1660/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun yrittäjien eläkeasetuksen (668/69) 8 §:n 2 momentti, 9 § ja 12 a §:n 3 momentin 3 kohta ja 17 §,

sellaisina kuin niistä on 12 a §:n 3 momentin 3 kohta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1134/85), sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §

Yrittäjien eläkelain 7 a §:ssä tarkoitettu etuutta myöntävän viranomaisen, laitoksen tai vakuutusyhtiön on annettava eläketurvakeskukselle tiedot kultakin kalenterivuodelta yrittäjille maksetuista sanotuista etuuksista eläketurvakeskuksen määräämällä tavalla seuraavan kalenterikuukauden loppuun tai muuhun eläketurvakeskuksen kanssa sovittuun ajankohtaan mennessä.

8 §

Hakemukseen on liitettävä eläkelaitoksen määräämä selvitys. Haettaessa työkyvyttömyyseläkettä on eläkelaitokselle myös toimitettava vahvistetulle lomakkeelle laadittu lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta. Eläkelaitos voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen. Jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai jos siihen on muu erityinen syy, eläkelaitos voi myös omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon.

9 §

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija tai saaja on velvollinen eläkelaitoksen määräyksestä käymään työkyvyttömyyden selvittämistä varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoittamassa sairaalassa. Eläkelaitoksen on tällöin korvattava tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset, joihin luetaan myös kohtuulliset matkakustannukset ja kohtuullinen matkapäiväraha toiselle paikkakunnalle määräyksen mukaisesti tehdystä matkasta.

Jos hakija ilman hyväksyttävää syytä jättää 1 momentissa tarkoitetun määräyksen noudattamatta, hakemuksen käsittely voidaan määrätä raukeamaan.

12 a §

Työttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle:


3) kieltäytymisestään vastaanottamasta työvoimaviranomaisen hänelle osoittamaa työntekijäin eläkelain 4 c §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua, vähintään kuukauden jatkuvaa työtä.


17 §

Eläkelaitoksen osallistumisesta työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuihin eläketurvakeskuksen kustannusten korvaamiseen on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 17 §:n 1 momentissa säädetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.