1680/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus työmarkkinatuesta

Työministerin esittelystä säädetään työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/93) ja 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 35 §:n nojalla:

1 §
Tietojenantovelvollisuus

Työttömän työnhakijan on esitettävä kansaneläkelaitokselle selvitys työmarkkinatuesta annetussa laissa (1542/93) tarkoitetun työmarkkinatuen suuruuteen vaikuttavista tuloista sekä annettava muut myöntämistä ja maksamista varten tarvittavat tiedot.

2 §
Työmarkkinatuen maksaminen

Työmarkkinatuki maksetaan etuuden saajan määräämälle tilille Suomessa toimivaan rahalaitokseen kahden viikon välein jälkikäteen.

Työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu soviteltu tai vähennetty työmarkkinatuki voidaan kuitenkin maksaa kuukausittain jälkikäteen.

3 §
Työmarkkinatuen rahoitus

Työministeriö osoittaa kansaneläkelaitokselle työmarkkinatuen maksamiseen tarvittavat määrärahat valtion talousarviossa työministeriön hallinnonalan pääluokkaan tätä tarkoitusta varten otetusta määrärahasta.

4 §
Ennakoiden vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain marraskuun 15 päivään mennessä toimitettava työministeriölle arvio seuraavana vuonna maksettavasta työmarkkinatuen määrästä ennakoiden vahvistamista varten.

Työministeriö vahvistaa seuraavan vuoden ennakon viimeistään kunkin vuoden joulukuun 1 päivänä.

Ennakko tulee välittömästi tarkistaa, jos sen perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.

5 §
Ennakoiden maksaminen

Valtion tulee suorittaa ennakko kansaneläkelaitokselle sairausvakuutusrahastoon siten, että vuotuisen ennakon määrästä maksetaan tammikuussa vähintään yksi kuudesosa ja sen jälkeen jäljellä oleva määrä kuukausittain tasasuuruisina erinä.

Ennakot maksetaan kunkin kalenterikuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

6 §
Työmarkkinatukea koskevat selvitykset

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava työministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys maksamansa työmarkkinatuen määrästä kultakin kalenterikuukaudelta sekä koko siihenastiselta varainhoitovuodelta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Selvityksessä on eriteltävä:

1) työharjoitteluun osallistuneille maksettu työmarkkinatuki;

2) työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuneille maksettu työmarkkinatuki;

3) ammatinvalinnanohjaus- tai kuntoutustoimenpiteisiin osallistuneille maksettu työmarkkinatuki; sekä

4) työnhaun ajalta maksettu työmarkkinatuki.

Erittelystä tulee ilmetä niiden henkilöiden lukumäärä, joille työmarkkinatukea on maksettu, ja niiden päivien lukumäärä, joilta työmarkkinatukea on maksettu.

7 §
Valtion lopullisen rahoituksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tilinpäätöksen yhteydessä on vuosittain vahvistettava määrä, joka työmarkkinatukena on tullut valtion varoista tilivuonna suorittaa. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus otetaan huomioon tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan elokuun ennakossa.

8 §
Työharjoittelusopimuksen kesto

Työvoimatoimisto voi tehdä työmarkkinatuesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun työharjoittelusopimuksen siksi ajaksi, jonka asianomaisen henkilön työhön ja työelämään perehdyttämisen arvioidaan kestävän, kuitenkin enintään 12 kuukaudeksi.

9 §
Työharjoittelusopimuksesta tiedottaminen

Työharjoittelusopimuksesta on yksi kappale annettava työharjoittelupaikan järjestäjälle. Sopimuksesta on annettava jäljennös työharjoitteluun osallistuvalle henkilölle sekä työharjoittelupaikan luottamusmiehelle tai muulle työntekijöiden edustajalle.

10 §
Työmarkkinatukea koskevan päätöksen allekirjoittaminen

Työmarkkinatuesta annetun lain 30 §:ssä tarkoitettu päätös on allekirjoitettava. Päätökseen, joka annetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osaksi painomenetelmää käyttäen aikaansaatuna asiakirjana, voidaan allekirjoitus kuitenkin merkitä koneellisesti.

11 §
Neuvottelukunnat

Mitä työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa (742/84) säädetään työttömyysturvaa koskevien asioiden käsittelystä työttömyysturvalain 35 §:ssä tarkoitetuissa työttömyysturva-asiain neuvottelukunnissa, sovelletaan myös työmarkkinatukea koskeviin asioihin.

12 §
Ohjeiden antaminen

Työministeriö antaa tarvittaessa ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Kansaneläkelaitoksen on esitettävä vuotta 1994 koskeva, 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu arvio 10 päivään tammikuuta 1994 mennessä. Valtion tulee suorittaa 5 §:ssä tarkoitettu, tammikuussa 1994 maksettava ennakko viimeistään 15 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.