1681/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus työvoimatoimikunnasta

Työministerin esittelystä säädetään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 3 §:n 3 momentin ja 34 §:n nojalla sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1541/93), sekä työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/93) 3 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Työvoimatoimikunta

Työvoimatoimiston yhteydessä toimii työvoimatoimikunta.

2 §
Työvoimapoliittinen lausunto työttömyysturvan saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa sosiaalivakuutustoimikuntaa ja työttömyyskassaa sitova lausunto työttömyysturvalain 4 §:ssä säädettyjen työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työttömyysturvalain 5 §:n 1 momentin 3, 8 ja 10 kohdassa sekä 2, 5 ja 6 momentissa ja 7 - 11 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos on kysymys siitä, onko henkilön katsottava olleen työttömyysturvalain 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sitovan lausunnon antaa kuitenkin aina työvoimatoimisto, kun on kysymys työttömyysturvaa saavasta henkilöstä, joka Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) liitteissä mainitun sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 artiklan 69 mukaisesti lähtee muuhun jäsenvaltioon etsimään työtä.

3 §
Työvoimapoliittinen lausunto työmarkkinatuen saamisen edellytyksistä

Työvoimatoimiston tehtävänä on antaa kansaneläkelaitosta sitova lausunto työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) 13, 14, 16 ja 21 sekä 25 §:n 3 momentissa ja 26 §:n 2 momentissa säädettyjen työmarkkinatuen saamisen työvoimapoliittisten edellytysten täyttymisestä. Työvoimatoimikunta antaa sitovan lausunnon työmarkkinatuesta annetun lain 17 - 20 ja 22 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä. Jos on kysymys siitä, onko henkilön katsottava olleen työmarkkinatuesta annetun lain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla poissa työmarkkinoilta, sitovan lausunnon antaa kuitenkin työvoimatoimisto. Työvoimatoimikunta antaa lausunnon myös niiden työmarkkinatuesta annetun lain 15 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä, jotka on lueteltu lain 34 §:n 1 momentissa.

4 §
Sitovan lausunnon antaminen

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu sitova lausunto annetaan kirjallisesti. Lausunto voidaan kuitenkin antaa myös elektronisen linjasiirron välityksellä.

5 §
Työvoimatoimikunnan muut tehtävät

Työvoimatoimikunnan tehtävänä on seurata työvoimatoimiston 2 ja 3 §:n mukaista lausuntokäytäntöä, työvälityksen ja muiden työvoimapalveluiden toimeenpanoa, työllisyyden hoitoa sekä tarvittaessa tehdä esityksiä niiden kehittämiseksi.

6 §
Työvoimatoimikunnan kokoonpano

Työvoimatoimikunnassa on puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä ja heillä kullakin enintään kolme henkilökohtaista varamiestä. Puheenjohtajana ja hänen varamiehinään toimivat työvoimapiirin toimiston määräämät työvoimatoimiston virkamiehet. Muut jäsenet, joista puolet edustaa työnantajia ja puolet työntekijöitä, sekä heidän varamiehensä nimeää työvoimapiirin toimisto paikallisesti edustavimpien työmarkkinajärjestöjen esityksestä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja hänen varamiestensä ollessa esteellisiä toimii puheenjohtajana työvoimapiirin toimiston määräämä muu jäsen.

Työvoimatoimikuntaan tulee nimetä sekä naisia että miehiä.

Työvoimatoimikunnan käsitellessä työnvälityksen ja muiden työvoimapalvelujen toimeenpanoon sekä työllisyyden hoitoon liittyviä asioita työvoimatoimikunnan pysyvinä asiantuntijoina toimivat työvoimapiirin toimiston työvoimatoimiston toimialueen kuntien yhteisestä esityksestä nimeämät henkilöt. Työvoimatoimikunnalla on työvoimatoimiston määräämä sihteeri.

7 §
Työvoimatoimikunnan päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Työvoimatoimikunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Työvoimatoimikunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota jäsenten enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

8 §
Kustannusten korvaaminen ja jäsenten palkkiot

Työvoimatoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille sekä varamiehille, asiantuntijoille ja sihteerille suoritetaan palkkiota toimikunnan työstä komiteoista annettujen määräysten mukaisesti ja matkakustannusten korvausta valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen mukaisesti.

9 §
Tarkemmat ohjeet

Tarkemmat ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa työministeriö.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan työvoimatoimikunnasta 5 päivänä lokakuuta 1984 annettu asetus (689/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.