1658/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/62) 5 §, sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1982 annetussa asetuksessa (985/82),

muutetaan 6 ja 10 §, 11 §:n 2 momentti, 14 §, 14 a §:n 3 momentin 3 kohta ja 19 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 § muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1971 ja 31 päivänä joulukuuta 1985 annetuilla asetuksilla (515/71 ja 1131/85), 10 § 15 päivänä marraskuuta 1985 annetussa asetuksessa (872/85), 11 §:n 2 momentti ja 14 § 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa asetuksessa (642/66), 14 a §:n 3 momentin 3 kohta mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa ja 19 §:n 2 momentti 7 päivänä marraskuuta 1975 annetussa asetuksessa (845/75), seuraavasti:

6 §

Määrättäessä eläkelain 7 a §:n 1 momentissa tarkoitettua vakuutetun palkan markkamäärää, josta keskimäärin on suoritettu vakuutusmaksu, jaetaan mainitussa momentissa tarkoitetuilta vakuutusvuosilta suoritettujen vakuutusmaksujen perusteena olevien, työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti korjattujen ja sanotun lain 7 §:n 5 – 7 momentissa tarkoitetulla tavalla työntekijäin eläkemaksun määrällä vähennettyjen palkkojen yhteismäärä vastaavien vakuutusvuosien lukumäärällä. Vakuutusvuodesta, jona työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva sairaus, vika tai vamma on alkanut, otetaan kuitenkin huomioon vain se osa, joka on kulunut ennen sanotun sairauden, vian tai vamman alkamista. Vastaavasti, jos eläkettä määrättäessä ei ole otettava huomioon ennen 23 vuoden iän täyttämistä ansaittua palkkaa, otetaan siitä vakuutusvuodesta, jona vakuutettu on täyttänyt 23 vuotta, huomioon vain se osa, jona vakuutettu oli täyttänyt sanotun iän. Vuosi 1962 otetaan huomioon enintään puolena vuotena.

Vakuutusvuosien lukumäärästä vähennetään luku 1/264 jokaiselta sellaiselta päivältä, jolta vakuutettu on 1 momentissa huomioon otettavana aikana saanut eläkelain 7 a §:n 4 momentissa tarkoitettua työeläkelisään oikeuttavaa etuutta.

10 §

Jos työntekijä, oltuaan eläkelain alaisessa työsuhteessa, on työsuhteessa, johon sovelletaan työntekijäin eläkelakia, eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelakia (662/85) tai merimieseläkelakia (72/56) taikka on vakuutettuna maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) tai yrittäjien eläkelain (468/69) mukaan, hän saa eläkelain mukaan ansaitsemaansa eläkeoikeutta vastaavan vapaakirjan. Muutoin on vapaakirjasta vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 8 §:ssä säädetään.

11 §

Hakemukseen on liitettävä työeläkekassan määräämä selvitys. Haettaessa työkyvyttömyyseläkettä työeläkekassalle on myös toimitettava vahvistetulle lomakkeelle laadittu lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta. Eläketurvakeskus vahvistaa tämän lomakkeen kaavan. Työeläkekassa voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen. Jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai jos siihen on muu erityinen syy, työeläkekassa voi myös omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon.

14 §

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija tai saaja on velvollinen työeläkekassan määräyksestä käymään työkyvyttömyyden selvittämistä varten tutkittavana eläkekassan nimeämän lääkärin luona tai eläkekassan osoittamassa sairaalassa. Eläkekassan on tällöin korvattava tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset, joihin luetaan myös kohtuulliset matkakustannukset ja kohtuullinen matkapäiväraha toiselle paikkakunnalle määräyksen mukaisesti tehdystä matkasta.

Jos hakija ilman hyväksyttävää syytä jättää 1 momentissa tarkoitetun määräyksen noudattamatta, hakemuksen käsittely voidaan määrätä raukeamaan.

14 a §

Työttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle:


3) kieltäytymisestään vastaanottamasta työvoimaviranomaisen hänelle osoittamaa työntekijäin eläkelain 4 c §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua, vähintään kuukauden jatkuvaa työtä.


19 §

Työeläkekassan osallistumisesta työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 13 a §:n 1 momentissa ja 13 b §:n 4 momentissa tarkoitettujen eläketurvakeskuksen kustannusten ja kulujen korvaamiseen on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 17 §:ssä säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.