1649/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus palosuojelumaksusta annetun lain toimeenpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan palosuojelumaksusta annetun lain toimeenpanosta 26 päivänä kesäkuuta 1947 annetun asetuksen (512/47) 4 – 6 ja 8 § seuraavasti:

4 §

Maksuunpanon toimittaa ja maksupäivän määrää sen läänin lääninhallitus, jossa suomalaisella vakuutuslaitoksella on kotipaikka tai jossa ulkomaisen vakuutuslaitoksen edustusto sijaitsee. Kun kysymyksessä on vakuutuspalvelujen vapaasta tarjonnasta annetussa laissa (1 tarkoitettu ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö, maksuunpanon toimittaa ja maksupäivän määrää Uudenmaan lääninhallitus. Sosiaali- ja terveysministeriön on tarvittaessa annettava lääninhallitukselle palosuojelumaksun määräämistä varten tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.

5 §

Sosiaali- ja terveysministeriön on vuosittain ennen heinäkuun 15 päivää toimitettava lääninhallituksille tiedot asianomaisessa läänissä olevista maksuvelvollisista vakuutuslaitoksista. Lääninhallitusten on ennen heinäkuun loppua lähetettävä vakuutuslaitoksille kehotus maksuunpanoa varten tarvittavien tietojen antamisesta sekä sisäasiainministeriön vahvistaman kaavan mukainen ilmoituslomake.

Kun kysymyksessä on ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö, sosiaali- ja terveysministeriön on vastaavasti toimitettava Uudenmaan lääninhallitukselle seuraavat tiedot:

1) yhtiön nimi ja kotimaa;

2) sen ulkomaisen toimipaikan osoite, josta käsin yhtiö harjoittaa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa Suomessa; sekä

3) palosuojelumaksun tilittämistä varten yhtiöllä olevan asiamiehen nimi ja Suomessa oleva osoite.

6 §

Vakuutuslaitoksen ja vastaavasti ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön asiamiehen on ennen syyskuun 15 päivää toimitettava asianomaiselle lääninhallitukselle maksuunpanoon tarvittavat tiedot merkittyinä edellä tarkoitetulle lomakkeelle. Jollei tietoja tässä ajassa anneta, lääninhallituksella on oikeus joko sakon uhalla velvoittaa asianomainen antamaan tiedot uuden määräajan kuluessa tai toimittaa maksuunpano muun saatavissa olevan selvityksen perusteella.

8 §

Maksuvelvollisista on lääninhallituksen laadittava maksuunpanoluettelo, johon on merkittävä kunkin maksuvelvollisen nimi ja osoite, palosuojelumaksun laskuperuste ja määrä, maksulipun numero sekä maksun suorituspäivä. Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön osalta maksuunpanoluetteloon on maksuvelvollisen nimen ja osoitteen asemesta merkittävä 5 §:n 2 momentin 1 – 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit (88/357/ETY, 90/618/ETY ja 90/619/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.