1650/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten sekä Suomessa toimiluvan saaneiden ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusluokista

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79)1 luvun 3 §:n 3 momentin, 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/87) 1 luvun 5 §:n 2 momentin sekä ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetun lain (635/89) 3 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat, vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:n 3 momentti 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa (752/93), vakuutusyhdistyslain 1 luvun 5 §:n 2 momentti 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (483/93) ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain 3 §:n 3 momentti 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (484/93):

1 §

Vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu vahinkovakuutusyhtiö ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu ulkomainen vahinkovakuutusyhtiö saavat Suomessa harjoittaa seuraaviin vahinkovakuutusluokkiin kuuluvaa vakuutusta:

1) vahinkovakuutusluokka 1, "Tapaturmat" (mukaan lukien työtapaturmat ja ammattitaudit), johon sisältyvät:

a) kiinteät rahalliset etuudet;

b) vahingonkorvauksen luonteiset etuudet;

c) a ja b alakohdan yhdistelmät ja

d) matkustajille aiheutuneet vammat;

2) vahinkovakuutusluokka 2, "Sairaus", johon sisältyvät:

a) kiinteät rahalliset etuudet;

b) vahingonkorvauksen luonteiset etuudet; ja

c) a ja b alakohdan yhdistelmät;

3) vahinkovakuutusluokka 3, "Maa-ajoneuvot" (rautateiden liikkuvaa kalustoa lukuun ottamatta), johon sisältyvät kaikki vahingot, jotka aiheutuvat:

a) maalla käytettäville moottoriajoneuvoille; tai

b) muille maa-ajoneuvoille kuin moottoriajoneuvoille;

4) vahinkovakuutusluokka 4, "Rautateiden liikkuva kalusto", johon sisältyvät kaikki rautateiden liikkuvalle kalustolle aiheutuvat vahingot ja tappiot;

5) vahinkovakuutusluokka 5, "Ilma-alukset", johon sisältyvät kaikki ilma-aluksille aiheuttivat vahingot ja tappiot;

6) vahinkovakuutusluokka 6, "Alukset" (sekä meri- että sisävesiliikenteen alukset), johon sisältyvät kaikki vahingot, jotka aiheutuvat vesialueella kulkeville aluksille;

7) vahinkovakuutusluokka 7, "Kuljetettavat tavarat" (mukaan lukien kauppa- ja matkatavarat sekä kaikki muut tavarat), johon sisältyvät kaikki kuljetettaville tavaroille tai matkatavaroille aiheutuneet vahingot ja tappiot, kuljetustavaata riippumatta;

8) vahinkovakuutusluokka 8, "Tulipalo ja luonnonvoimat", johon sisältyvät kaikki omaisuudelle (paitsi vahinkovakuutusluokkaan 3, 4, 5, 6 tai 7 sisältyvälle omaisuudelle) aiheutuneet vahingot tai tappiot, joiden syynä on:

a) tulipalo;

b) räjähdys;

c) ydinvoima;

d) maan vajoaminen;

e) myrsky; tai

f) muut luonnonvoimat kuin myrsky;

9) vahinkovakuutusluokka 9, "Muut omaisuudelle aiheutuneet vahingot", johon sisältyvät kaikki omaisuudelle (paitsi vahinkovakuutusluokkaan 3, 4, 5, 6 tai 7 sisältyvälle omaisuudelle) aiheutuneet vahingot tai tappiot, joiden syynä on:

a) raesade tai halla tai

b) jokin muu kuin 8 kohdassa mainittu tapahtuma, kuten varkaus;

10) vahinkovakuutusluokka 10, "Moottoriajoneuvon vastuu", johon sisältyy kaikki maalla kulkevien moottoriajoneuvojen käytöstä aiheutuva vastuu (myös rahdinkuljettajan vastuu);

11) vahinkovakuutusluokka 11, "Ilma-aluksen vastuu", johon sisältyy kaikki ilma-aluksen käytöstä aiheutuva vastuu (myös rahdinkuljettajan vastuu);

12) vahinkovakuutusluokka 12, "Vesiliikennealuksen vastuu", johon sisältyy kaikki vesiliikennealuksen käytöstä vesialueella aiheutunut vastuu (myös rahdinkuljettajan vastuu);

13) vahinkovakuutusluokka 13,, "Yleinen vastuu", johon sisältyy kaikki muu kuin vahinkovakuutusluokkaan 10, 11 tai 12 kuuluva vastuu;

14) vahinkovakuutusluokka 14, "Luotto", johon sisältyvät:

a) maksukyvyttömyys;

b) vientiluotot;

c) osamaksuluotot;

d) kiinnitysluotot; ja

e) maatalousluotot;

15) vahinkovakuutusluokka 15, "Takaus";

16) vahinkovakuutusluokka 16, "Muut varallisuusvahingot", johon sisältyvät taloudelliset tappiot, joiden syynä on esimerkiksi:

a) työttömyys;

b) huono sää;

c) ansio- tai liiketoiminnan keskeytyminen; tai

d) muut yrittäjätoimintaan kuuluvat riskit;

17) vahinkovakuutusluokka 17, "Oikeusturva", johon sisältyvät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut; sekä

18) vahinkovakuutusluokka 18, "Matka-apu", johon sisältyy matkoilla tai muuten asuinpaikkansa ulkopuolella oleskeleville, vaikeuksiin joutuneille henkilöille annettava apu.

2 §

Kun toimilupa kattaa samanaikaisesti:

1) vahinkovakuutusluokan 1 ja 2, se on nimeltään "Tapaturma- ja sairausvakuutus";

2) vahinkovakuutusluokan 1 osalta matkustajille aiheutuneet vammat sekä vahinkovakuutusluokat 3, 7 ja 10, se on nimeltään "Moottoriajoneuvovakuutus";

3) vahinkovakuutusluokan 1 osalta matkustajille aiheutuneet vammat sekä vahinkovakuutusluokat 4, 6, 7 ja 12, se on nimeltään "Meri-, rautatie- ja kuljetusvakuutus";

4) vahinkovakuutusluokan 1 osalta matkustajille aiheutuneet vammat sekä vahinkovakuutusluokat 5, 7 ja 11, se on nimeltään "Ilmakuljetusvakuutus";

5) vahinkovakuutusluokan 8 ja 9, se on nimeltään "Omaisuusvahinkovakuutus";

6) vahinkovakuutusluokan 10–13, se on nimeltään "Vastuuvakuutus";

7) vahinkovakuutusluokan 14 ja 15, se on nimeltään "Luotto- ja takausvakuutus";

8) kaikki vahinkovakuutusluokat, se on nimeltään "Yleinen vahinkovakuutus".

3 §

Yhteen vahinkovakuutusluokkaan sisältyvät riskit eivät saa kuulua mihinkään muuhun vahinkovakuutusluokkaan.

Yhteisö, joka saa toimiluvan yhteen luokkaan tai useamman luokan ryhmään kuuluvalle pääriskille, voi kuitenkin vakuuttaa toiseen luokkaan kuuluvia riskejä (liitännäisriskejä ) tarvitsematta niille toimilupaa, jos ne liittyvät pääriskiin, koskevat kohdetta, joka on katettu pääriskiä vaataan, ja on katettu pääriskin vakuutussopimuksella.

4 §

Muiden vahinkovakuutusluokkien liitännäiriskeiksi ei kuitenkaan voida katsoa vahinkovakuutusluokkiin 14, 15 ja 17 kuuluvia riskejä.

Vahinkovakuutusluokkaan 17 sisältyvää riskiä voidaan kuitenkin pitää vahinkovakuutusluokan 18 liitännäisriskinä, jos 3 §:n 2 momentissa asetetut edellytykset täyttyvät ja jos oikeusturvavakuutus koskee riitaa tai riskiä, joka liittyy yksinomaan sellaisille henkilöille annettuun apuun, jotka joutuvat vaikeuksiin ollessaan matkoilla tai muuten asuinpaikkansa ulkopuolella.

Vahinkovakuutusluokkaan 17 sisältyvää riskiä voidaan myös pitää liitännäisikinä, jos 3 §:n 2 momentissa asetetut edellytykset täyttyvät ja jos oikeusturvavakuutus koskee riitaa tai riskiä, joka aiheutuu merialuksen käytöstä tai liittyy sen käyttöön.

5 §

Vakuutusyhtiölain 1 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkivakuutusyhtiö ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu ulkomaisen henkivakuutusyhtiö saavat Suomessa harjoittaa seuraaviin henkivakuutusluokkiin kuuluvaa vakuutusta:

1) henkivakuutusluokka 1, "Henkivakuutus", johon sisältyvät:

a) pääomavakuutukset, kuten vakuutus elämisen varalta, kuolemanvaravakuutus, vakuutus tietyn eliniän saavuttamisen tai sitä aikaisemman kuoleman varalta sekä pääomavakuutus vakuutusmaksujen palautuksiin;

b) eläkevakuutukset;

c) muut henkilövakuutukset, joita henkivakuutusyhtiö myöntää tämän pykälän 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen henkivakuutusten lisäksi, kuten vakuutus henkilövahingon (myös henkilövahingon aiheuttaman työkyvyttömyyden) varalta, vakuutus tapaturman aiheuttaman kuoleman varalta ja vakuutus tapaturman tai sairauden aiheuttaman invaliditeetin varalta;

2) henkivakuutusluokka 2, "Vakuutus avioliiton varalta ja vakuutus syntymän varalta", jolla tarkoitetaan:

a) vakuutusta, jossa vakuutustapahtumana on avioliiton solmimisen; ja

b) vakuutusta, jossa vakuutustapahtumana on lapsen syntyminen;

3) henkivakuutusluokka 3, "Sijoitussidonnainen vakuutus", jolla tarkoitetaan sellaisia tämän pykälän 1 kohdan a ja b alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettuja vakuutuksia, joissa vakuutukseen liittyvät edut on vakuutussopimuksessa sidottu tiettyjen sijoitusten kehitykseen; sekä

4) henkivakuutusluokka 4, "Pysyvä sairausvakuutus", johon sisältyy pysyvä sairausvakuutus, jota vakuutusyhtiö ei voi irtisanoa (permanent health insurance).

6 §

Suomalainen vakuutusyhdistys saa, siten kuin vakuutusyhdistyslain 1 luvun 4 §:n 2 momentissa säädetään, harjoittaa Suomessa 1 §:ssä mainittuihin vahinkovakuutusluokkiin 1– 13 ja 16–18 kuuluvaa vakuutusta.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit (73/239/ETY, 79/267/ETY, 87/344/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Tarmo Pukkila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.