämpökojeet

46) Sanelukoneet, nauhurit ja vastaavat

47) Vahvistimet

48) Levysoittimet

49) Valokuvausalan laitteet, projektorit ja vastaavat

50) Soittimet

51) Radiovastaanottimet

52) Televisiovastaanottimet

53) Muut teleteknilliset kojeet

54) Eläinten tainnutuslaitteet

55) Erikoissuurjännitelaitteet

56) Hehkulamppuvalaisimet

57) Loistelamppuvalaisimet

58) Muut valaisimet

59) Muuntajat

60) Mittarit

61) Virransuuntaajat

62) Jakokeskukset, kosketussuojaiset

63) Jakokeskukset, kosteussuojatut

64) Jakelukiskot ja sähköasennusjärjestelmä

65) Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet

66) Teollisuuden, kaupan ja palveluiden laitteet ja laitteistot

67) Muut laitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.