1631/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus maanmittauslaitoksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään maanmittauslaitoksesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annetun lain (505/91) 2 §:n 2 momentin, 3 §:n 2 momentin ja 6 §:n nojalla:

Maanmittauslaitoksen toimintayksiköt ja niiden tehtävät
1 §

Maanmittauslaitoksessa on keskushallinto sekä sen alaiset maanmittaustoimistot ja valtakunnalliset tuotanto- ja palveluyksiköt.

2 §

Maanmittauslaitoksen keskushallinnon tehtävänä on johtaa ja kehittää maanmittaushallintoa ja maanmittauslaitoksen toimintaa sekä vastata laitoksen yhtenäisyydestä ja yleisestä hallinnosta.

Maanmittauslaitoksen toiminnassa on otettava huomioon maa- ja metsätalousministeriön asettamat tavoitteet.

3 §

Maanmittaustoimisto huolehtii sille määritellyllä toimialueella:

1) maanmittaustoimitusten ja muiden kiinteistötoimitusten suorittamisesta lukuunottamatta uusjakotoimituksia; sekä

2) karttojen sekä maanmittauslaitoksen tuottamien julkaisujen ja tietojen myynnistä ja välittämisestä.

Lisäksi maanmittaustoimisto huolehtii sen mukaan kuin maanmittauslaitoksen keskushallinto päättää:

1) uusjakotoimitusten suorittamisesta;

2) muiden kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen maanmittaustoimistolle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien suorittamisesta;

3) maanmittauslaitokselle kuuluvien kiinteistöjä ja paikkatietoja koskevien rekisterien pidosta, erilaisten paikkatietorekisterien yhteiskäytöstä ja rekistereihin liittyvästä muusta palvelutoiminnasta;

4) yleisten kartastotöiden suorittamisesta;

5) maanmittauslaitokselle kuuluvista arkistotehtävistä; sekä

6) muiden maanmittauslaitokselle säädettyjen tai määrättyjen tehtävien suorittamisesta.

Sen mukaan kuin maanmittauslaitoksen keskushallinto päättää, maanmittaustoimisto voi tilapäisesti suorittaa 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä toimialueensa ulkopuolella.

Maanmittaustoimistolla voi olla sen hallintopaikan lisäksi muita toimipisteitä toimialueellaan.

4 §

Valtakunnallisten tuotanto- ja palveluyksiköiden tehtävänä on suorittaa maanmittauslaitokselle kuuluvia tuotantotehtäviä sekä tuottaa asiantuntija- ja kehittämispalveluja sen mukaan kuin erikseen määrätään.

Maanmittauslaitoksen johtokunta
5 §

Valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan maanmittauslaitoksen johtokunnan, johon kuuluu seitsemän jäsentä, sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunnan jäseninä ovat maanmittauslaitoksen pääjohtaja ja henkilöstön edustaja.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan palkkiot.

6 §

Johtokunnan tehtävänä on :

1) päättää maanmittauslaitoksen yleisistä toimintalinjoista ja laitoksen kannalta merkittävistä kehittämishankkeista;

2) päättää maanmittauslaitoksen talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä pitkän aikavälin suunnitelmasta;

3) päättää maanmittauslaitoksen toiminnallisista tavoitteista; sekä

4) päättää muista maanmittauslaitoksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista, jotka johtokunta pääjohtajan esityksestä ottaa käsiteltäväksi.

7 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on paikalla puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä.

Johtokunnan kokouksessa päätetään asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa ohjesäännössään tarkemmat määräykset asian käsittelystä johtokunnassa.

Maanmittauslaitoksen henkilöstö ja sen tehtävät
8 §

Maanmittauslaitoksen päällikkönä on pääjohtaja.

Keskushallinnossa on ylijohtaja ja maanmittausneuvoksia, jotka avustavat pääjohtajaa maanmittauslaitoksen johtamisessa.

Maanmittaustoimiston päällikkönä on maanmittausjohtaja.

Valtakunnallisen tuotanto- ja palveluyksikön päällikkönä on johtaja.

Maanmittauslaitoksessa on lisäksi virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Päätöksenteko maanmittauslaitoksessa
9 §

Maanmittauslaitokselle kuuluvat asiat, joita ei käsitellä johtokunnassa, ratkaisee pääjohtaja.

Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle kuuluvat asiat ratkaisee pääjohtaja taikka ylijohtaja, maanmittausneuvos tai muu henkilö, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä tai muulla määräyksellä annettu. Asiat, joissa keskushallinto on valitusviranomainen, ratkaisee pääjohtaja.

Maanmittaustoimistolle ja valtakunnalliselle tuotanto- ja palveluyksikölle kuuluvat asiat ratkaisee toimintayksikön päällikkö tai muu henkilö, jolla sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

Pääjohtaja, ylijohtaja, maanmittausneuvos, johtaja, maanmittausjohtaja tai muu esimiesasemassa oleva henkilö voi ottaa ratkaistavakseen asian, jota koskeva ratkaisuvalta on työjärjestyksessä annettu hänen alaiselleen henkilölle.

10 §

Johtokunnassa käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä.

Keskushallinnolle valitusviranomaisena kuuluvat asiat ratkaistaan oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneen keskushallinnon virkamiehen esittelystä.

Asianomaisen toimintayksikön työjärjestyksessä määrätään, mitkä muut kuin edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut asiat ratkaistaan esittelystä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
11 §

Pääjohtajalta, ylijohtajalta, maanmittausneuvokselta, johtajalta ja maanmittausjohtajalta vaaditaan käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys maanmittausalaan ja hallinnollisiin tehtäviin;

2) ylijohtajalta ja maanmittausneuvokselta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

3) johtajalta ja maanmittausjohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys toimintayksikön tehtäviin.

Maanmittaus- ja muita kiinteistötoimituksia suorittavalta virkamieheltä vaadittavasta kelpoisuudesta säädetään erikseen.

Virkoihin nimittäminen
12 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Ylijohtajan ja maanmittausneuvoksen nimittää maa- ja metsätalousministeriö pääjohtajan annettua asiasta lausunnon. Muihin keskushallinnon virkoihin nimittää pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Johtajan ja maanmittausjohtajan nimittää pääjohtaja. Muihin maanmittaustoimiston ja valtakunnallisen tuotanto- ja palveluyksikön virkoihin nimittää toimintayksikön päällikkö.

Muun henkilöstön ottaminen
13 §

Tilapäisen virkamiehen ja työsopimussuhteessa olevan henkilön ottamisesta määrätään työjärjestyksessä.

Virkavapaus ja viran väliaikainen hoitaminen
14 §

Virkavapaus, jonka saamiseen virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, tai muun enintään vuoden kestävän virkavapauden myöntää pääjohtajalle maa- ja metsätalousministeriö sekä, ellei työjärjestyksessä ole toisin määrätty, muulle keskushallinnon virkamiehelle, johtajalle ja maanmittausjohtajalle pääjohtaja.

Virkavapauden 1 momentissa mainituissa tapauksissa myöntää muulle maanmittaustoimiston ja valtakunnallisen tuotanto- ja palveluyksikön virkamiehelle sen päällikkö.

Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää nimittävä viranomainen. Pääjohtajalle myöntää tällaisen virkavapauden kuitenkin maa- ja metsätalousministeriö.

Viran hoidosta virkavapauden aikana ja sen ollessa avoin päättää virkavapauden myöntävä viranomainen.

15 §

Pääjohtajan estyneenä ollessa hänen sijaisenaan toimii ylijohtaja ja hänen jälkeensä virassa vanhin paikalla oleva maanmittausneuvos.

Ylijohtajan ja maanmittausneuvoksen sijaisen määrää pääjohtaja.

Maanmittaustoimiston ja valtakunnallisen tuotanto- ja palveluyksikön päällikön sijaisena toimii yksikön päällikön määräämä henkilö.

Erinäiset säännökset
16 §

Maanmittauslaitoksen virkamies on pääjohtajan määräyksestä velvollinen suorittamaan muunkin kuin sen yksikön tehtäviä, johon hänet on sijoitettu.

17 §

Maanmittauslaitoksen pääjohtajaa syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa ja muita maanmittauslaitoksen virkamiehiä asianomaisessa alioikeudessa.

18 §

Maanmittauslaitoksen keskushallinto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa maanmittauslaitosta koskevissa asioissa.

Johtaja ja maanmittausjohtaja tai heidän valtuuttamansa asiamies on oikeutettu edustamaan valtiota niissä asianomaista yksikköä koskevissa asioissa, joissa keskushallinnon edustaja ei esiinny.

19 §

Asianomaisen maanmittaustoimiston toimihenkilö voi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna avustustehtävänä,

1) laatia kiinteää omaisuutta koskevan kauppakirjan ja muun luovutuskirjan sekä tilusvaihtoa ja rasiteoikeutta koskevan sopimuksen sekä muun sopimuksen, jota maanmittaustoimituksen suorittaminen edellyttää; ja

2) huolehtia asiamiehenä lainhuudon hakemisesta sellaiseen tilaan, joka maanmittaustoimiston suorittamassa toimituksessa on muodostettu.

20 §

Maanmittauslaitoksen tuottamaa karttaa ja muuta aineistoa, johon maanmittauslaitoksella on tekijänoikeuslaissa (404/61) tarkoitettu tekijänoikeus tai jota koskee sanotun lain 49 §:ssä tarkoitettu suoja, saadaan käyttää liike- tai muussa toiminnassa suorittamalla siitä maksu, josta säädetään erikseen. Maanmittauslaitoksen keskushallinto voi rajoittaa maanmittauslaitoksen tuottamien karttojen ja muiden aineistojen sellaista käyttöä, jossa kartasta tai aineistosta valmistetaan maanmittauslaitoksen tuotteen kanssa kilpaileva tuote.

21 §

Pääjohtaja antaa työjärjestyksessä tai erillismääräyksillä sen mukaan kuin työjärjestyksessä tai muutoin erikseen säädetään tai määrätään tarkemmat määräykset maanmittauslaitoksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä, valtakunnallisista tuotanto- ja palveluyksiköistä ja niiden tehtävistä sekä keskushallinnosta.

Maanmittaustoimiston ja valtakunnallisen tuotanto- ja palveluyksikön työjärjestyksen vahvistaa sen päällikkö.

Voimaantulo
22 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja sillä kumotaan maanmittauslaitoksesta 24 päivänä toukokuuta 1991 annettu asetus (869/91) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.