1678/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeriön päätös tuomiokapitulien suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään tuomiokapitulien suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista, jollei muualla ole toisin säädetty.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Tuomiokapitulien maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja omakustannusarvoon hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) valituspäätös;

2) päätös hallintoriita-asioissa;

3) päätös prosessuaaliseen kanteluun;

4) pappeuskirja;

5) todistus lehtorin oikeuden myöntämisestä;

6) todistus pastoraalitutkinnoista;

7) kielitaitotodistus;

8) todistus saarnalupatutkinnon suorittamisesta;

9) lainvoimaisuustodistus;

10) muu pyynnöstä annettu todistus; sekä

11) viran puolesta oikeaksi todistetut jäljennökset ja otteet tuomiokapitulissa säilytettävistä asiakirjoista.

Telekopiona lähetettävistä asiakirjoista peritään sama maksu kuin asiakirjoista muutoinkin.

3 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Suoritteita, joista tuomiokapituli ei maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla peri maksua, ovat:

1) päätös hallinnolliseen kanteluun;

2) kurinpitoasiassa annettu päätös;

3) nimikirjanote;

4) palkkatodistus; sekä

5) muut julkisoikeudelliset suoritteet, jotka eivät 2 §:n mukaan ole maksullisia.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat tuomiokapitulin asiakirjoista annettavat muut kuin 2 §:ssä tarkoitetut jäljennökset.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa vuoden 1994 loppuun.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.