1694/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 6 §:n, sellaisena kun se on 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), sekä 36 §:n ja 39 §:n, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (142/93), nojalla päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Tätä päätöstä sovelletaan vaihtovirralla nimellisjännitealueella 50-1000 V ja tasavirralla nimellisjännitealueella 75-1500 V toimiviin sähkölaitteisiin.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta:

1) radiologisiin, lääketieteellisiin ja eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin sähkölaitteisiin;

2) tavara- ja henkilöhisseihin tarkoitettuihin sähkölaitteisiin;

3) sähköenergiamittareihin;

4) kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin pistokytkimiin (pistotulppiin ja -rasioihin, jatkopistorasioihin, siirtymispistokytkimiin, jatkojohtoihin, kojeliitosjohtoihin, jakelu- ja kosketinkiskojärjestelmiin ja vastaaviin);

5) laivoihin, lentokoneisiin ja rautateille tarkoitettuihin erikoissähkölaitteisiin, jotka täyttävät sellaisen kansainvälisen järjestön valmistelevat turvallisuusvaatimukset, jonka työskentelyyn Suomi osallistuu;

6) sähkölaitteisiin, jotka on tarkoitettu vietäväksi Euroopan talousalueen ulkopuolle;

7) sähkölaitteisiin, jotka on valmistettu muualla kuin teknisiä kaupan esteitä koskevan sopimuksen (SopS 16-17/80) sopimuspuolena olevassa valtiossa eikä niitä jo ole laillisesti saatettu markkinoille jossain muussa ETA-sopimuksen osapuolena olevassa valtiossa kuin Suomessa.

Muut päätökset
2 §

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden on lisäksi täytettävä kauppa- ja teollisuusministeriön räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden turvallisuusvaatimuksista 30 päivänä joulukuuta 1993 antamassa päätöksessä (1698/93) asetetut turvallisuusvaatimukset.

Sähkölaitteen on lisäksi täytettävä, mitä sähkölaitteiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on sähkölain tai muun lain nojalla säädetty ja määrätty.

Turvallisuusvaatimukset
3 §

Sähkölaite on suunniteltava ja valmistettava Euroopan talousalueella voimassa olevan hyvän turvallisuusteknisen käytännön mukaisesti siten, että se täyttää jäljempänä 4-7 §:ssä asetetut keskeiset turvallisuusvaatimukset niin, ettei se oikein asennettuna, huollettuna ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettynä aiheuta vaaraa ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle.

4 §

Olennaiset seikat, joiden tunteminen ja noudattaminen varmistavat sähkölaitteen turvallisen käytön niissä käyttötarkoituksissa, joita varten se on tehty, on merkittävä sähkölaitteeseen tai, jos tämä ei ole mahdollista, mukana seuraavaan käyttöohjeeseen.

Valmistajan nimen tai tavaramerkin on oltava selvästi merkittynä sähkölaitteeseen tai, jos tämä ei ole mahdollista, sen pakkaukseen.

5 §

Sähkölaite siihen kuuluvine osineen on valmistettava siten, että se voidaan turvallisesti ja oikein koota ja liittää sähköverkkoon.

Sähkölaite on siten suunniteltava ja valmistettava, että suojaus 6 ja 7 §:ssä lueteltuja vaaroja vastaan on varmistettu, kun sähkölaitetta käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti ja huolletaan asianmukaisella tavalla.

6 §

Teknisillä toimenpiteillä on varmistettava sähkölaitteen aiheuttamien vaarojen varalta,

1) että ihmiset ja kotieläimet ovat riittävästi suojattuja ruumiinvammalta tai muulta vahingolta, jonka voisi aiheuttaa suora tai välillinen sähköinen kosketus;

2) että vaaraa aiheuttavia lämpötiloja, valokaaria tai säteilyä ei synny;

3) että ihmiset, kotieläimet ja omaisuus ovat riittävästi suojattuja sähkölaitteiden aiheuttamilta kokemusperäisesti havaituilta muilta kuin sähköisiltä vaaroilta;

4) että eristys on sopiva ennalta arvioitavissa olosuhteissa.

7 §

Teknisillä toimenpiteillä on lisäksi varmistettava sellaisten vaarojen varalta, jotka voivat aiheutua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta sähkölaitteeseen

1) että sähkölaite kestää ennakoitavissa olevat mekaaniset rasitukset siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa;

2) että sähkölaite kestää ennakoitavissa olevissa ympäristöolosuhteissa syntyvät muut kuin mekaaniset rasitukset siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa;

3) että sähkölaitteen ennalta arvioitavissa oleva ylikuormittuminen ei aiheuta ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle vaaraa.

Turvallisuusvaatimusten täyttäminen
8 §

Sähkölaitteen, joka on Euroopassa yhdenmukaistettujen standardien turvallisuusvaatimusten mukainen, katsotaan täyttävän tämän päätöksen 3-7 §:ien turvallisuusvaatimukset.

9 §

Silloin, kun 8 §:ssä tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole vielä laadittu ja julkaistu, katsotaan sähkölaitteen täyttävän 3-7 §:ien turvallisuusvaatimukset, mikäli laite on Kansainvälisen sähkölaitteiden koestusmääräyksiä valmistelevan komission (International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment, CEE) tai Kansainvälisen sähköteknisen komission (International Electrotechnical Commission, IEC) nimisten järjestöjen standardien mukainen.

10 §

Milloin 8 tai 9 §:ssä mainittuja standardeja ei vielä ole, voidaan sähkölaitteen katsoa täyttävän tämän päätöksen 3-7 §:ien turvallisuusvaatimukset, jos se on valmistettu ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevassa valtiossa ja valmistuksessa on noudatettu sellaisia valmistajamaassa voimassa olevia standardeja, joiden turvallisuusvaatimukset vastaavat Suomessa voimassa olevia standardien turvallisuusvaatimuksia.

11 §

Sähkötarkastuskeskus antaa tarkemmat määräykset siitä, mitä ovat 8-10 §:ssä tarkoitetut standardit ja miten niitä sovelletaan.

Markkinoille saattamista varten vaadittu osoitus
12 §

Sen, joka pitää Suomessa kaupan tai luovuttaa toiselle tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvia sähkölaitteita, on voitava pyydettäessä esittää, siten kuin jäljempänä määrätään, markkinoille saattamista varten vaadittu osoitus siitä, että laitteet on suunniteltu ja valmistettu siten, että ne täyttävät tämän päätöksen 3-7 §:n turvallisuusvaatimukset.

13 §

Sähkölaitteessa, joka on edellä 8, 9 tai 10 §:ssä mainittujen standardien turvallisuusvaatimusten mukainen, käytetään markkinoille saattamista varten vaadittuna osoituksena laitteeseen kiinnitettyä, koti- tai ulkomaisen valvotun tarkastuslaitoksen suorittamaan tarkastukseen perustuvaa standardinmukaisuusmerkkiä.

Standardinmukaisuusmerkin sijasta voidaan osoituksena käyttää koti- tai ulkomaisen valvotun tarkastuslaitoksen antamaa standardinmukaisuustodistusta tai valmistajan antamaa vakuutusta siitä, että laite täyttää kysymykseen tulevien standardien vaatimukset.

14 §

Markkinoille saattamista varten vaadittuna osoituksena hyväksytään myös koti- tai ulkomaisen valvotun tarkastuslaitoksen varmentama tutkimuspöytäkirja tai muu asiakirja, joka osoittaa, että sähkölaite täyttää 3-7 §:n turvallisuusvaatimukset.

15 §

Valvotulla tarkastuslaitoksella tarkoitetaan tässä päätöksessä Sähkötarkastuskeskuksen lisäksi mitä tahansa Euroopan talousalueella toimivaa, kyseisen valtion viranomaisten tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien laitteiden vaatimustenmukaisuuden toteamiseen päteväksi tunnustamaa tarkastuslaitosta.

Sähkötarkastuskeskus pitää luetteloa 1 momentissa tarkoitetuista valvotuista tarkastuslaitoksista ja niiden standardinmukaisuusmerkeistä.

16 §

Markkinoille saattamista varten vaadittuna osoituksena hyväksytään myös kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteiden ennakkotarkastuksesta ja valvonnasta 8 päivänä maaliskuuta 1984 antamassa ja sittemmin kumotussa päätöksessä (234/84) tarkoitettu merkki tai hyväksymistodistus.

Erinäisiä määräyksiä
17 §

Tämän päätöksen määräyksiä sovelletaan myös sähkölaitteisiin verrattaviin sähkölaitteistoihin.

Valvonta
18 §

Tämän päätöksen noudattamista valvoo Sähkötarkastuskeskus.

Voimaantulo
19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön 16 päivänä joulukuuta 1993 antama päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta (1353/93).

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi (73/23/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. ylitarkastaja
Pentti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.