1647/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus vakuutuskannan luovuttamisesta ja vastaanottamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/79)16 luvun 5 a §:n sekä ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetun lain (635/89) 35 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa (752/93) ja viimeksi mainittu 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (484/93):

Soveltamisala
1 §

Suomalainen vakuutusyhtiö ja toimiluvan Suomessa saanut ulkomainen vakuutusyhtiö, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö ), voivat sen lisäksi, mitä vakuutusyhtiölain (1062/79)16 luvun 1 §:n 1 momentissa ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain (635/89) 35 §:n 1 momentissa säädetään, luovuttaa tai vastaanottaa vakuutuskannan tai sen osan tässä asetuksessa säädetyissä tapauksissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön suostumus
2 §

Vakuutuskanta tai sen osa voidaan tässä asetuksessa tarkoitetuissa tapauksissa luovuttaa tai vastaanottaa sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella ja ministeriön määräämin ehdoin.

Ministeriön on annettava suostumuksensa vakuutuskannan luovuttamiseen tai vastaanottamiseen, jollei toimenpide loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen katsota vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä, ja vakuutuskannan tai sen osan luovutukselle tai vastaanottamiselle tässä asetuksessa asetetut muut edellytykset täyttyvät.

Suomessa harjoitetun vakuutusliikkeen vakuutuskannan luovuttaminen
3 §

Suomalainen vakuutusyhtiö voi luovuttaa Suomessa harjoittamansa vakuutusliikkeen vakuutuskannan tai sen osan Suomessa toimiluvan saaneelle ulkomaiselle ETA-vakuutusyhtiölle, jos vastaanottavan yhtiön kotipaikan vakuutustoimintaa valvova viranomainen vahvistaa, että vastaanottavalla yhtiöllä on vakuutuskannan luovutus huomioon ottaen riittävä toimintapääoma.

Vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan seurauksen syntyneen vakuutuskannan luovuttaminen ja vastaanottaminen
4 §

Suomalainen vakuutusyhtiö tai Suomessa toimiluvan saanut ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi luovuttaa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa Suomesta käsin harjoitetun vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan seurauksena syntyneen vakuutuskannan tai sen osan Suomessa taikka siinä valtiossa, jossa palveluja on tarjottu, toimiluvan saaneelle ulkomaiselle ETA-vakuutusyhtiölle, jos:

1) sen valtion, jossa palveluja on tarjottu, vakuutustoimintaa valvova viranomainen antaa suostumuksensa vakuutuskannan luovutukseen;

2) vastaanottavan yhtiön kotipaikan vakuutustoimintaa valvova viranomainen vahvistaa, että vastaanottavalla yhtiöllä on vakuutuskannan luovutus huomioon ottaen riittävä toimintapääoma; sekä

3) vastaanottavan yhtiön kotipaikan vakuutustoimintaa valvova viranomainen vahvistaa, silloin kun vastaanottavalla yhtiöllä ei ole toimilupaa siinä valtiossa, jossa palveluja on tarjottu, että yhtiöllä on oikeus harjoittaa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa tässä valtiossa.

5 §

Suomalainen vakuutusyhtiö tai Suomessa toimiluvan saanut ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi luovuttaa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa Suomesta käsin harjoitetun vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan seurauksena syntyneen vakuutuskannan tai sen osan ulkomaiselle ETA-vakuutusyhtiölle, jolla ei ole toimilupaa Suomessa eikä siinä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jossa palveluja on tarjottu, jos;

1) sen valtion, jossa palveluja on tarjottu, vakuutustoimintaa valvova viranomainen antaa suostumuksensa vakuutuskannan luovutukseen;

2) vastaanottavan yhtiön kotipaikan vakuutustoimintaa valvova viranomainen vahvistaa, että vastaanottavalla yhtiöllä on vakuutuskannan luovutus huomioon ottaen riittävä toimintapääoma ja että yhtiöllä on oikeus harjoittaa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa siinä valtiossa, jossa palveluja on tarjottu; sekä

3) sen valtion, jossa sijaitsevalle vastaanottavan yhtiön toimipaikalle vakuutuskanta luovutetaan, vakuutustoimintaa valvova viranomainen hyväksyy vakuutuskannan luovutuksen.

6 §

Suomessa toimiluvan saanut ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi luovuttaa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa Suomesta käsin harjoitetun vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan seurauksena syntyneen vakuutuskannan tai sen osan suomalaiselle vakuutusyhtiölle, jos sen valtion, jossa palveluja on tarjottu, vakuutustoimintaa valvova viranomainen antaa suostumuksensa vakuutuskannan luovutukseen.

Ennen suostumuksen antamista sosiaali- ja terveysministeriön on varmistettava, että vastaanottavalla yhtiöllä on vakuutuskannan luovutus huomioon ottaen riittävä toimintapääoma sekä, jos vastaanottavalla yhtiöllä ei ole toimilupaa siinä valtiossa, jossa palveluja on tarjottu, että yhtiöllä on oikeus harjoittaa vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa tässä valtiossa.

7 §

Suomalainen vakuutusyhtiö voi luovuttaa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitsevasta edustustostaan käsin harjoitetun vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan seurauksena syntyneen vakuutuskannan tai sen osan ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiölle, jolla on toimilupa edustuston sijaintivaltiossa tai siinä valtiossa, jossa palveluja on tarjottu.

8 §

Suomalainen vakuutusyhtiö tai toimiluvan Suomessa saanut ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi vastaanottaa Suomessa harjoitetun vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan seurauksena syntyneen vakuutuskannan tai sen osan ulkomaiselta ETA-vakuutusyhtiöltä.

Jos vastaanottavana yhtiönä on ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö, edellytyksenä vakuutuskannan vastaanottamiselle on, että vastaanottavan yhtiön kotipaikan vakuutustoimintaa valvova viranomainen vahvistaa, että vastaanottavalla yhtiöllä on vakuutuskannan luovutus huomioon ottaen riittävä toimintapääoma.

Suomalainen vakuutusyhtiö voi vastaanottaa Euroopan talousalueeseen kuuluvasta muusta valtiosta kuin Suomesta käsin harjoitetun vakuutuspalvelujen vapaan tarjonnan seurauksena muuhun Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon syntyneen vakuutuskannan tai sen osan ulkomaiselta ETA-vakuutusyhtiöltä.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit (88/357/ETY ja 90/619/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.