1693/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeriön päätös ylimääräisen valtionavustuksen myöntämisestä romanien ja vieraskielisten oppilaiden äidinkielen opetukseen sekä ulkomailta muuttaneiden suomalaisten ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseksi tähtäävään opetukseen peruskoulussa ja lukiossa

Opetusministeriö on opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/92) 38 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 10 a §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa asetuksessa (812/93), nojalla päättänyt:

Soveltamisala ja valtionavun määrä
1 §

Kunnalle tai rekisteröidylle yhdistykselle voidaan myöntää enintään 86 % ylimääräistä valtionavustusta todellisista ja hyväksyttävistä opettajien palkkauskustannuksista ja niihin liittyvistä lakisääteisistä maksuista, jotka ovat aiheutuneet romanien ja vieraskielisten oppilaiden äidinkielen opetuksesta ja ulkomailta muuttaneiden suomalaisten ulkomailla hankkiman kielitaidon ylläpitämiseksi tähtäävästä opetuksesta peruskoulussa, lukiossa, iltalukiossa ja lukion iltalinjalla valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

Valtionavustusta suoritetaan enintään kahdesta opetustunnista viikossa opetusryhmää kohti.

Opetusjärjestelyt
2 §

Valtionavustuksen saamisen ehtona on että asianomaisen kielen opetusryhmään on kuulunut lukukauden alussa vähintään viisi oppilasta, joiden äidinkieli tai kotonaan muutoin päivittäin puhuttu kieli on jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi taikka jotka ovat ulkomailla kielitaitonsa hankkineita suomalaisoppilaita.

Vierasta kieltä äidinkielenään tai muutoin vierasta kieltä kotonaan puhuvia oppilaita ja ulkomailta muuttaneita suomalaisoppilaita voi olla samassa opetusryhmässä. Samassa opetusryhmässä voi niinikään olla oppilaita eri vuosiluokilta ja myös eri peruskouluista ja lukioista.

Opetusryhmä saadaan jakaa kahtia, jos siihen lukukauden alussa kuuluu vähintään 12 oppilasta ja he tulevat vähintään seitsemältä eri vuosiluokalta. Samoin saadaan opetusryhmä jakaa kahtia jos opetusryhmään kuuluu vähintään 16 oppilasta vähintään kolmelta eri vuosiluokalta taikka vähintään 26 oppilasta vähintään kahdelta vuosiluokalta.

3 §

Ulkomailta Suomeen muuttaneiden kielitaidon ylläpitämiseksi tarkoitettua opetusta voidaan antaa myös ruotsin kielessä ei kuitenkaan jos se on koulu opetuskieli.

4 §

Tässä tarkoitettua opetusta tulisi pääasiallisesti järjestää oppituntien ulkopuolella.

Opetukseen osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista.

Myöntäminen
5 §

Valtionavustuksen myöntää opetushallitus hakemuksesta vuosittain jälkikäteen.

Opetushallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet valtionavun hakemista.

Erinäiset määräykset
6 §

Tässä tarkoitetun opetuksen kustannuksia ei oteta huomioon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) mukaisia yksikköhintoja laskettaessa.

Voimaantulo
7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston direktiivi (77/486/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Hallitusneuvos
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.