1664/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 3 päivänä kesäkuuta 1983 annetun lain (498/83) 2 §:n 3 momentti ja 4 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1377/90) ja 4 §:n 3 momentti 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (626/85), seuraavasti:

2 §

Tämän lain 5 ja 7 §:n säännöksiä ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten aikuiskoulutuksena järjestämään ammatilliseen perus- ja jatkolinjakoulutukseen eikä oppilaiden palkalliseen työharjoitteluun, ellei asetuksella toisin säädetä.

4 §

Erityisestä syystä opetusministeriö voi kuitenkin antaa oppilaitokselle luvan periä nuorisoasteen ammatillisen koulutuksen oppilailta oppilasmaksuja.

Aikuiskoulutuksena järjestetyn ammatillisen perus- ja jatkolinjakoulutuksen oppilailta voidaan periä oppilasmaksuja. Maksua voidaan alentaa tai se voidaan poistaa kokonaan oppilaan maksukyvyn mukaan. Valtion ammatillisten oppilaitosten tässä momentissa tarkoitetuista oppilasmaksuista on voimassa, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 303/93
SiVM 29/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.