1636/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus matkatoimistoasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 9 päivänä heinäkuuta 1968 annetun matkatoimistoasetuksen (442/68) 8 §, sellaisena kuin se on 24 päivänä tammikuuta 1975 annetussa asetuksessa (38/75),

muutetaan 3 ja 4 §, 5 §:n 3 kohta, 7 §, 9 §:n 1 momentti, 18 ja 19 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 §, 5 §:n 3 kohta, 7 § ja 9 §:n 1 momentti 14 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa (151/86) sekä 19 § mainitussa 24 päivänä tammikuuta 1975 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 14 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa, uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Lupa matkatoimistoliikkeen harjoittamiseen annetaan tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin Suomen valtiolle, yksityiselle henkilölle, suomalaiselle rekisteröidylle yhteisölle sekä Suomessa sivuliikkeen rekisteröineelle ulkomaiselle yhteisölle tai säätiölle.

4 §

Yksityiseltä henkilöltä, joka hakee lupaa matkatoimistoliikkeen harjoittamiseen, vaaditaan, että hakija:

1) on 25 vuotta täyttänyt;

2) hallitsee itseään ja omaisuuttaan;

3) on vakavarainen;

4) on tunnettu rehelliseksi ja luotettavaksi henkilöksi; sekä

5) aikaisemman toimintansa perusteella on saavuttanut vähintään kolmen vuoden käytännöllisen perehtyneisyyden kyseessä olevan liikkeen harjoittamiseen ja että hänellä on siihen kussakin tapauksessa riittävä ammatillinen pätevyys.

Jollei yksityinen matkatoimistoliikkeen harjoittaja itse toimi liikkeensä päätoimisena vastuunalaisena hoitajana vaaditaan, että liikkeellä on päätoiminen vastuunalainen hoitaja, joka täyttää 1 momentin 1 ja 2 sekä 4 ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset.

5 §

Yhteisöltä, joka hakee lupaa matkatoimistoliikkeen harjoittamiseen, vaaditaan, että:


3) liikkeen harjoittaminen tapahtuu kuluttajaviraston hyväksymän päätoimisen vastuunalaisen hoitajan johdolla, joka täyttää 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 sekä 4 ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Mitä 1 momentissa säädetään yhteisöstä, sovelletaan myös matkatoimistoliikkeen harjoittamiseen lupaa hakevaan ulkomaiseen yhteisöön tai säätiöön, joka on rekisteröinyt sivuliikkeen Suomessa.

7 §

Jos matkatoimistoliikettä harjoitetaan myös sivutoimipaikassa, on jokaisella toimipaikalla oltava kuluttajaviraston hyväksymä päätoiminen vastuunalainen hoitaja, joka on 20 vuotta täyttänyt, rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jolla on toimipaikan hoitamiseen riittävä käytännöllinen perehtyneisyys ja ammatillinen pätevyys.

9 §

Matkatoimistoliikkeellä voi olla asiamiehiä. Asiamiehellä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai rekisteröityä yhteisöä taikka Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyttä ulkomaista yhteisöä tai säätiötä, joka päämiehenä olevan matkatoimistoliikkeen kanssa tekemänsä asiamiessopimuksen nojalla on saanut tältä oikeuden välittää liikkeen lukuun tämän tarjoamia matkoja ja muita matkapalveluja liikkeen vastuulla ja valvonnassa. Matkatoimistoliikkeen harjoittaja ei saa tehdä asiamiessopimusta sellaisen asiamiehen kanssa, jolla ennestään on tällainen sopimus muun päämiehen kanssa.


18 §

Jos matkatoimistoliikettä harjoittava yhteisö tai Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö tai säätiö asetetaan konkurssiin, on vastaavasti noudatettava, mitä 17 §:ssä säädetään yksityisestä liikkeenharjoittajasta.

19 §

Jos matkatoimistoliikettä harjoittavan yksityisen liikkeenharjoittajan, yhteisön tai Suomessa sivuliikkeen rekisteröineen ulkomaisen yhteisön tai säätiön vastuunalainen hoitaja kuolee, asetetaan konkurssiin taikka joutuu jättämään toimensa tai muutoin pysyvästi estyy sitä hoitamasta, kuluttajavirastolle on esitettävä hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa uusi vastuunalainen hoitaja, joka täyttää 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite VII: neuvoston direktiivi (82/470/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.